Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Sammenhængsreformens spor 4

Finansministeriet

Bedre ledelse giver bedre velfærd. God ledelse er en forudsætning for, at engagerede og dygtige offentlige medarbejdere dagligt leverer service af høj kvalitet. Det kræver, at de offentlige ledere kan bidrage til at skabe en kultur, hvor medarbejderne motiveres, og hvor fornyelse er en integreret del af det daglige arbejde.

Styring af den offentlige sektor og vilkårene for ledelsen på den enkelte institution hænger uløseligt sammen. Man kan ikke meningsfyldt diskutere ledelse uden at se på styring – og omvendt. I den offentlige sektor er der i dag en tendens til, at vi styrer for meget og leder for lidt.

Det er væsentligt, at lederne sætter retning og møder medarbejderne i en god dialog om kerneopgaverne og udvikling af fagligheden. Lederne skal være med til at motivere og skabe ordentlige arbejdsforhold for medarbejderne.

Det forudsætter, at dygtige ledere skaber rum til fagligheden, sætter fokus på kerneopgaven samt tænker og agerer helhedsorienteret. Lederne skal sætte retning for den faglige udvikling og samtidig give plads til det faglige engagement hos den enkelte. Det kræver en systematisk indsats med fokus på rekruttering og udvikling af lederne i den offentlige sektor. 

Nogle institutioner lykkes desuden bedre med kerneopgaven end andre. Her skal vi se på, om vi kan blive klogere på, hvad lederne gør der, hvor resultaterne er gode, og lære af det.

Derfor har regeringen nedsat en ledelseskommission, der skal se på, hvordan vi kan fremme bedre ledelse i den offentlige sektor.

Sporet indeholder bl.a. følgende initiativer:

 • Ledelseskommissionen

  God ledelse er afgørende for, at de mere end 800.000 offentligt ansatte kan yde deres bedste og gøre en forskel i deres daglige arbejde. Regeringen har derfor nedsat en ledelseskommission, der især skal fokusere på driftsledere i velfærdsinstitutioner som fx skoler, dagtilbud og sundhedssektoren. Kommissionen skal komme med konkrete anbefalinger til indsatser, der kan understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor. Dette kan fx ske ved at undersøge konkret ledelsespraksis, der fører til gode resultater, samt hvordan disse i højere grad kan spredes på tværs af sektorer. Kommissionen skal afrapportere endeligt ved udgangen af 2017.

  Se medlemmerne af Ledelseskommissionen og se video fra præsentationen her.

 • Program for ledelsesudvikling i staten

  Kvaliteten af ledelse i staten har afgørende betydning for opgaveløsningen. Der er derfor iværksat Program for Ledelsesudvikling i Staten (PLUS), som er et udviklingsprogram for statslige ledere på alle niveauer. Det skal sikre, at ledelsesudvikling på tværs af staten bliver tænkt ind i en overordnet strategisk ramme. PLUS skal desuden fremme helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft og derved bidrage til en mere sammenhængende offentlig sektor til gavn for borgere og virksomheder. Visse forløb er igangsat allerede, men programmet udbygges løbende med nye forløb.

 • Udspil om skolelederuddannelse

  Med folkeskolereformen er der sat en række klare og ambitiøse mål for elevernes trivsel og læring. Det høje ambitionsniveau stiller samtidig skærpede krav til skolelederne, som spiller en afgørende rolle i forhold til at sætte retning og sikre, at både de pædagogiske, organisatoriske og strategiske rammer på skolerne understøtter elevernes læring og trivsel bedst muligt. Derfor har regeringen og KL nedsat en arbejdsgruppe, der bl.a. skal komme med anbefalinger til, hvordan ledernes kompetencer konkret kan understøttes og styrkes fremadrettet. Arbejdsgruppen forventes at afrapportere i foråret 2017.

 • Det Nationale Ledelsesprogram i sundhedsvæsenet

  God ledelse er centralt for, hvordan den offentlige service fungerer. Regeringen har derfor prioriteret et Nationalt Ledelsesprogram for sundhedsvæsenets ansatte. Programmet starter med det første hold medio 2017 og er primært målrettet den kliniske ledelse, dvs. den patientnære ledelse på fx en sygehusafdeling samt de kommunale sundhedstilbud. Programmet integrerer fokus på kvalitet og omkostninger og skal målrettet fremme udviklingen af offentlige ledere, der kan motivere de ansatte, og skabe bedre kvalitet i behandlingen af patienterne, bl.a. gennem aktiv brug af data, videndeling og øget patientinddragelse. Ambitionen er en forbedringskultur, der sikrer en kontinuerlig forbedring af behandlingskvalitet og patientsikkerhed i det danske sundhedssystem samtidig med, at der holdes fokus på omkostningssiden og den samlede effektivitet.