Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Fordelsuddannelser sikrer eleverne en praktikplads

Med 33 nye fordelsuddannelser bliver det tydeligere for de unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, hvor der er de bedste muligheder for at få praktik i en virksomhed og jobmuligheder, når uddannelsen er afsluttet.

Undervisningsministeriet

Med de 33 nye fordelsuddannelser bliver det tydeligere for de unge, der ønsker en erhvervsuddannelse, hvor der er de bedste muligheder for at få praktik i en virksomhed og jobmuligheder, når uddannelsen er afsluttet.

Med trepartsaftalen fra august har arbejdsgiverne kollektivt forpligtet sig til at oprette praktikpladser til mindst ni ud af ti elever på de såkaldte fordelsuddannelser. Ordningen gælder hele 2017 for de 33 uddannelser.

Fordelsuddannelser er uddannelser, hvor der forventes et særligt stort behov for arbejdskraft, og der er derfor gode jobmuligheder for de færdiguddannede inden for netop disse uddannelser. De 33 uddannelser er udpeget af arbejdsgiverne selv. Det betyder, at arbejdsgiverne vil bestræbe sig særligt på at oprette det nødvendige antal praktikpladser for elever på fordelsuddannelserne. Virksomhederne kan desuden få en økonomisk bonus for at indgå uddannelsesaftaler med elever fra fordelsuddannelserne.

”En erhvervsuddannelse er en fremragende start på arbejdslivet og åbner døre til spændende job, god løn, gode muligheder for at videreuddanne sig, eller måske til at blive iværksætter. Med de nye fordelsuddannelser gør vi sammen med arbejdsgiverne det klart for de unge, hvilke uddannelser der giver særligt gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed og efterfølgende job,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Næste skridt er at gøre de unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse, opmærksomme på fordelsuddannelsernes særligt gode muligheder for både praktikplads og efterfølgende job. Hvis eleverne lever op til de faglige krav på fordelsuddannelserne og gennemfører grundforløbet, er der dermed stor sikkerhed for, at de finder en praktikplads i en virksomhed. Fordelsuddannelser og de brancher, der står bag, får en fremtrædende platform og ikke mindst forpligtelser til at fortælle om fordelene ved lige netop deres uddannelse.

Med trepartsaftalen fra august har arbejdsgivere forpligtet sig til at være med til at skabe 8.000-10.000 flere praktikpladser. Fordelsuddannelserne er et blandt flere initiativer i trepartsaftalen.

Uddybende fakta

Som det fremgår af trepartsaftalen, er fordelsuddannelser uddannelser, hvor der især kommer til at mangle faglærte i fremtiden.

Fordelen ved fordelsuddannelserne er, at uddannelserne kan fremstå som et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Det kommunikeres ud til arbejdsgiverne og eleverne, at der forventes efterspørgsel på arbejdskraft inden for fordelsuddannelsernes beskæftigelsesområder og elever stilles i udsigt, at der er stor sandsynlighed for, at de inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del, kan få praktikplads i en virksomhed.

Endvidere er fordelen, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, opnår en ekstra økonomisk bonus. Målet er dermed, at unge og voksne, der står og skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge fordelsuddannelserne.

Fra 1. januar 2017 er der udpeget 33 fordelsuddannelser. Det svarer både i antal uddannelser og i forhold til elevvolumen til ca. en tredjedel af de i alt 104 erhvervsuddannelser. Størstedelen af fordelsuddannelserne er tekniske erhvervsuddannelser målrettet fremstillings- og fødevareindustrien, byggeriet og servicefag. Uddannelserne er udpeget i dialog med de faglige udvalg og efter ansøgning fra arbejdsgivernes brancheorganisationer.

Udpegning af fordelsuddannelser
Følgende tre kriterier gælder for, at en uddannelse kan blive en fordelsuddannelse:

  1. Der er frit optag til uddannelsen.
  2. Mindst 9 ud af 10 elever skal have opnået en uddannelsesaftale (praktikplads) i en virksomhed senest tre måneder efter, at de har kvalificeret sig til at påbegynde hovedforløbet på fordelsuddannelsen i seneste kalenderår.
  3. Omfanget af skolepraktik må ikke overstige 15 pct. på den enkelte fordelsuddannelse set over et år.

