Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Sammenhængsreformens spor 3

Finansministeriet

Regeringen ønsker en mere tidssvarende offentlig sektor, der tager nye teknologier og løsninger i anvendelse hurtigere end i dag. Det gælder både teknologier, som møder borgere og virksomheder, samt teknologier, der understøtter en mere effektiv administration. Anvendelsen af nye teknologier er nødvendig, hvis den offentlige sektor ikke bare skal køre længere på literen, men også køre nye veje og leve op til den fleksibilitet, som borgerne oplever på mange andre områder i deres hverdag.

Den hastige teknologiske udvikling giver gode muligheder for at udvikle den offentlige sektor, så servicen til borgere og virksomheder bliver både bedre og billigere. Der er behov for en mere koordineret udvikling, hvis teknologien skal udnyttes bedst muligt, så der bliver skabt en bedre sammenhæng på tværs af den offentlige sektor. Det gælder fx sikker deling og anvendelse af relevante data på tværs af sektorer.

Det er regeringens ambition, at den offentlige sektor i højere grad skal bindes sammen digitalt, så borgere og virksomheder oplever kun at skulle afgive de samme oplysninger én gang. Det kræver målrettet samarbejde mellem alle myndigheder. Det er samtidig vigtigt at styrke befolkningens it-kompetencer for at kunne realisere det samfundsmæssige potentiale ved digitalisering.

Desuden vil regeringen skabe bedre rammer for innovation og fornyelse af den offentlige sektor. Det gælder fx en mere systematisk anvendelse af adfærdsindsigter, som er afprøvet i andre lande, og en større åbenhed om resultater på de store velfærdsområder gennem systematisk benchmarking på tværs af institutioner.

Endelig kan der være nye forretningsmuligheder for danske virksomheder ved den digitale omstilling. Regeringen vil senere på året lancere en strategi for Danmarks digitale vækst, der skal sikre, at danske virksomheder får fuldt udbytte af den digitale omstilling.

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

 • Udnyttelse af nye teknologier

  Nye teknologier som kunstig intelligens, robotteknologi, machine learning mv. har potentiale til at skabe en bedre og mere effektiv offentlig sektor. Regeringen vil igangsætte et arbejde, der skal pege på, hvordan nye teknologier kan udnyttes bedst muligt i offentlige organisationer, bl.a. med inspiration fra den private sektor.

 • Udbredelse af digitale velfærdsløsninger

  Digitale velfærdsløsninger kan bidrage til en forbedret service med borgeren i centrum, økonomiske besparelser samt øget produktivitet. Frem mod 2020 vil regeringen sammen med KL og Danske Regioner søge at øge ambitionerne for landsdækkende udbredelse af veldokumenterede digitale velfærdsløsninger.

 • Hurtigere afgørelser

  Mere digitaliseringsklar lovgivning, bedre dataanvendelse og nye teknologier skal give hurtigere afgørelser til borgerne, større gennemsigtighed og mere effektiv sagsbehanding. Regeringen vil igangsætte et arbejde med at gennemgå de store ydelsesområder, fx boligstøtte og folkepension, for at øge automatiseringen af den offentlige administration.

 • Mere effektiv brug af data

  Øget datadeling mellem myndigheder rummer muligheder for en mere sammenhængende og effektiv offentlig service. I dag er der juridiske og tekniske barrierer for, at myndigheder kan dele og genbruge relevante data. Regeringen vil derfor igangsætte et arbejde, der skal skabe en mere smidig, transparent og effektiv regulering af datadeling mellem myndigheder. Herudover vil regeringen fremme en fælles it-arkitektur, som gør det mere sikkert og effektivt at dele offentlige data. Der er desuden taget vigtige skridt mod at forbedre kvaliteten af grunddata og stille dem til rådighed for offentlige og private parter.

 • Sikker digitalisering og styrket informationssikkerhed

  Det er afgørende for den videre offentlige digitalisering, at borgerne har tillid til, at offentlige myndigheder passer på deres data. Regeringen vil i løbet af 2017 lancere en national strategi for cyber- og informationssikkerhed for 2017-2020.

 • Offentlig service i en digital tidsalder

  Borgere og virksomheder har forventninger om en offentlig service, som hænger sammen og tager udgangspunkt i deres behov. Ofte er servicen imidlertid tænkt ud fra myndighedernes behov snarere end brugernes. Regeringen vil derfor lancere en plan for offentlig service i en digital tidsalder, der skal understøtte en sammenhængende, genkendelig og brugerorienteret service på tværs af kanaler og myndigheder.

 • Mere systematisk anvendelse af adfærdsindsigter (nudging)

  En række lande med UK og USA i spidsen har de senere år arbejdet systematisk med adfærdsindsigter – også kendt som nudging. Flere danske myndigheder er også i gang med forskellige initiativer. Regeringen vil tage initiativ til at styrke arbejdet med nudging i den offentlige sektor.

 • Systematisk benchmarking

  Regeringen vil etablere en enhed, der systematisk skal arbejde med benchmarking af kommuner og regioners opgaveløsning, herunder på institutionsniveau. Formålet er at skabe større åbenhed om resultater og opgaveløsning i den offentlige sektor – også til gavn for borgerne.