Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Fremtidens hovedstad

Vækst, viden og virksomheder

Bedre erhvervsklima og konkurrencedygtige vilkår for vækst og viden

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Regeringen og Hvidovre kommune kigger på en udvidelse af Avedøre Holme

Hovedstadsområdet står for over 40 pct. af Danmarks BNP, hvilket i internationale sammenligninger er en stor andel. Hovedstaden har derfor en central rolle som vækstmotor for hele Danmark:

 • En tredjedel af virksomhederne inden for byerhverv ligger i hovedstadsområdet, og de står for næsten halvdelen af byerhvervets eksport, værditilvækst, omsætning og beskæftigelse.
 • Hovedstaden har flere internationalt ejede virksomheder og flere store virksomheder end resten af landet.
 • Hovedstadsområdet står for størstedelen af privat forskning og udvikling i Danmark.
 • Danmark er ét af de lande i EU, der har størst gennemslagskraft inden for forskning.

Det har stor betydning for Danmark, at hovedstadsområdet står stærkt i konkurrencen mod andre nordeuropæiske storbyer om at tiltrække investeringer og talenter, der kan udnytte nye teknologier, nye markedsmuligheder og nye forretningsmodeller til at skabe vækst og udvikling. Hovedstaden står godt rustet til konkurrencen og er i top tre, når vi sammenligner med de syv nordeuropæiske storbyer Helsinki, Stockholm, Oslo, Berlin, Hamborg, Amsterdam og Dublin.

De videregående uddannelsesinstitutioner i hovedstadsområdet spiller en afgørende rolle. Det gælder både, når der uddannes dygtige, unge mennesker, som bidrager til god offentlig service og velfærd. Og det gælder, når erhvervslivet får adgang til de højt kvalificerede kompetencer, de har brug for.

En række danske universiteter forsker og uddanner i og omkring København. Danmark er en af de mest ambitiøse forskningsnationer i verden, og er det land i OECD, der investerer mest i offentligt udført forskning i pct. af BNP.

Det er regeringens ambition, at de bedste af vores forskere skal kunne måle sig med de allerbedste i verden. Excellent forskning understøtter samtidig en veluddannet arbejdskraft med højt fagligt niveau og stærke kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. I Københavns Kommune udgør dimittender en relativ stor del af de ledige akademikere.

Regeringen er optaget af at uddanne til arbejdsmarkedet, og har i december 2018 indgået aftale med alle Folketingets partier om at give de studerende mere fleksible veje ind på arbejdsmarkedet. Regeringen har opfordret universiteterne til løbende at tilpasse antallet af studiepladser til efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Regeringen har i 2018 indgået nye strategiske rammekontrakter med de videregående uddannelsesinstitutioner, som bl.a. tager afsæt i den enkelte institutions styrkepositioner og bidrager derigennem til at opfylde hovedstadens kompetencebehov nu og i fremtiden.

Hovedstadsområdet er en del af Øresundsregionen med et stort og sammenhængende erhvervs- og arbejdsmarked. Der er behov for et tæt, tværgående samarbejde om at tiltrække førende virksomheder og forskere fra hele verden. Et godt eksempel er etableringen af den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS) i Lund i Sverige og det tilhørende datacenter (ESS DMSC) i København.

Danmark og Sverige er værter for ESS, der vil blive samlingssted for et stort antal forskere og teknikere med unik viden inden for Life Science og det materialeteknologiske område. Hovedstadsområdet har flere Innovation Districts, hvor videninstitutioner og virksomheder er placeret sammen med startups, inkubationsmiljøer og acceleratorer og fungerer som vigtige fikspunkter for innovation og iværksætteri i hovedstadsområdet.

Regeringen har bl.a. taget initiativ til Digital Hub Denmark, hvor regeringen sammen med private parter og viden-og uddannelsesinstitutioner går sammen om at hjælpe start-ups, SMV’ers og store virksomheders ibrugtagning af de nyeste digitale teknologier. Hovedstaden har samtidig en høj koncentration af innovative virksomheder, aktive forbrugere og en høj digitaliseringsgrad.

