Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Oversigt

Se uddybende liste over resultaterne

Regeringen
Regeringen Lars Løkke Rasmussen II
Polfoto/Niels Hougaard

Listen er sidst opdateret pr. 1. juni 2016.

Skærpede krav til religiøse forkyndere
Regeringen er sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og De Konservative nået til enighed om at stramme kravene for at kunne virke som religiøs forkynder i Danmark. Der indføres blandt andet en offentlig sanktionsliste og en lukket observationsliste, der skal forhindre, at navngivne udenlandske forkyndere med holdninger og værdier i strid med grundlæggende danske værdier kan rejse ind i landet. Samtidig gøres udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring strafbart.
 
Læs mere på Kirkeministeriets hjemmeside.

 
Skærpet straf for voldtægt
For første gang i 13 år er straffen for voldtægt skærpet. Et bredt flertal i Folketinget har stemt for regeringens forslag, der hæver strafniveauet med et helt år. Straffen for voldtægt er således hævet fra 2 ½ års fængsel til 3 ½ års fængsel, når overgrebet sker ved vold eller under trusler om vold. 

Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside.


Ti nye mål for social mobilitet
Færre skal være socialt udsatte og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. Sådan kan man sammenfatte de 10 mål, som regeringen har sat som retning for socialpolitikken fremover. Målene handler om at se individets særlige værdi, behov og egenskaber så det sikres, at samfundet gør det, der virker og får potentialet frem i det enkelte menneske.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.Naturpakke
Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om en naturpakke, der bl.a. skal styrke biodiversiteten.  Pakken indeholder indsatser på en række områder, blandt andet inden for såkaldt biodiversitetsskov, hvor der sikres en betydelig andel urørt skov og anden biodiversitetsskov.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.Retssikkerhedspakke II
Sammen med et bredt flertal i Folketinget har regeringen indgået en aftale om Retssikkerhedspakke II på skatteområdet, som på en række områder stiller borgerne stærkere i mødet med skattesystemet. Pakken indeholder blandt andet genindførsel af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde, så de fremover kan få dækket deres udgifter 100 pct., hvis de i overvejende grad får medhold i sager og ellers med 50 pct. 

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.


BoligJob-ordningen genindført

Ordningen med fradrag for en række service- og håndværkerydelser er genindført sammen med Dansk Folkeparti, Konservative, SF og Alternativet. I 2016 og 2017 med en mere grøn profil, samtidig med at fradraget pr. person stiger til op til samlet 18.000 kr. pr. år.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside.


Straksindgreb på udlændingeområdet

Sammen med DF, LA og K har regeringen indført en række initiativer på udlændingeområdet, herunder integrationsydelse til nytilkomne flygtninge på SU-niveau og genindført optjeningsprincippet for flygtninges modtagelse af børnecheck og børnetilskud samt afskaffet de særligt gunstige regler for flygtninges ret til optjening af folkepension.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


Ro om dagpengesystemet

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne gjort reglerne for genoptjening af dagpengeretten mere dynamiske. Den toårige dagpengeperiode bevares.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. 


Flere penge til sundhed og ældre

Milliardløft til sundheds- og ældreområdet på Finansloven for 2016. Aftalen blev indgået med DF, LA og K. Der er bl.a. fokus på hurtigere udredning af patienter, nedbringelse af overbelægning og en værdig ældrepolitik.

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.


Løft af bevillinger til politiet

Regeringen har sammen med S, DF, LA og K indgået en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019. Aftalen sikrer 1,9 mia. kr. ekstra til at løse de udfordringer, som dansk politi står over for i fremtiden. Initiativerne dækker bl.a. over en styrket indsats mod terror, flere betjente til politiarbejde, styrket kontrol i grænseområderne og fremtidssikring af politiuddannelsen.

Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside.

