Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nye, stramme og afbalancerede regler for ægtefællesammenføring

Hvis man ønsker at få sin udenlandske ægtefælle til Danmark, vil der fremover blive taget stilling til, om parret forventeligt bliver godt integreret.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Foto: Ritzau Scanpix

Hvis man ønsker at få sin udenlandske ægtefælle til Danmark, vil der fremover blive taget stilling til, om parret forventeligt bliver godt integreret. Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har i dag indgået en aftale om nye, strammere regler for ægtefællesammenføring, som skifter tilknytningskravet ud med klare krav til, at parret blandt andet skal kunne klare sig både sprogligt og jobmæssigt. Der stilles også krav om, at parret ikke bor i et udsat boligområde.

Aftalen strammer dermed kravene for ægtefællesammenføring, men styrker muligheden for at få sin udenlandske ægtefælle med til Danmark, hvis der på baggrund af begge ægtefællers forhold er udsigt til en vellykket integration. Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne samlet set opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser. Derudover skærpes kravet til parrets bolig, kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse og det danskkrav, som den udenlandske ægtefælle skal opfylde efter en periode i Danmark.

Herudover strammes kravene for herboende indvandrere, så de for at kunne få ægtefællesammenføring skal leve op til de nye og skærpede betingelser for permanent opholdstilladelse, som blev gennemført ved ændring af reglerne om permanent opholdstilladelse i 2016 og 2017.

De nye regler vil supplere de almindelige betingelser for ægtefællesammenføring, herunder 24-årsreglen, selvforsørgelsespligten og vandelskravet, der videreføres.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg siger:
”Jeg synes, vi har indgået en rigtig god aftale, hvor vi nu i højere grad byder velkommen til dem, som kan og vil bidrage, når de kommer hertil. Vi sikrer gennem de nye, strammere regler, at udlandsdanskere får bedre mulighed for at få deres ægtefælle med hjem, men vi sikrer samtidig, at udenlandske ægtefæller ikke ender som hjemmegående i et udsat boligområde. De skal fra starten kunne tage aktivt del i det danske samfund. Derfor stiller vi fremover en række stramme, afbalancerede og realistiske krav for ægtefællesammenføring, hvor integrationen er i centrum."

pdf (114 Kb)

Fakta:
Det nye integrationskrav betyder, at ægtefællesammenføring normalt kun kan gives, hvis ægtefællerne eller samleverne samlet set opfylder 4 ud af 6 integrationsrelevante betingelser:

  • Herboendes sprogkundskaber: Bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende.
  • Herboendes erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 5 år i Danmark.
  • Herboendes uddannelse: Uddannelse i mindst 6 år, heraf mindst 1 års uddannelse ud over grundskolen, i Danmark. Uddannelse ud over grundskolen omfatter 1 års fuldtidsuddannelse på en kompetencegivende uddannelse. 10. klasse eller efterskoleophold kan ikke indgå i opgørelse af uddannelse ud over grundskolen.
  • Ansøgers sprogkundskaber: Engelskkundskaber på B1-niveau eller bestået Prøve i Dansk 1. For så vidt angår engelskkundskaberne skal ansøger vedlægge et prøvebevis fra en anerkendt sprogudbyder.
  • Ansøgers erhvervserfaring: Ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 ud af de seneste 5 år.
  • Ansøgers uddannelse: Bestået uddannelsesforløb af mindst 1 års varighed på en uddannelse, der mindst er på niveau med en videregående uddannelse her i landet eller kan sidestilles med en dansk erhvervsuddannelse.

Betingelsen vedrørende den herboendes danskkundskaber (bestået prøve i Dansk 3 eller tilsvarende) er ufravigelig. Det betyder, at ægtefællerne eller samleverne herudover samlet set skal opfylde mindst 3 af de resterende 5 betingelser. Herboende omfatter tillige udlandsdanskere, som vender tilbage til Danmark.

Derudover skærpes boligkravet, så familiens bolig ikke længere må ligge i et udsat boligområde, den økonomiske sikkerhedsstillelse fordobles til 100.000 kr., og danskkravet til ansøgeren skærpes, så ansøgeren – udover at skulle bestå danskprøve på A1-niveau efter 6 måneder – fremover også skal bestå danskprøve på A2-niveau efter 9 måneder. Herboende indvandrere skal for at kunne få familiesammenføring samtidig leve op til de nye og skærpede betingelser for permanent opholdstilladelse, som blev gennemført ved ændringer af reglerne om permanent opholdstilladelse i 2016 og 2017.

Aftalen udmøntes i et lovforslag, som bliver fremsat snarest muligt.

Læs bilag til aftalen