Det gør hovedstaden særligt interessant som teststed for såkaldte smart city-løsninger. Disse løsninger, der handler om bedre brug af data, kan bidrage til øget livskvalitet og forbedret ressourceudnyttelse, mindske trængsel mv. til gavn for erhvervsliv, forskningsmiljøer og borgere.Digital infrastruktur i form af god mobil- og bredbåndsdækning er en forudsætning for at udnytte nye digitale muligheder.

Danmark har allerede en veludbygget digital infrastruktur med god dækning, men der er behov for hurtig indfasning af nye teknologier som fx 5G.

 

REGERINGENS INITIATIVER

Regeringen har i alt 52 initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Herunder finder du initiativerne 10-15 om konkurrencedygtige vilkår for vækst og viden.

 • 10. Opfølgning på forslag fra regeringens vækstteams

  Regeringen vil styrke rammevilkårene for erhvervsudvikling i hovedstadsområdet ved at gennemføre forslag fra regeringens vækstteams om bl.a. Life Science, grøn energi- og miljøteknologi, kreative erhverv og maritime erhverv samt ved etableringer af Digital Hub Denmark og indsatsen vedrørende fintech.

 • 11. Nyt partnerskab om ESS

  Regeringen vil videreudvikle partnerskabet mellem danske universiteter, erhvervsliv og andre relevante aktører, der skal udløse potentialet ved etableringen af ESS. Målet er bl.a. at tredoble antallet af neutronforskere, at etablere 3-5 internationalt anerkendte fyrtårnsmiljøer i tilknytning til ESS , og at engagere dansk erhvervsliv i de potentialer, som ESS udløser. Der udarbejdes i 2019 en national ESS -strategi 2.0 i samarbejde med alle relevante aktører, der indeholder konkrete forslag til at indfri ovenstående mål. 

 • 12. Etablering af et hovedstadsforum

  Regeringen vil etablere et Smart Hovedstad-forum med henblik på at gøre hovedstaden til teststed for smart city-løsninger. Forummet skal understøtte udviklingen af nye datadrevne deleøkonomiske og cirkulære forretningsmodeller i hovedstaden, herunder opbygge et beredskab til at tiltrække og understøtte testprojekter, opdyrke ny viden og bane vejen for løsninger på regulering og andre udfordringer for de nye forretningsmodeller.

 • 13. Styrkelse af forskningsmiljøerne

  13. Regeringen har afsat 63 mio. kr. årligt i 2019-2021 på finansloven for 2019 til en forhøjelse af basisforskningstilskuddet til IT-Universitetet og Copenhagen Business School, og 180 mio. kr. i 2019 til særlige forskningscentre, såkaldte pionercentre, der skal kunne måle sig med verdens bedste forskningsmiljøer. Regeringen vil desuden indføre en ny model for tildeling af basismidler til universiteterne for at løfte kvaliteten i forskningen yderligere.

 • 14. Tiltrækning af udenlandske forskere

  Regeringen vil tage initiativ til en drøftelse med Københavns Kommune, universiteterne og relevante parter med henblik på at afdække behovet for et samarbejde om tiltrækning af udenlandske forskere.

 • 15. God og hurtig mobil- og bredbåndsdækning i hovedstaden som fx 5G

  Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe til at belyse udfordringerne i hovedstaden med at sikre en konkurrencedygtig mobil- og bredbåndsdækning med høje hastigheder som fx 5G.

Både Danmark og hovedstadsområdet præsterer godt i internationale målinger af erhvervs- og investeringsklima.

Hovedstaden er på en række områder placeret i front i sammenligning med de nærmeste nordeuropæiske konkurrenter: Helsinki, Oslo, Stockholm, Berlin, Hamborg, Amsterdam og Dublin.

