Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Sammenhængsreformens spor 1

Finansministeriet

Bedre kvalitet og en mere sammenhængende indsats til borgerne skal bl.a. sikres ved, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver. Regeringen vil reducere den tid, som medarbejderne bruger på proceskrav og registreringer.

Der skal gives større frihed under ansvar. På den måde falder behovet for skemaer, regler og kontrol. Medarbejderne skal have øget frihed til at passe deres arbejde og fokusere på deres faglighed. Der skal ses kritisk på de nuværende regler og gives plads til nye og enklere måder at løse offentlige opgaver på – og der skal være mere fokus på resultater.

Regeringen vil gå systematisk til værks. Område for område vil der blive gennemført en kulegravning af, hvad medarbejderne bruger deres tid på, og om det giver mening for løsningen af kerneopgaven. Samtidig vil regeringen give kommunerne større muligheder for at bekæmpe bureaukratiet og dermed større frihed.

Regelforenkling og afbureaukratisering har været et centralt fokusområde for skiftende regeringer i mange år. Der er derfor behov for at gå systematisk til værks. Mere tid og frihed for medarbejderne til at løse deres kerneopgaver er dog langt fra alene et anliggende for Christiansborg. Derfor vil regeringen drøfte en national målsætning for afbureaukratisering med bl.a. kommuner og regioner frem mod starten af 2018. Det skal bidrage til et bredt samarbejde og mere holdbare løsninger.

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

 • Kulegravning af velfærdsområder

  Regeringen vil give medarbejdere mere tid til løsningen af kerneopgaverne på store velfærdsområder og sørge for, at der ikke bruges tid på unødvendige krav og registreringer. Regeringen vil område for område gennemføre kulegravninger i samarbejde med udvalgte kommuner. Kulegravningen skal afdække, hvad der optager medarbejdernes tid, og om unødigt bureaukrati skyldes tværgående lovgivning, sektorlovgivning, kommunale regler eller arbejdstilrettelæggelsen lokalt, herunder it-understøttelse. De første kulegravninger gennemføres på dagtilbudsområdet og ældreområdet i kommunerne.

 • Udfordringsret og regelforenklingsforslag

  Uhensigtsmæssige og komplicerede regler opleves overalt, og den offentlige sektor skal derfor være åben for at blive udfordret på nytten af eksisterende regler. Derfor vil regeringen gøre brug af regelforenklingsforslag og genindføre retten til at udfordre nationale og lokale regler. Udfordringsretten vil blive udvidet i forhold til tidligere, så den også omfatter forslag, der kræver lovændringer.

 • Frikommuneforsøg

  Frikommuneforsøg kan skabe ny viden og praktiske erfaringer, der kan bane vejen for bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer og regelforenklinger i alle kommuner. Regeringen vil samle op på tidligere og igangværende frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner har fået vidtgående muligheder for at afprøve nye måder at løse de kommunale opgaver på. Det skal ske med henblik på at afdække mulighederne for at udbrede løsningerne til landets øvrige kommuner. Samtidig vil regeringen indbyde til nye frikommuneforsøg fra 2018.

 • Gennemgribende forenkling af beskæftigelseslovgivning

  Reglerne for den aktive beskæftigelsesindsats er omfattende og komplicerede, og de er vanskelige for borgerne at forstå og for kommunerne at administrere. Regeringen har iværksat en gennemgribende forenkling af reglerne med fokus på driftsrefusion, tælleregler, digitalisering, redskaber og grundlæggende gennemskrivning. Det er desuden aftalt med KL, at kommunerne skal levere konkrete forslag til forenkling af reglerne.

 • Digitaliseringsklar lovgivning

  Lovgivning kan udgøre en barriere for digitaliseringen af den offentlige service og administration samt for anvendelse af ny teknologi til gavn for borgere og virksomheder. Regeringen iværksætter derfor en indsats, som skal understøtte, at lovgivningen fremadrettet bliver mere tidssvarende og digitaliseringsklar. Ambitionen er, at al ny lovgivning, så vidt det er muligt, skal være klar til at kunne digitaliseres.

 • Friinstitutioner

  Regeringen ønsker at gennemføre forsøg med ”friinstitutioner”, hvor den enkelte institution får mere frihed til at styrke kvaliteten, samtidig med at målrettet opfølgning på resultater, kvalitet og effektivitet styrkes.

 • Mere enkel styring i staten

  En evaluering af mål- og resultatstyring på tværs af staten viser, at styringen i staten kan forenkles og forbedres, fx gennem færre proceskrav og større fokus på borger- og virksomhedsrettede kerneopgaver samt højere grad af ledelsesforankring. Regeringen vil med udgangspunkt i evalueringen igangsætte initiativer til en bedre og mere enkel mål- og resultatstyring i staten.