Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Artikel

Sammenfatning: Regeringen opruster i kampen mod parallelsamfund

Læs her hvorfor indsatsen og de nye handlingsplaner er vigtige for Danmark

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Justitsministeriet
Cykelstativ i Gellerup
Foto: Martin Dam Kristensen/Scanpix

Regeringen vil sætte ind over for de negative kræfter i parallelsamfund. Det gælder både den spirende radikalisering, som især ses blandt udsatte, marginaliserede unge – og det gælder den negative sociale kontrol, der fører til undertrykkelse, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber. Derfor fremlægger regeringen to nationale handlingsplaner til samlet set mere end 250 millioner kroner.

Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme

Etablering af et nyt nationalt videnscenter for forebyggelse, kommunale beredskaber og handleplaner, fjernelse af voldeligt ekstremistisk materiale på internettet, styrket indsats mod radikalisering i fængsler og fokus på tidlig forebyggelse i folkeskoler er nogle af initiativerne i regeringens nye handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme. Der er tale om en større samlet indsats, som skal bygge videre på og give et markant løft til den eksisterende indsats.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Vi skal bekæmpe parallelsamfund, hvor der leves efter normer, som er i strid med grundlæggende danske og vestlige værdier. Vi kan desværre ikke tage vores frie, trygge og demokratiske samfund for givet, men må stædigt forsvare det. Det gør vi ved målrettet at slå hårdt ned på kræfter, der opfordrer til vold og had, og som ønsker at skabe utryghed og splitte vores samfund indefra. Derfor skal myndighederne blive bedre til at arbejde sammen, når en person i vores samfund begynder at vise tegn på radikalisering.”

Der skal derfor laves et solidt beredskab, hvor fagfolk og myndigheder arbejder tættere sammen, så de spotter tegn på radikalisering så tidligt som muligt. For eksempel ved udslusning fra fængsler eller sikrede institutioner til kommunalt regi og ved udflytning fra asylcentre til kommuner.

Tidlig indsats er afgørende

I kommuner, skoler og fængsler ses der et stigende antal henvendelser om bekymring for radikalisering. Samtidig opleves sagerne ofte som mere komplekse og mere alvorlige end tidligere. Derfor skal der sættes ind så tidligt som muligt.

Først og fremmest med gode dagtilbud, skoler og uddannelser, så børn og unge udvikler demokratiske, kritiske og sociale kompetencer. Uddannelse og beskæftigelse fremmer medborgerskab og er det allerbedste værn mod, at unge lader sig besnære af ekstremistiske budskaber.

Samtidig sættes der ind over for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, både når skaden er sket og gennem forebyggende initiativer, viden og debat.  

Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby siger:

”Skal børnene klare sig bedre end deres forældre, så er det helt afgørende, at vi sætter ind med tidlig indsats og med forebyggende initiativer i både vores dagtilbud og skoler, så børnene lærer det danske sprog og får indgående forståelse for demokrati og medborgerskab. Samtidig skal vi styrke børn og unges modstandskraft mod ekstremistiske holdninger og bevægelser, så de ikke ukritisk tager alt ind, som de bliver præsenteret for såvel on-line som off-line.”

Styrket indsats mod online radikalisering, fremmedkrigere og kriminelle miljøer

Der er i de senere år sket en betydelig stigning i terroristers og ekstremisters brug af internettet og de sociale medier til at sprede hadefulde budskaber, rekruttere nye tilhængere og planlægge aktiviteter. Regeringen vil med en række nye initiativer løfte indsatsen markant mod online-radikalisering. Samtidig fastholdes den hårde kurs mod fremmedkrigere, der fortsat udgør en potentiel trussel for Danmarks sikkerhed. Nye initiativer skal bl.a. dels gøre det vanskeligere for fremmedkrigere at rejse ud, dels skærme børn mod hjemvendte fremmedkrigeres radikalisering. Endelig foreslås en styrket indsats mod kriminalitet i radikaliserede miljøer og radikalisering i fængsler.

De nye tiltag mod radikalisering på Justitsministeriets område har været drøftet med Folketingets retsordførere i løbet af efteråret.

 Justitsminister Søren Pind siger:

”Truslen fra radikalisering og ekstremisme må og skal vi tage alvorligt. Vi skal være til stede og sætte ind der, hvor radikalisering finder sted. Med handlingsplanen får PET, politiet og kriminalforsorgen en række nye værktøjer i indsatsen mod bl.a. online-radikalisering, fremmedkrigere, kriminalitet i radikaliserede miljøer og radikalisering i fængsler. Samtidig inddrager vi troværdige civilsamfundsstemmer i et nyt og ambitiøst samarbejde, der skal udfordre ekstremistiske budskaber, der alt for ofte får lov til at stå alene og uanfægtet på nettet.”

Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Med handlingsplanen til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol sætter regeringen tidligt og markant ind med nye indsatser for at forhindre, at unge kvinder og mænd i Danmark trues til at indgå ægteskaber, at børn sendes på genopdragelsesrejser og at negativ social kontrol begrænser unges mulighed for at være en del af det danske samfund.

Der skal tages et opgør med berøringsangsten blandt fagfolk, og de unge, som siger fra over for undertrykkelse, skal hjælpes og styrkes, så deres budskab spredes. Der skal sættes ind over for undertrykkende kønsopfattelser og over for religiøse og kulturelle normer, der fratager en person retten til at bestemme over egen krop og eget liv – bl.a. ved at styrke unges kendskab til deres rettigheder og muligheder for at få hjælp. Endelig indeholder handlingsplanen en samlet exitpakke – læs mere om exitpakken ved at klikke her.