Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mere attraktive skattevilkår for dele-økonomien og styr på skatten

Skattevilkårene for udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd lempes. Til gengældskal udlejningen ske gennem deleøkonomiske platforme eller udlejningsbureauer.

Skatteministeriet

Det bliver fremover muligt at tjene flere skattefrie kroner på at udleje fx sommerhuset, bilen, autocamperen, campingvognen eller båden. Kravet er, at udlejningen sker gennem et udlejningsbureau eller en deleøkonomisk platform, som indberetter de fulde lejeindtægter til skattevæsenet.

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre enige om en række tiltag, der skal sikre bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i deleøkonomien. Tiltagene indgår som et element i en samlet deleøkonomisk strategi, der i øjeblikket forhandles i Erhvervsministeriet.

Når de lempeligere skattevilkår betinges af, at der sker indberetning af indtægter, bliver det nemmere for både danskerne og skattemyndighederne at sikre, at alle betaler den skat, de skal. I alt afsætter aftaleparterne 90 mio. kr. årligt til at lempe fradragsreglerne ved udlejning af sommerhus, helårsbolig, bil og båd.

 ”Regeringen ønsker attraktive og gunstige vilkår for deleøkonomien i Danmark, så længe der er styr på skattebetalingen. Derfor er jeg også glad for, at danskerne fremover kan tjene lidt ekstra skillinger på at udleje fx bilen eller sommerhuset. Det bliver en god forretning – både for udlejere og brugere – at bruge deleøkonomiske tjenester, der aktivt samarbejder med myndighederne. Det er til gavn for alle – både den enkelte dansker og samfundet som helhed”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Bundfradraget forhøjes

Konkret er aftaleparterne enige om, at bundfradraget ved udlejning af sommerhuse forhøjes fra 21.900 kr. til 40.000 kr. årligt. Kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst.

Aftalen betyder også, at det nuværende bundfradrag for udlejning af helårsboliger forenkles til 28.000 kr. årligt. Som det gælder for sommerhuse, vil kun 60 pct. af den indkomst, der overstiger bundfradraget, blive beskattet som kapitalindkomst. Det vil medføre en lempelse for mange. 

Samtidig fastslås det, at man som borger har ret til at udleje sin helårsbolig i op til 70 dage om året uden kommunalbestyrelses samtykke, såfremt udlejningen sker gennem en deleøkonomisk platform eller et bureau, der indberetter til myndighederne. Kommunen kan fastsætte en højere grænse, hvis konkrete forhold på det lokale boligmarked tilsiger dette. Der ændres ikke på adgangen til at udleje sommerhus.

Derudover er parterne enige om at indføre et nyt bundfradrag for udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper eller camplet på 10.000 kr. Indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som personlig indkomst.

Skal foregå gennem tredjepart

Det er en væsentlig pointe, at alle de nye bundfradrag betinges af, at udlejningen sker gennem en tredjepart – fx en deleøkonomisk platform eller et udlejningsbureau – der indberetter udlejernes fulde lejeindtægter til skattemyndighederne. Derfor arbejder skattemyndighederne også på at indgå sådanne aftaler med eksempelvis boligudlejningstjenesten Airbnb.

Den omtalte indberetning skal ske via en digital løsning, som skattemyndighederne er i gang med at udvikle. De deleøkonomiske platforme og betalingsløsninger vil herefter kunne integrere modulet – en såkaldt API – i deres systemer. Dermed bliver indberetningen nem og enkel for både platformene og udlejerne.

 Endelig afsættes 10 mio. kr. årligt fra 2019 til at styrke skattemyndighedernes vejledning af og kontrol med deleøkonomiske platforme. Det skal bidrage til korrekt skattebetaling.

 Bedre vilkår for vækst gennem deleøkonomien medfører et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på omkring 125 mio. kr. om året i 2018-2021 og 120 mio. kr. årligt herefter.

 

Skatteinitiativer i Aftale om bedre vilkår for vækst gennem deleøkonomien

  • Forhøjet bundfradrag ved udlejning af sommerhuse på 40.000 kr. årligt pr. ejendom.
  • Nyt forenklet bundfradrag ved korttidsudlejning af helårsboliger på 28.000 kr. årligt pr. ejendom.
  • Ovennævnte bundfradrag gælder, hvis udlejerens fulde lejeindtægter indberettes af en tredjepart. Ellers er bundfradraget 11.000 kr. årligt ved udlejning af sommerhus eller helårsbolig pr. ejendom.
  • Nyt bundfradrag på 10.000 kr. årligt ved udlejning af bil, båd, campingvogn, autocamper og camplet.
  • Ny digital indberetningsløsning, så deleøkonomiske virksomheder kan indberette lejeindtægter til skattemyndighederne på vegne af deres udlejere.
  • Bedre vejledning og hjælp til deleøkonomiske virksomheder ift. indberetning til skattemyndighederne på vegne af deres udbydere af deleøkonomiske tjenester.
  • Målrettet skattekontrol med deleøkonomiske platforme og udlejere. Skattemyndighederne vil bl.a. for indkomstårene 2018-2020 gennemføre et særligt skattekontrolprojekt.
  • Ret til privat kortidsudlejning af helårsboliger i op til 70 dage om året uden kommunens samtykke, såfremt udlejning kun sker gennem en tredjepart, der indberetter udlejerens fulde lejeindtægter til skattemyndighederne. Den enkelte kommune kan beslutte, at borgerne kan korttidsudleje deres helårsboliger i op til [100] dage årligt, med mindre de konkrete forhold på det lokale boligmarked taler imod. Såfremt udlejning ikke kun sker gennem en tredjepart, der foretager indberetning til skattemyndighederne, kan boligen kun udlejes op til [30] dage årligt.