Fordelsuddannelser er det første element af trepartsaftalen mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter fra august 2016, der udmøntes. De 33 fordelsuddannelser er udpeget for hele 2017. Når året er omme, vil det blive opgjort, om uddannelserne levede op til de tre ovenstående kriterier, og der vil blive iværksat en proces for at finde frem til, hvilke uddannelser, der skal udpeges som fordelsuddannelser i 2018.

Uddannelserne er udpeget i dialog med de faglige udvalg og efter ansøgning fra arbejdsgivernes brancheorganisationer. Brancheorganisationerne har begrundet deres ansøgninger om de 33 fordelsuddannelser for 2017 med mangel på arbejdskraft fremover i forhold til den nuværende tilgang til uddannelserne samt vanskeligheder med at skaffe et tilstrækkeligt antal elever, og endelig at uddannelserne vurderes at kunne leve op til kriterierne for at være en fordelsuddannelse i 2017.

Oprettelse af praktikpladser
Der er ikke formelle krav om oprettelse af et bestemt antal praktikpladser til de organisationer, der har ansøgt om, at en uddannelse på deres område bliver fordelsuddannelse. Af trepartsaftalen fremgår det imidlertid at:

”Virksomhederne skal bestræbe sig på at tilbyde eleven en uddannelsesaftale senest tre måneder efter grundforløbets afslutning gerne efter formidling fra skolen hhv. praktikcentret og evt. understøttet af det lokale uddannelsesudvalg.”

Virksomheder, som repræsenteres af de brancheorganisationer, mv. som har ansøgt om de 33 fordelsuddannelser, har dermed kollektivt tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført 2. del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i 2017. 

Hvis det ved opgørelsen i sommeren 2018 viser sig, at der ikke blev oprettet et tilstrækkeligt antal praktikpladser i tide, eller at for mange elever var i skolepraktik, udbetales der ikke fordelsuddannelsesbonus for elever på den pågældende uddannelse til virksomhederne.

Økonomisk bonus til virksomheder
Af trepartsaftalen fremgår det, at

”virksomheder, der har elever på fordelsuddannelser, får en bonus på maksimalt 5.000 kr. pr. årspraktikelev op til et loft på 20 mio. kr. årligt for ordningen samlet set. Dette opgøres årligt, så længe uddannelsen er en fordelsuddannelse.”

Bonussen udbetales på baggrund af antallet af uddannelsesaftaler (praktikpladser) hvert år målt i praktikårselever. En aftale af 12 måneders varighed svarer til en praktikårselev, hvilket betyder, at en aftale på 6 måneder svarer til ½ praktikårselev.

Når det én gang om året er opgjort, hvilke uddannelser der lever op til fordelsuddannelseskravene, opgøres det, hvor mange praktikårselever der berettiger virksomhederne til bonus. Hvis antallet af praktikårselever overstiger 4.000 praktikårselever et år, nedsættes bonussen svarende til, at den samlede pulje ikke må overstige 20 mio. kr. Er der fx 5.000 praktikårselever et år, vil bonussen på praktikårselever være 4.000 kr. pr. praktikårselev.

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) udbetaler tilskuddet umiddelbart efter, at opgørelsen er foretaget, hvilket forventes at være medio året efter. For 2017 vil det betyde, at bonus for fordelsuddannelserne forventeligt udbetales medio 2018.

Elever på fordelsuddannelserne og skolepraktik
En elev i en fordelsuddannelse, som efter grundforløbets afslutning ikke har eller har haft en uddannelsesaftale, skal ligesom elever i uddannelser, som ikke er fordelsuddannelser, have tilbud om skolepraktik ved elevens afslutning af grundforløbet.

Elever i fordelsuddannelser kan vente med at tage imod tilbuddet om skolepraktik i op til tre måneder efter grundforløbets afslutning. Vælger eleven at tage imod tilbuddet, kan undervisning i skolepraktik påbegyndes i perioden fra en måned efter grundforløbets afslutning og indtil senest tre måneder efter grundforløbets afslutning.