Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Sammenhængsreformens spor 2

Finansministeriet

Vi har en offentlig sektor i Danmark, hvor kommuner og regioner løser størstedelen af velfærdsopgaverne. Det giver mulighed for at tilrettelægge opgaveløsningen efter lokale forhold – det giver en nærhed til borgeren. Men vi har også en kompleks offentlig sektor, der er udviklet over årene med lag på lag af regulering og nye opgaver. Det udfordrer sammenhængen både mellem sektorer og inden for de enkelte sektorer.

På nogle områder er opgaveløsningen i for høj grad tilrettelagt efter de strukturer og myndighedsgrænser, som vi historisk har indrettet os efter. Det fører til, at der er for lidt fokus på borgere og virksomheders behov – og at vi tænker for lidt på tværs, når det skal sikres, at vi får mest velfærd for pengene.

Regeringen vil skabe bedre sammenhæng for borgere og medarbejdere gennem en klogere og mere sammenhængende styring samt bedre overgange mellem sektorer. Vi skal gentænke styringen ud fra hvad der giver værdi for borgeren. Regeringen vil desuden styrke samarbejdet på tværs af den offentlige sektor.

Det betyder bl.a., at opgaver skal løses med afsæt i, hvordan borgeren oplever størst sammenhæng snarere end ud fra, hvordan vi plejer at løse dem. Det betyder også, at der skal ses på, om der er opgaver, hvor man kan få mere velfærd for pengene gennem eksempelvis samarbejde og fælles løsninger på tværs af sektorer.

Endelig vil regeringen fortsætte med at styrke borgernes frie valg og samtidig i højere grad involvere civilsamfundet, brugere, pårørende og nye aktører for at afprøve nyskabende initiativer, som kan skabe bedre løsninger til gavn for den enkelte borger. En mere innovativ offentlig sektor kræver, at vi afprøver nye tiltag mere systematisk og udbreder de initiativer, der virker.

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

 • Mere sammenhængende styring

  Der er behov for en mere sammenhængende styring til gavn for medarbejdere og borgere. Regeringen vil derfor gennemgå styringen på de store velfærdsområder med henblik på at sikre, at styringen giver mening for løsningen af kerneopgaverne og de politiske mål for områderne. I gennemgangen vil regeringen have fokus på færre proceskrav og få styringsrelevante mål. Initiativet gennemføres sideløbende med kulegravning af velfærdsområder. Der lægges således ud med at gennemgå styringen af dagtilbudsområdet og ældreområdet. Endelig gennemfører regeringen, KL og Danske Regioner en gennemgang af styringen på psykiatriområdet.

 • Videreudvikling af styringen på sundhedsområdet

  Regeringen ønsker en styring og finansiering af sundhedsområdet, der sikrer kvalitet og værdi for patienterne og dermed mest mulig sundhed for pengene. Regeringen igangsætter derfor en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet, der skal belyse, hvad der virker og ikke virker i den nuværende styring og komme med forslag til en bedre styring fremadrettet. Arbejdet skal bygge videre på de initiativer, der allerede er igangsat, herunder bl.a. forsøg med værdibaseret styring. Styringen skal også fremover understøtte, at vi høster gevinsterne ved den teknologiske og behandlingsmæssige udvikling, som gør det muligt løbende at levere en bedre og billigere behandling til vores borgere. Danske Regioner inviteres til at deltage i arbejdet.

 • Bedre overgange

  Borgerne skal ikke opleve at blive skubbet rundt mellem systemer i mødet med den offentlige sektor. Regeringen vil se på, hvordan der kan skabes større sammenhæng på tværs af sektorområder og myndighedsgrænser. Regeringen vil følge op på ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse og se på overgangen mellem dagtilbud- og folkeskoleområdet. Ligeledes er der igangsat et udvalgsarbejde med KL og Danske Regioner om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Endelig vil regeringen igangsætte et arbejde, der skal se på samspillet mellem beskæftigelsesområdet og socialområdet, og som bl.a. skal gøre op med, at samme borger har flere forskellige handleplaner og kontaktpersonordninger i mødet med det offentlige.

 • Nytænkning af opgaveløsning på tværs af den offentlige sektor

  Løsningen af opgaver i den offentlige sektor skal ske der, hvor vi får mest velfærd for pengene. Det er muligt at øge kvaliteten og effektiviteten i opgaveløsningen ved i højere grad at samarbejde om fælles løsninger i den offentlige sektor. Det gælder både på tværs af og inden for staten, kommunerne og regionerne. Regeringen vil i foråret 2017 præsentere et udspil om nytænkning af opgaveløsningen på tværs af den offentlige sektor.

 • Frit valg

  Frit valg giver borgerne muligheder for at vælge mellem leverandører, hvorved borgerne kan få det tilbud, der passer til deres ønsker. Regeringen vil iværksætte analyser af de større velfærdsområder med henblik på at udvide det frie valg til nye områder og styrke eksisterende fritvalgsordninger. Samtidig har regeringen igangsat et arbejde på ældreområdet, hvor der gennemføres et serviceeftersyn af lovgivningen med henblik på at forebygge konkurser i ældreplejen.

 • Sociale investeringsprogrammer

  Regeringen vil have større fokus på tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsatser. Det kan bl.a. ske gennem anvendelsen af sociale investeringsprogrammer (Social Impact Bonds). Sociale investeringsprogrammer er en ny form for offentlig-privat samarbejde, hvor private investorer (fx fonde eller pensionskasser) finansierer nyskabende og ambitiøse initiativer med henblik på at forebygge omkostningsfulde problemer og mindske udgiftspresset. Lignende initiativer afprøves netop nu i bl.a. Sverige, Finland og Storbritannien.

 • Investeringspuljer

  Regeringen vil undersøge mulighederne for at etablere nye investeringspuljer i regi af satspuljen. Formålet med puljerne er at understøtte investeringer i vidensbaserede forebyggende indsatser. Dermed understøttes en omstilling fra behandling til forebyggelse, som potentielt set både har store menneskelige og samfundsøkonomiske gevinster.

 • Indkøb på tværs af den offentlige sektor

  Den offentlige sektor køber hvert år ind for 300 mia. kr. Regeringen er sammen med KL og Danske Regioner ved at se på, hvordan indkøbet kan tilrettelægges bedre og mere effektivt på tværs af den offentlige sektor. Der skal ses på, hvordan mulighederne ved e-handel kan udnyttes bedre, og hvordan der kan skabes større sammenhæng i borgernære indkøb på fx sundhedsområdet. Regeringen vil komme med et udspil til bedre offentligt indkøb i foråret 2017.

 • Styrkede muligheder for at inddrage frivillige

  Regeringen vil styrke rammerne for samskabelse, herunder at frivillige, brugere og pårørende i højere grad kan inddrages og tage medansvar. Regeringen vil bl.a. se på reglerne for fradrag i ydelser i forbindelse med frivilligt, ulønnet arbejde samt understøtte civilsamfundets rammevilkår og skabe bedre mulighed for, at flere kan deltage i de frivillige fællesskaber som led i en samlet civilsamfundsstrategi.