Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Finanslovforslag 2020

Velfærd først – tryghed, tillid og en grøn fremtid

Finansministeriet
Nicolai Wammen til pressemøde i Finansministeriet

Velfærd først - tryghed, tillid og en grøn fremtid

Regeringen ønsker med sit første finanslovforslag at tage de første skridt for at trække Danmark i en ny og mere retfærdig retning med fokus på velfærd, uddannelse, grøn omstilling og tryghed for danskerne.

Regeringen sætter velfærden først. Regeringen har skabt rum til prioriteringer, der reelt styrker velfærdssamfundet. Der skal være råd til at pleje vore ældre, vise omsorg for børnene og sikre gode behandlinger på sygehusene i vores samfund. Også når der bliver flere børn og ældre.

Samlet set prioriterer regeringen i sit finanslovforslag mere end 5 mia. kr. til et løft til velfærd og uddannelse i 2020. Heri indgår bl.a., at regeringen stopper de løbende besparelser på undervisning og uddannelse, så omprioriteringsbidraget fra 2020 fuldt ud tilbageføres til uddannelserne.

Regeringen har en ambition om, at vi får mere sundhedspersonale. Med forslaget til finanslov for 2020 afsætter regeringen nu midler, der giver mulighed for at ansætte ekstra sygeplejersker. Det er en prioritering, der kommer oven i regeringens økonomiske løft til både kommuner og regioner, der også giver mulighed for at udvikle og styrke velfærden, bl.a. ved at ansætte flere velfærdsmedarbejdere.

Tilliden skal tilbage. Politiet og skattevæsenet er centrale bærende institutioner i samfundet. Det er derfor afgørende, at vi har et politi, der skaber tryghed, og at vi har et skattevæsen, vi kan have tillid til. Politiet står over for en betydelig finansieringsudfordring fra 2020, og skattevæsenet står over for et stort og langvarigt genopretningsarbejde.

Danskernes tillid og tryghed er central for regeringen. Med finanslovforslaget skaber regeringen bl.a. mulighed for, at politiet og anklagemyndigheden fortsat kan løse deres nuværende opgaver, samtidig med at politiet styrkes gennem et meroptag på 150 politistuderende i 2020. Dertil sikres der finansiering af politiskolen i Vestdanmark.

Samtidig styrker regeringen genrejsningen af skattevæsenet, der tilføres markant flere midler i 2020. Herudover afsættes yderligere midler til styrket skattekontrol, der medfører, at der allerede fra næste år kan etableres et nyt skattecenter med 250 nye kontrolmedarbejdere til bekæmpelse af skattely, organiseret svig mv.

Ny grøn retning for Danmark. Med finanslovforslaget for 2020 sætter regeringen en ny retning for Danmark også på det grønne område. Der prioriteres en ny grøn forskningsmilliard, udviklingsbistanden drejes i en grøn retning og flere bevillinger prioriteres og målrettes grønne formål.

Desuden igangsætter regeringen forberedelsen af en række konkrete nye udspil på det grønne område. Med det historisk ambitiøse mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990 går Danmark langt foran andre lande og sætter et grønt eksempel globalt. De første drøftelser om en klimalov, der skal sikre bindende mål for indsatsen, er allerede påbegyndt. Den vil blive fulgt op af en konkret klimahandlingsplan, der skal bidrage til at sikre, at regeringen kan levere på målene. Samtidig skal kommissionen for grøn omstilling af personbiler understøtte, at regeringens ambitioner for en udskiftning af bilparken til fordel for lav- og nulemissionskøretøjer kan realiseres. Regeringen har således en klar målsætning om, at alle nyregistrerede biler senest fra 2030 er lav- og nulemissionsbiler.

 

Samlet understøtter regeringen med forslag til finanslov for 2020 en ny og mere retfærdig retning.

 • Mere end 5 mia. kr. til velfærd og uddannelse i 2020 på forslag til finanslov for 2020 inkl. økonomiaftalerne med kommuner og regioner. På forslaget til finanslov afsættes bl.a. midler, der fra 2021 giver mulighed for at ansætte 1.000 flere sygeplejersker, og der afsættes 0,7 mia. kr. til at tilbagerulle omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet. Herudover afsættes samlet ca. 1,3 mia. kr. til indsatser på socialområdet fordelt på perioden 2020-2023.
 • 1,2 mia. kr. til politiet og anklagemyndigheden i 2020 med henblik på at sikre et styrket politi, der kan levere tryghed til danskerne.
 • 1,5 mia. kr. til genopretning af et skattevæsen, vi kan have tillid til.
 • Ét nyt skattecenter med 250 nye kontrolmedarbejdere, som skal bekæmpe skattely og aggressiv skatteplanlægning samt styrke indsatsen mod fejl, snyd og organiseret kriminalitet på skatte- og momsområdet mv.
 • 1 mia. kr. til ny grøn forskning som led i udmøntning af forskningsreserven.
 • Systematisk grøn målretning og prioritering af nuværende initiativer på tværs af regeringens arbejdsområder.
 • 2,1 mia. kr. i 2020 til en reserve til bl.a. velfærd, herunder minimumsnormeringer, og grøn omstilling, der udmøntes konkret med aftaleparterne bag finansloven for 2020.

