Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Finanslovsforslag

Tryghed om danskernes hverdag og tillid til myndighederne

Finansministeriet

Politiet og skattevæsenet er centrale institutioner i et samfund. Et stærkt politi, der kan modvirke og opklare forbrydelser, er afgørende for borgernes tryghed og retsfølelse. Desuden skal skattevæsenet kunne løse sine kerneopgaver tilfredsstillende, så finansieringen af velfærdssamfundet sikres, og borgerne kan have tillid til effektive og velfungerende skattemyndigheder. Dette er vigtigt for at sikre en fortsat høj tillid til de offentlige myndigheder generelt.

Regeringen vil på finanslovforslaget for 2020 prioritere et løft af både politiet og skattevæsenet. Det skal styrke politiets muligheder for at løse sine kerneopgaver og sikre ro om den fortsatte genopbygning af skattevæsenet. Desuden vil regeringen etablere det første af fire nye skattecentre og ansætte 250 nye medarbejdere til kontrol og øget regelefterlevelse.

 

Styrket politi, der kan levere tryghed til danskerne

Med finanslovforslaget for 2020 ønsker regeringen at sikre et politi, der fortsat kan levere tryghed til danskerne.

Regeringen prioriterer således 1,2 mia. kr. til at styrke politiet og anklagemyndigheden næste år. Prioriteringen sikrer midler til at videreføre initiativer bl.a. fra flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019 i 2020, herunder primært en styrket indsats mod terror. Dertil sikrer prioriteringen midler til navnlig finansiering af politiskolen i Vestdanmark, den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse samt en styrkelse af politiet gennem et meroptag på 150 politistuderende i 2020.

Regeringen vil invitere øvrige partier i Folketinget til drøftelser med henblik på at indgå en ny flerårig aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi fra 2021.

Der afsættes samlet 1,2 mia. kr. til politiet og anklagemyndigheden i 2020. Desuden afsættes en reserve på 1,2 mia. kr. årligt i perioden 2021-2023, der skal udmøntes i forbindelse med en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Genopretning af skattevæsenet

Danskernes tillid til skattevæsenet skal genskabes. Der har tidligere været iværksat en række initiativer for at genopbygge skattevæsenet, men på flere områder er der ikke sket de nødvendige og planlagte fremskridt. Samtidig er robust skattekontrol og vedligeholdelse af ældre it-systemer ikke blevet prioriteret i tilstrækkelig grad.

Samlet set overtager regeringen et skattevæsen, der på centrale områder er grundlæggende udfordret. Oprydningsopgaven er omfattende, og regningen er større end ventet. Regeringen prioriterer på den baggrund et betydeligt løft af skattevæsenet på finanslovforslaget for 2020.

Der afsættes bl.a. midler til at fortsætte de igangværende udviklingsprojekter vedrørende nye ejendomsvurderinger, implementering af forliget om boligbeskatning og et nyt inddrivelsessystem. Ligeledes fortsættes arbejdet med at implementere en række EU-krav på told- og momsområdet.

Desuden fortsættes arbejdet med at genoprette udbytteområdet, hvor der særligt er fokus på at hjemføre den uretmæssigt udbetalte refusion af udbytteskat.

Endelig afsættes der midler til at understøtte fortsat sikker og stabil drift af it-systemer.

Regeringen vil i 2020 fremlægge en langsigtet, samlet plan for genopretning og styrkelse af skattevæsenet. Inden da vil regeringen præsentere et samlet eftersyn af skattevæsenet med fokus på de udfordringer, som skattevæsenet aktuelt står overfor. Alle partier må tage del i genopretningen af skattevæsenet. Det er et arbejde, som vil strække sig mange år frem, og hvor Folketingets partier sammen må vise ansvarlighed.

Der afsættes 1,5 mia. kr. i 2020 til en række fortsatte udviklingsaktiviteter, civilretlige tiltag i udbyttesagen, implementering af EU-krav samt forberedelse af legacy-arbejdet. Desuden afsættes en reserve på 1,5 mia. kr. årligt i perioden 2021-2023 til det fortsatte arbejde med genopretning og styrkelse af skattevæsenet.

Nyt skattecenter med 250 nye medarbejdere til styrket kontrol

Med finanslovforslaget for 2020 ønsker regeringen at bekæmpe skattely og aggressiv skatteplanlægning samt at styrke indsatsen mod fejl, snyd og organiseret kriminalitet på skatte- og momsområdet.

Regeringen vil prioritere midler til at etablere et nyt kontrolskattecenter med 250 kontrolmedarbejdere i 2020.

Der afsættes 150 mio. kr. i 2020 og 200 mio. kr. årligt i 2021-2023 til en samlet kontrolpakke med indsatser for øget kontrol og regelefterlevelse.

Styrket indsats mod hvidvask og svindel

Høj tillid og regelefterlevelse går hånd i hånd og er centralt for både et velfungerende velfærdssamfund og erhvervsliv. Regeringen vil derfor styrke indsatsen mod økonomisk svindel og hvidvask i Danmark.

Konkret vil regeringen styrke kontrolindsatsen mod økonomisk svindel i virksomheder samt indsatsen i forhold til at bekæmpe hvidvask i ikke-finansielle virksomheder.

Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2020-2023, hvoraf en mindre del gebyrfinansieres.