Bedre udstyr på erhvervsskolerne
Bred politisk aftale om at afsætte en pulje på 150 mio. kr. til mere moderne og tidssvarende udstyr og maskiner på erhvervsskolerne, så det bliver mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse.

Læs mere på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.


Forenklet knivlov

Regeringen har med støtte fra alle Folketingets partier vedtaget en helt ny knivlov, hvor kursen skærpes over for knive i nattelivet. Samtidig lempes reglerne for lovlydige borgere, så man ikke skal bekymre sig om at overtræde loven, når man tager en kniv med på jagt eller fisketur.

Læs mere på Justitsministeriets hjemmeside.


Strammere krav til statsborgerskab

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om, at udlændinge fremover skal leve op til strammere krav, hvis de ønsker at blive danske statsborgere. Det betyder f.eks., at udlændinge skal dokumentere gode danskkundskaber og have været selvforsørgende i længere tid end tidligere. 

Læs mere på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.
 

Nedsættelse af registreringsafgiften

Med finanslovsaftalen for 2016 har regeringen sammen med DF, LA og K nedsat registreringsafgiften for biler. Den højeste sats blev nedsat fra 180 til 150 pct.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.


Fastfrysning af grundskylden i 2016

Sammen med DF, LA og K har regeringen fastfrosset grundskylden for ejerboliger fra 2015 til 2016. Fastfrysningen af grundskylden er målrettet boligejere, der ellers ville opleve en stigning i skattebetalingen som følge af en stigning i det skattepligtige grundlag i 2016.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside.


Kasseeftersyn af de offentlige finanser

Da regeringen kom til, foretog den et såkaldt kasseeftersyn af de offentlige finanser. Eftersynet viste, at råderummet i økonomien var mindre end forventet før valget.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside.


Bedre vilkår for virksomhederne

Med finanslovsaftalen for 2016 blev regeringen, DF, LA og K enige om en række tiltag for at skabe et bedre grundlag for at drive virksomhed i Danmark. Blandt andet via en erhvervsbeskatningsreform, nedsættelse af NOx-afgiften til en femtedel, annullering af reklame-afgiften og forbedring af rammevilkårene for familieejede virksomheder.

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside.


Større frihed for de studerende

Bred politisk aftale om at justere den såkaldte fremdriftsreform. Større fleksibilitet til at de fastsatte mål om studietidsreduktioner og bedre rammer for, at de studerende kan være iværksættere.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Skatte- og byrdestop

Regeringen har indført et skatte- og byrdestop. Det skaber tryghed om skatten for virksomheder og borgere.

Læs mere på Statsministeriets hjemmeside.
 

Aftale om fordeling af forskningsreserven

Sammen med et bredt flertal i Folketinget er det aftalt at udmønte cirka 670 mio. kr. til blandt andet Danmarks Innovationsfond, udviklings- og demonstrationsprogrammer og fri forskning med fokus på talentudvikling.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Fødevare- og landbrugspakke

Regeringen, DF, LA og K har indgået en aftale om en fødevare- og landbrugspakke, der styrker erhvervets rammevilkår og skaber vækst.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
 

Ophævelse af lov om randzoner

Som en del af Fødevare- og landbrugspakken er det besluttet at ophæve lov om randzoner, så det ikke pålægges landbruget at have 9 meter dyrkningsfrie zoner omkring vandløb og søer.

Læs mere på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.
 

Løft af natur- og kystturismen

Regeringen har givet tilladelse til 10 forsøgsprojekter, der lokalt giver bedre rammer til at udvikle natur- og kystturismen.

Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.
 

Nyt kontanthjælpsloft

Det skal bedre kunne betale sig at arbejde. Regeringen har sammen med DF, LA og K lavet en aftale om kontanthjælpen, der sætter et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager samlet kan modtage i kontanthjælp, boligsikring og særlig ydelse, samt et skærpet krav til rådighed via den såkaldte 225-timers-regel.

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.
  