Det gælder bl.a. inden for erhvervsregulering, arbejdsmarked og livskvalitet. Omvendt ligger hovedstaden kun i midterfeltet, når det gælder omkostningsniveau og forretningsmuligheder.

Derudover er den danske detailhandel pga. lukkeloven pålagt en række lukkedage, som begrænser butikkernes muligheder for at sælge varer til turister og borgere, og som stiller detailhandlen ulige i konkurrencen med fx svenske og finske storbyer.
Hovedstadsområdet placerer sig imidlertid ikke i front i sammenligning med andre dele af landet i DI’s og Dansk Byggeris årlige målinger af erhvervsklima, hvilket indikerer, at der er mulighed for at forbedre erhvervsklimaet i hovedstadsområdet.

Et godt erhvervsklima handler bl.a. om, at virksomhederne har adgang til attraktive erhvervsarealer til konkurrencedygtige priser. I hovedstadsområdet er der efterspørgsel efter erhvervsarealer med let adgang til god transportinfrastruktur, og i revisionen af Fingerplanen gives der mulighed for udlæg af flere af den slags arealer.

REGERINGENS INITIATIVER

Regeringen har i alt 52 initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Herunder finder du initiativerne 16-23 om et bedre erhvervsklima.

 • 16. Nye erhvervsområder

  Regeringen vil justere Fingerplanens stationsnærhedsprincip, således at der skabes bedre mulighed for udvikling af erhvervsområder med publikumsintensivt erhverv op til 1.000 metrer fra stationerne i Køge, ­Roskilde, Frederikssund, Hillerød, Helsingør og ­Høje-­Taastrup. 

 • 17. Bedre mulighed for erhvervsudvikling

  Regeringen vil udpege særlige lokaliseringsområder, således der skabes mulighed for udvikling af erhvervsområder med publikumsintensivt erhverv i Vallensbæk, Nærum og Kvistgård. 

 • 18. Nye arealer til transport- og logistikerhverv

  Regeringen vil udpege tre nye områder reserveret til transport- og logistikerhverv i Nivå, Vassingerød og Greve.

  Det skal bidrage til at sikre tilstrækkeligt med motorvejsnære arealer til et strategisk vigtigt erhverv.

 • 19. Mere effektive busser som alternativ til bilen

  Regeringen vil som forsøg give mulighed for at bygge større publikumsintensivt byggeri som incitament for at investere i mere effektive busser, som alternativ til bilen. 

 • 20. Strømlinet og effektiv modtagelse af udenlandsk arbejdskraft

  Regeringen vil sikre et bedre myndighedssamarbejde, der skal understøtte en strømlinet og effektiv modtagelse af den udenlandske arbejdskraft gennem myndighedssamarbejdet International Citizen Service (ICS), ved i hovedstaden igen at samle denne indsats i International House Copenhagen. 

 • 21. Samarbejde med kommunerne om bedre erhvervsklima i hovedstaden

  Regeringen vil i samarbejde med kommunerne i hovedstaden etablere en formaliseret, løbende dialog med erhvervsorganisationerne om at forbedre erhvervsklimaet i hovedstaden.

  Der sigtes mod årlige møder på politisk niveau mellem parterne.

 • 22. Afskaffelse af lukkeloven

  Regeringen vil afskaffe lukkeloven, således at der ikke længere er begrænsninger på detailhandlens muligheder for at holde åbent, på de tidspunkter, hvor butikkerne selv ønsker at holde åbent, og vil gå i dialog med forligskredsen bag lukkeloven herom.

  En afskaffelse af lukkeloven vil desuden stille hovedstaden og dens detailhandel bedre i konkurrencen med andre europæiske storbyer, hvor detailhandelen i dag ikke er begrænset. 

 • 23. Udvidelse af Avedøre Holme

  Regeringen vil gå i dialog med Hvidovre Kommune om mulighederne for en faseopdelt udvidelse af Avedøre Holme.

  Et vigtigt element vil i den forbindelse være projektets trafikale infrastruktur

pdf (15,63 Mb)