Nyhed

Bred aftale om ældrereform

Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Ældre kan se frem til mere selvbestemmelse og faste teams i hjemmet, og medarbejderne får sat deres faglighed fri til at skabe det gode ældreliv. Med aftalen bliver der frigivet tid fra bureaukratiske opgaver til, at medarbejderne i faglige fællesskaber i højere grad kan bruge tid på kerneopgaven omsorgen og plejen af de ældre.

Regeringen og aftalepartierne; Danmarksdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre er i dag blevet enige om en ny ældrereform. Aftalen kommer til at frisætte ældreområdet, og tilgangen til området vil grundlæggende blive ændret, så vi i fremtiden vil styre på kvalitet og bærende værdier om selvbestemmelse for den ældre, tillid til medarbejdere og ledelse og tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund. Desuden udvider reformen borgerens frie valg.   

Ældre skal i højere grad kende de medarbejdere, der kommer i deres hjem, og derfor skal faste teams udbredes. Aftaleparterne har til dette formål afsat et ekstra engangsbeløb på 376,1 mio. kroner i 2024 ud over det varige løft på en milliard kroner. Helhedspleje skal være det bærende princip, og det indebærer, at én leverandør har det samlede ansvar for borgerens forløb. Målet med helhedspleje er, at hjælpen og plejen i langt højere grad end før gives som et sammenhængende forløb, der koordineres med den enkelte ældre ud fra det aktuelle behov.

Med aftalen får ældreplejen også en milliard kroner ekstra om året til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen. For at forebygge forråelse i ældreplejen og sikre kvalitet i indsatsen over for mennesker med demens afsættes desuden bl.a. ekstra 30,0 mio. kroner til forebyggelse af forråelse. Tilsyn på plejehjem forenkles og samordnes.

Borgere får bedre grundlag for at vælge mellem plejehjem med åbenhed om beboertilfredshed, og de får også flere typer af plejehjem at vælge imellem. Aftalen åbner for flere friplejehjem, og kommunale plejehjem får mulighed for at blive lokalplejehjem med flere frihedsgrader. Både offentlige og private leverandører får mulighed for at levere alle pleje- og omsorgsforløb, så det understøtter målet om helhedspleje og faste teams. Samlet understøtter reformen bevægelsen fra en velfærdsstat til et velfærdssamfund med mere lokal frihed og forandringskraft.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) siger:
Vi tager i dag et syvmileskridt for at skabe det gode ældreliv. Med aftalen sætter vi mennesket før systemet. Ældre mennesker er forskellige. Den forskellighed skal ældreplejen afspejle. Derfor skaber vi rammerne for, at ældre, der har brug for hjælp og pleje, mødes i deres ønsker og behov. Vi styrer med tillid frem for minuttyranni. Med den enkelte ældres behov i centrum. Så vi danskere kan blive ved med at leve liv fyldt med livsglæde i stærke fællesskaber. Det er jeg rigtig glad for.

Maria Durhuus, ældreordfører for Socialdemokratiet, siger:
For Socialdemokratiet er det vigtigt, at vi frisætter medarbejderne fra alverdens dokumentationskrav og kontrol. Der skal være plads og tid til at yde den rette omsorg og hjælp til de ældre. Medarbejderne skal bruge deres faglige kompetencer til at løse kerneopgaven og ikke bruge unødig tid at sætte flueben ud for punkter på en Ipad. Jeg vil gerne takke alle de partier, der er med i aftalen. Det er en rigtig god og vigtig aftale. Vores ældre skal ikke behandles ud fra en struktur, som var det på en bilfabrik i Japan, men som mennesker, der har brug for omsorg, nærvær, gode relationer og vigtigst af alt respekt.