Udflytning af knap 4.000 statslige arbejdspladser

Statslige arbejdspladser skal være fordelt i hele landet. Derfor flytter regeringen knap 4.000 statslige arbejdspladser i de kommende år. Det er den største flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme.

Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.


Vækst og udvikling i hele Danmark
Regeringen har sammen med DF, LA og K gennemført en vækstpakke på 800 mio. kr., der skal skabe vækst og flere arbejdspladser i hele Danmark. Vækstpakken indeholder blandt andet tiltag for billigere færgebilletter og bedre bredbånd.

Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.


Samlet plan for oprydning i SKAT

Regeringen har fremlagt en samlet plan for at løfte SKAT. Skatteministeriet er fra 2016 desuden tilført ekstra ressourcer til en styrkelse af inddrivelsen i SKAT efter nedlukningen af det fejlbehæftede it-system Et Fælles Inddrivelsessystem, EFI.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside. 


Stop for overimplementering af EU-regler

Overimplementering af EU-regler kan skade danske virksomheders konkurrenceevne. Regeringen har derfor nedsat et udvalg, der skal overvåge EU-regler og lave ”nabotjek” af lovgivningen, så danske virksomheder som udgangspunkt ikke stilles ringere end deres udenlandske konkurrenter.

Læs mere på Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside. 


Retssikkerhedspakke på skatteområdet

Regering har med Retssikkerhedspakke I bl.a. fjernet SKAT’s adgang til at gennemføre kontrol på privat grund uden dommerkendelse.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside. 


Fremme af energieffektive løsninger

Med en bred kreds af partier er det aftalt at udmønte over 200 mio. kr. til fremme af energieffektive løsninger.

Læs mere på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.


Partnerskaber om bedre integration

Regeringen har etableret et partnerskab med kommuner, virksomheder og medarbejdere om at styrke den beskæftigelsesrettede integrationsindsats for flygtninge og familiesammenførte. Det skal i højere grad understøttes, at flygtninge og familiesammenførte er motiverede for at komme i arbejde f. eks. via løntilskud, virksomhedspraktik mv., og at virksomhederne har lettere ved at deltage i indsatsen. Det styrker civilsamfundets inddragelse i integrationsopgaven.

Læs mere på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.


Reform af udviklingsbistanden og flere penge til nærområderne

Regeringen har tilpasset udviklingsbistanden, så den er tættere på FN’s målsætning om 0,7 pct. af BNI. Samtidig er der sat over 1,8 mia. kr. af udviklingsbistanden af til den humanitære indsats i 2016, hvilket er mere end i 2015.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.


Arbejde for vellykket inklusion i folkeskolen

Regeringen vil sikre, at inklusionen i folkeskolen foregår ordentligt. Derfor er der sat et eftersyn af inklusionen i den danske folkeskole i gang. 11. maj afleverede en ekspertgruppe sine anbefalinger på området til regeringen.

Læs mere på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.


Nye rammer for Det Kongelige Teater

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget aftalt nye rammer for Det Kongelige Teater. Aftalen sikrer bl.a., at teatret er til stede i hele landet via den såkaldte turnéforpligtelse.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside. 


Bedre økonomisk samarbejde med Tyskland

Regeringen har lanceret en Tysklandsstrategi, hvis hovedfokus er at styrke rammebetingelserne for Danmarks økonomiske samarbejde med vores sydlige nabo.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.


Styrkelse af musiklivet

Regeringen har lanceret musikhandlingsplanen ”Talent forpligter”, som styrker musiklivet bredt med 146 mio. kr. frem mod 2018, blandt andet med fokus på unge talenter med internationalt potentiale.

Læs mere på Kulturministeriets hjemmeside.


Klarere regler for hjemmetræning

Regeringen har i en bred politisk aftale sikret enklere regler for hjemmetræning af børn og unge med handicap. Reglerne bliver nemmere at arbejde med til gavn for både forældre og kommuner og sikrer et større fokus på barnets tarv og trivsel.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.


