Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Tryghed for fjernvarmeforbrugerne og billigere fjernvarme

”Jeg er utroligt glad for, at vi i dag skaber tryghed for de knap 1,7 mio. fjernvarmekunder i hele landet, der kan se frem til at få en billigere og mere effektiv fjernvarmeforsyning," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt om ny aftale.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har i dag indgået en bred politisk aftale om en langsigtet og moderne regulering for fjernvarmesektoren.

Aftalen og reguleringen skal bidrage til at effektivisere sektoren til gavn for forbrugerne og understøtte den grønne omstilling, teknologiudvikling samt sikre høj forsyningssikkerhed.

Der er enighed om, at der skal gennemføres markante effektiviseringer, og at det samlede effektiviseringspotentiale vurderes til 2,3 mia. kr. i 2025.

Her er hovedelementerne i aftalen:

Et samlet loft over priserne
For at skabe tryghed hos forbrugerne får selskaberne en samlet indtægtsramme med et samlet loft over, hvor meget selskaberne kan opkræve fra forbrugerne. Indtægtsrammen består af en omkostningsramme for afskrivninger og driftsomkostninger samt en forrentningsramme, der giver mulighed for, at selskaberne kan finansiere deres investeringer ved at opkræve finansieringsomkostninger hos forbrugerne svarende til et rimeligt systematisk risikojusteret afkast (WACC) for den faktisk investerede kapital. Det vurderes nødvendigt, hvis selskaberne skal kunne tiltrække den fornødne kapital til investeringer og opretholde forsyningssikkerheden. Med dette tiltag afskaffes historisk indskudskapital helt fra reguleringen.

Løbende reduktioner i loftet over priserne
For at understøtte lave priser for forbrugerne reduceres loftet løbende med et individuelt effektiviseringskrav på baggrund af individuelle benchmark for hvert fjernvarmeselskab og et generelt effektiviseringskrav baseret på produktivitetsudviklingen i sammenlignelige sektor, som Energitilsynet fastsætter og udmelder. Det betyder, at priserne løbende sænkes for forbrugerne i takt med, at selskaberne bliver mere effektive. Derudover tilpasses loftet til selskabernes faktiske omkostninger, hvis de i en periode har været lavere end indtægtsrammen.

Afskaffelse af rentefrie lån hos forbrugerne
Selskabernes mulighed for at opkræve rentefrie lån (såkaldte henlæggelser) hos forbrugerne over varmeprisen afskaffes. Det betyder, at det ikke længere bliver muligt for fjernvarmeselskaberne at ”spare op” til fremtidige investeringer ved at hæve varmeprisen. Det beskytter nuværende fjernvarmekunder fra at betale for investeringer, der kommer fremtidige fjernvarmekunder til gavn.

Analyse af tilslutnings- og forblivelsespligt
Kommunerne kan i dag pålægge forbrugerne at være tilsluttet og forblive tilsluttet det kollektive fjernvarmenet. Tilslutningspligten medfører, at forbrugerne kan pålægges en omkostning til den kollektive forsyning, uanset om de aftager varme eller ej. Partierne bag aftalen er enige om, at der igangsættes en analyse af konsekvenserne for forbrugerne, virksomhederne og klimaet ved at ændre på mulighederne for at anvende tilslutnings- og forblivelsespligt. Formålet er at belyse muligheder og konsekvenser ved at give forbrugerne mulighed for at vælge den forsyningsform, der er bedst og billigst for dem. Formålet er desuden at beskytte forbrugerne både enkeltvis og samlet mod store varmeprisstigninger som følge af forrentning og hjælpe de forbrugere, som kan komme i klemme ved grundbeløbets ophør.

”Med aftalen giver et bredt politisk flertal et klart signal om, at de nuværende regler for opkrævning af forrentning af den historiske indskudskapital er urimelige og ikke er til gavn for forbrugerne. Derfor opfordrer det brede politiske flertal bag aftalen fjernvarmeselskaberne til at trække deres ansøgninger om forrentning af historisk indskudskapital efter de nuværende regler tilbage for at beskytte forbrugerne mod urimelige prisstigninger. Det håber vi selvfølgelig, at de vil lytte til af hensyn til forbrugerne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Aftalen skal sikre, at der skabes tryghed og gennemføres markante effektiviseringer til gavn for forbrugerne:

”Jeg er utroligt glad for, at vi i dag skaber tryghed for de knap 1,7 mio. fjernvarmekunder i hele landet, der kan se frem til at få en billigere og mere effektiv fjernvarmeforsyning. Fjernvarmesektoren gør det godt i dag, men der er et potentiale på 2,3 mia. kr. ved, at sektoren bliver endnu bedre og billigere til gavn for forbrugerne. Det potentiale høster vi nu ved at lave en moderne regulering, der beskytter forbrugerne langt bedre end i dag, fordi vi bl.a. lægger loft over priserne, sænker priserne løbende, afskaffer muligheden for rentefri lån hos forbrugerne og sikrer en rimelig forrentning af den kapital, som rent faktisk investeres i fjernvarmeselskaberne,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).  

Læs mere her

Herunder kan du læse og downloade aftaleteksten

 

pdf (483 Kb)