Initiativerne på forslaget til finanslov for 2020 er finansieret inden for ansvarlige økonomiske rammer. Initiativerne afspejler, at regeringen vil sætte en ny retning. Det er muligt, fordi regeringen tør at prioritere. Regeringen finder samtidig, at de konkrete finansieringstiltag samlet set både skaber mere retfærdighed og bedre muligheder for at gennemføre centrale prioriteringer af velfærd, tryghed, tillid og grøn omstilling.

Der gennemføres bl.a. en række målrettede tilbagerulninger af skatte- og afgiftslempelser og øvrige tiltag fra V- og VLAK-regeringen. Det er tiltag, der afspejler, at regeringen mener, at pengene kan bruges bedre. For regeringen er det velfærd først, tryghed, tillid og en grøn fremtid. Det er ansvarligt, retfærdigt og solidarisk.

En række forhold vil kunne have betydning for de offentlige budgetter i 2020. Det gælder også udviklingen ift. Brexit mv. Håndtering vil i givet fald skulle ske via de generelle reserver på finansloven.

Forord af finansminister Nicolai Wammen

 • Velfærd først

  Folketingsvalget i juni har givet Danmark en unik mulighed for at sætte en ny politisk retning. Med finanslovforslaget for 2020 og de netop indgåede aftaler om kommunernes og regionernes økonomi tager regeringen de første skridt til at gøre den mulighed til virkelighed.

  Vi sikrer et reelt løft af vores velfærd. Efter flere år, hvor pengene ikke har fulgt med befolkningsudviklingen, sætter vi nu en ny retning. Som lovet sørger vi for, at pengene følger med, når vi bliver flere børn og ældre. Og dertil giver vi velfærden et egentligt yderligere løft. Vi ved godt, at forventningerne er høje, og vi siger åbent, at vi ikke kan indfri alle ønsker på denne første finanslov. Men retningen er sat.

  Samtidig er det en afgørende prioritet for denne regering, at vi ikke svækker vores politi og skattevæsen. Derfor vil vi ikke acceptere de nedskæringer, der ville være konsekvensen, hvis ikke vi samler den efterladte regning fra den tidligere regering op. Så det gør vi naturligvis. Derudover sikrer vi de to områder yderligere midler, så vi kan fortsætte genopbygningen af vores skattevæsen, og så der er tryghed omkring, at politiet kan løse sine opgaver.

  På samme måde tager vi de første skridt for at indfri regeringens ambitiøse målsætninger på klimaområdet. Med finanslovforslaget fremlægger vi en række initiativer på tværs af regeringens arbejdsområder, der samlet sætter en grøn retning for regeringens arbejde næste år. Det sker sideløbende med arbejdet med en klimalov, som følges op af en klimahandlingsplan.

  Finanslovforslaget for 2020 tager de første skridt til at sætte en ny retning for Danmark. Og det sker på ansvarlig vis, hvor pengene passer, hvor den tidligere regerings efterladte regninger samles op, og hvor vi sikrer ny finansiering til regeringens prioriteter.

Hovedprioriteringer på finanslovforslaget for 2020

Velfærd og uddannelse

 • Økonomiaftalen med KL
 • Økonomiaftalen med Danske Regioner
 • Flere sygeplejersker
 • En bedre socialpolitik, herunder midlertidigt tilskud til børnefamilier på lave ydelser
 • Annullering af omprioriteringsbidrag på uddannelser
 • Kvalitetspulje til erhvervsuddannelserne
 • Pulje til lukningstruede VUC-afdelinger

 

Tryghed og tillid

 • Styrket politi, der kan levere tryghed til danskerne
 • Genopretning af skattevæsenet
 • Nyt skattecenter med 250 nye kontrolmedarbejdere
 • Styrket indsats mod hvidvask og svindel

 

Ny grøn retning for Danmark

 • Udmøntning af forskningsreserven – 1 mia. kr. mere til grøn forskning
 • Flere grønne prioriteringer i udviklingsbistanden og erhvervspolitikken
 • Fordobling af afgifter på bæreposer og engangsservice
 • Forlængelse af lav proces-elafgift til elbiler mv.
 • De næste skridt mod en grøn fremtid
 • Kommende processer og udspil for en grøn fremtid 
 • Reserve til prioriteringer af velfærd og grøn omstilling

 

Øvrige prioriteter

 • Ny Bane Vestfyn
 • Initiativer målrettet Grønland og Færøerne
 • Social dumping

 

Finansiering af velfærd, uddannelse og tryghed og tillid

 • Tilbagerulning af lempelser vedr. bo- og gaveafgift
 • Fastholdelse af skat på fri telefon
 • Fastholdelse af loft på aktiesparekonto
 • Højere tobaksafgift
 • Forlængelse af arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven
 • Udvalgte tilbagerulninger af V- og VLAK-tiltag

 

Decentrale forhandlingsforløb

 • Ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater
 • Udmøntning af forskningsreserven
 • Ny reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet
pdf (1,41 Mb)
pdf (10,93 Mb)