Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Fremtidens hovedstad

Plads til alle

Flere boliger i den centrale del af hovedstaden og byudvikling i hele hovedstadsområdet

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Flere boliger i den centrale del af hovedstaden

200.000 indbyggere frem mod 2030. De nye borgere skaber et behov for at øge boligudbuddet med ca. 67.000 boliger i København og ca. 31.000 boliger i forstæderne. Hvis der ikke er balance mellem boligudbuddet og boligefterspørgslen, er konsekvensen prisstigninger og et boligmarked, som ikke alle kan være med på.

I København har boligudbuddet i en årrække ikke fulgt med efterspørgslen, men de seneste 3 år har der dog været en solid vækst i nybyggerier. Hvis væksten i nybyggeri fortsætter på samme niveau, vil prisstigningerne i København og forstæderne kunne begrænses betydeligt og stort set være på samme niveau som i resten af Danmark.

Der er allerede gang i en massiv udbygning af boliger centralt i København, fx Indre Nordhavn, Enghave Brygge og Carlsbergbyen, men der skal findes nye, ledige arealer, hvis behovet for nye boliger skal imødekommes, og alle befolkningsgrupper skal kunne finde en bolig i den centrale del af hovedstaden.

Derfor har regeringen i oktober 2018 indgået en principaftale med Københavns Kommune om udviklingen af en helt ny ø, Lynetteholmen, der anlægges ved opfyld i Øresund mellem Nordhavn og Refshaleøen. På sigt bliver der tale om en ny bydel, som løser en række udfordringer i hovedstadsområdet ved at:

 • Sikre arealer til langsigtet byudvikling, da området på sigt kan huse omkring 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser
 • Skabe plads til deponi af overskudsjord
 • Billiggøre klimasikring af København fra nord
 • Bidrage til finansiering af nødvendig infrastruktur til området; en havnetunnel og metrobetjening
 • Muliggøre udflytning af krydstogtsaktiviteter

Lynetteholm-projektet hænger sammen med den øvrige byudvikling på det nordøstlige Amager og vil bidrage til udbygning af boligmassen i København frem mod 2030, selvom selve Lynetteholmen først byudvikles senere.

REGERINGENS INITIATIVER

Regeringen har i alt 52 initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Herunder finder du initiativerne om flere boliger i den centrale del af hovedstaden.

 • 1. Etablering af en ny bydel, Lynetteholmen

  Regeringen vil etablere en ny bydel på Lynetteholmen og har indgået en principaftale med Københavns Kommune om projektet.

 • 2. Byudviklingsmuligheder på Nordøstamager

  Regeringen vil bl.a. i lyset af principaftalen om Lynetteholmen støtte op om, at Københavns Kommune kan gennemføre en zonering af industriområdet ved Prøvestenen med henblik på at skabe fremtidige byudviklingsmuligheder på Nordøstamager.

 • 3. Udvikling af Ørestad Fælled Kvarter

  Regeringen vil fremlægge anlægslov med henblik på at realisere Københavns Kommunes planer om at byudvikle områderne ved Campinggrunden, Bådshavnsgade og Selinevej Nord, og samtidig sikre at det nordlige Ørestad Fælled Kvarter ikke bebygges. 

 • 4. Udvikling af Nyholm

  Regeringen vil på baggrund af den politiske aftale om forsvarsområdet 2018 – 2023 indlede en proces med udvikling af dele af Nyholm.

  Derved bliver der plads til opførelse af nye boliger på en meget attraktiv placering, samtidig med at områdets historie respekteres. 

 • 5. Arbejdsgruppe om flere studieboliger

  Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge behovet for studieboliger i hele landet, herunder også i hovedstaden frem mod 2030.

  Samtidig skal arbejdsgruppen afdække barrierer for, at efterspørgslen bliver mødt.

Byudvikling i hele hovedstadsområdet

Den forventede vækst i befolkningstallet i hovedstadsområdet betyder, at der er behov for et større og mere veltilpasset boligudbud i hele hovedstadsområdet. Mens der er mangel på arealer til byudvikling i den centrale del af hovedstaden, er der et stort potentiale for nybyggeri uden for den centrale del.

Her er der i dag ubebyggede arealer på ca. 4.300 hektar (ha), der er udlagt til byformål, og mange steder er der omfattende muligheder for omdannelse og fortætning. Byudvikling i hovedstadsområdet har siden 1940’erne været reguleret i Fingerplanen. Men mange kommuner oplever, at rammen i dag er for snæver til at udvikle nye og attraktive boligområder.

Samtidig er der behov for fortsat at understøtte omdannelse af utidssvarende områder med henblik på bedre arealudnyttelse – fx i kommunerne langs Ring 3, hvor anlæg af letbanen skaber potentiale for at omdanne en række ældre erhvervsområder til nye og attraktive boligområder.

REGERINGENS INITIATIVER

Regeringen har i alt 52 initiativer til styrkelse af hovedstadsområdet. Herunder finder du initiativerne 6-9 om byudvikling i hele hovedstadsområdet.

 • 6. Nye byudviklingsmuligheder gennem en revision af Fingerplanen

  Regeringen vil gennemføre en række ændringer af Fingerplanen for at imødekomme kommunernes ønsker om bedre rammer for by- og erhvervsudvikling:

  • Byfingrene udvides ved Køge, Solrød, Roskilde, Hillerød og Helsingør med henblik på at få nye, konkrete byudviklingsmuligheder.
  • Regeringen vil gå i dialog med relevante kommuner om støjzonen omkring Københavns Lufthavn med henblik på eventuel erhvervsudvikling i området.
  • Reglerne for byudvikling i det øvrige hovedstadsområde uden for byfingrene gøres mere fleksible, så kommunerne bedre kan planlægge for nye boliger
 • 7. Nye byudviklingsmuligheder omkring Roskilde Lufthavn

  Regeringen vil ændre afgræsningen af støjzonen omkring Roskilde Lufthavn. Det sker på baggrund af opdaterede støjberegninger.

  Den ændrede afgrænsning forventes at øge mulighederne for at udlægge nye arealer til bl.a.
  boliger i kommuner med arealer i støjzonen, herunder især Roskilde og Greve kommuner.

 • 8. Servicetjek af anvendelsesbestemmelser for transportkorridorerne

  Regeringen vil igangsætte et servicetjek af anvendelsesbestemmelserne for transportkorridorerne, så byudviklingsmuligheder ikke begrænses unødigt.

 • 9. Nye muligheder for at flytte kolonihaveområder

  Regeringen vil give kommunerne bedre muligheder for at omplacere kolonihaveområder,
  så nuværende kolonihavearealer kan anvendes til andre formål som fx boliger eller erhvervsbyggeri tæt på nye letbanestationer.

  Omplaceringen forudsætter, at der kan opnås tilslutning fra den enkelte kolonihaveforening

pdf (15,63 Mb)