Styrket indsats mod hjemløshed

Regeringen styrker indsatsen mod hjemløshed. Aftalen om satspuljen for 2016 indeholder en styrket indsats for udsatte børn og unge med en tidligere, forebyggende og mere effektiv indsats.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.


Næste skridt mod Femern Bælt-forbindelsen

Med et bredt flertal i Folketinget har regeringen indgået aftale om det videre forløb for Femern Bælt-forbindelsen, således at der nu blandt andet kan indgås betingede kontrakter om fire store anlægsentrepriser på sænketunnelen. Aftalen indebærer samtidig at jernbanestrækningen mellem Ringsted og Nykøbing-Falser vil være udbygget til dobbeltspor i 2021 samt elektrificeret i 2024. Det reducerer rejsetiden på strækningen mærkbart.

Læs mere på Transport- og Bygningsministeriets hjemmeside.


Åbenhed og friere skolevalg

Regeringen har sikret fuld åbenhed om skolernes resultater. Samtidig har regeringen sammen med DF, LA og K hævet tilskudsprocenten til de frie skoler, så danske børn og forældre fremover får et friere valg af grundskole.

Læs mere på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.


Aftale om klare rammer for voksenansvar over for anbragte børn og unge

Regeringen har sammen med partierne bag satspuljen for 2016 sikret, at anbragte børn og unges grundlæggende rettigheder bliver klarere. Samtidig får pædagoger bedre redskaber til at styre anbragte børn og unge med problematisk adfærd.

Læs mere på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.


National handlingsplan for demens

Regeringen styrker indsatsen for danskere med demens og deres pårørende. Der er afsat 470 mio. kr. til indsatsen de kommende år.

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.


Indeksering af børnechecken

Regeringen vil sikre, at børnechecken kan indekseres, så den i højere grad afspejler leveomkostningerne i det land, hvor EU-borgerens børn bor. Regeringen har arbejdet for initiativet i forbindelse med Storbritanniens aftale med EU, som regeringen håber, at briterne godkender ved folkeafstemningen i juni.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside. 


Trepartsaftalen: Flere flygtninge i arbejde

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale, der omfatter 32 initiativer, der har til formål at sikre, at indsatsen for integration af flygtninge og familiesammenførte begynder tidligere og i højere grad foregår på virksomhederne. Centralt i aftalen er LO og DA’s fælles forslag om en ny toårig integrationsgrunduddannelse. 

Læs mere på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.


Kommuneaftale om bedre integration

Regeringen og KL har med aftalen om integrationsområdet sikret bedre rammer for kommunernes modtage- og integrationsindsats. Aftalen indeholder blandt andet statslige tilskud til kommunerne til at etablere op til 12.000 nye boliger, samt en lang række regelforenklinger, ligesom aftalen styrker den kommunale beskæftigelsesindsats. 

Læs mere på Finansministeriets hjemmeside.


Udspil til gymnasiereform

Med en ny gymnasiereform foreslår regeringen at styrke fagligheden for at klæde de unge bedre på til at tage en videregående uddannelse. Regeringen lægger op til at indføre et karakterkrav på 4 i dansk og matematik for at elever kan blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Læs mere på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemmeside.


Prioritering af sygehusmedicin – mere sundhed for pengene

Regeringen har sammen med alle øvrige partier i Folketinget indført nye principper for, hvordan sygehusmedicin skal prioriteres, så vi kan få mere sundhed for pengene.

Læs mere på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.


Flagdage fejrer rigsfællesskabet

Regeringen har besluttet at indføre en officiel flagdag for Grønland (21. juni) og for Færøerne (29. juli), hvor der flages med henholdsvis det grønlandske og færøske flag fra statslige myndigheders bygninger.

Læs mere på Statsministeriets hjemmeside.

 

Læs hele publikationen om regeringens resultater her.