Økonomiminister Stephanie Lose (V) siger:
Med dagens aftale får vores ældre større frihed og selvbestemmelse og vi sikrer en markant udvidelse af det frie valg i vores ældrepleje. Kommunerne får friere rammer, så de dygtige medarbejderne kan bruge mere tid med de ældre. Samtidig sikrer vi, at de private leverandører fremover kan konkurrere med det offentlige på lige vilkår. Det skal sikre flere valgmuligheder for de ældre. Samlet løfter vi ældreplejen med 1 mia. kr. om året varigt. Jeg vil gerne takke partierne for at tage ansvar og være med til at sikre en ambitiøs frisættelse af vores ældrepleje.

Marlene Harpsøe, ældreordfører for Danmarksdemokraterne, siger:
Danmarksdemokraterne er glade for, at aftalen sikrer midler til flere faste teams i ældreplejen. De ældres hjem skal ikke være en banegård, og vi ved, at flere kendte ansigter skaber tryghed og kvalitet for de ældre og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Samtidig styrkes de ældres frie valg i hele landet med bedre rammer for opførelse af friplejehjem i landdistrikterne. Aftalen tager også et vigtigt skridt i retning af en ældrepleje, hvor medarbejderne bruger mindre tid på unødvendig dokumentation og mere tid sammen med de ældre.

Kirsten Normann Andersen, ældreordfører for Socialistisk Folkeparti, siger:
Det nytter ikke noget, at ældres hjem er Fredericia Banegård. Med den her aftale sikrer vi, at flere ældre kan se frem til fast og kendt personale i ældreplejen. Det vil sikre mere tryghed og ro, når en stor del af kvalitetsløftet nu går til faste teams. Samtidig kommer der væsentligt flere penge ud til ældreplejen allerede i år. En halv milliard falder på et tørt sted i de trængte kommuner.

Pernille Vermund, ældreordfører for Liberal Alliance, siger:
I alt for mange år har vi set, hvordan samfundets ældste borgere er blevet umyndiggjort og klemt ned i alt for firkantede kasser. Det har skyldtes, at vores ældrepolitik desværre har handlet mere om systemet end om de ældre. Derfor er jeg enormt stolt over, at vi i Liberal Alliance nu er med til at trække ældreplejen i en langt mere værdig retning for de ældre. Med en ambition om at oprette op mod 3.000 nye pladser på fri-og lokalplejehjem, giver vi dem mere frit valg, og med en markant udvidelse af plejehjemsoversigten gør vi dem opmærksomme på de frie muligheder, de har. Samtidig får vi med en øget gennemsigtighed i økonomien blik for, om pengene i ældresektoren faktisk kommer borgerne til gode. Målet er at øge kvaliteten og sikre mere selvbestemmelse for de ældre. For ældrepolitik handler nu engang om borgerne - ikke systemet.

Mette Abildgaard, ældreordfører for Det Konservative Folkeparti, siger:
For os Konservative har tre ting været helt afgørende. For det første midler målrettet flere faste teams, så de ældre får mere tryghed i plejen. For det andet en styrkelse og udbredelse af demensrejsehold, så vi sikre en bedre faglig kvalitet i plejen af nogle af de allermest udsatte ældre. Endelig udvider vi borgerens frie valg, ved at give mere lige vilkår for offentlige og private leverandører af ældrepleje.

Lotte Rod, ældreordfører for Radikale Venstre, siger:
Jeg drømmer om, at vores bedsteforældre ikke er en opgave, der skal løses, men bliver mødt som et menneske med værdi i sig selv. De skal have besøg af medarbejdere, de kender, med høj faglighed og tid til at se dem i øjnene og drille lidt. De skal have plejehjem med børn, dyr, haver og musik. Vi er glade for at være med og vil gerne gå videre og tænke sundhed ind i helhedsplejen og sætte alle plejehjem fri til at tilbyde tilkøb. Som liberal giver det ikke nogen mening for mig, at mennesker efter at have levet helt forskelligt skal puttes ind i den samme kasse, når vi bliver gamle.

Rosa Eriksen, ældreordfører for Moderaterne, siger:
Med aftalen får vores ældre større frihed og indflydelse på deres eget liv og medarbejderne får større tillid til at udfolde deres faglighed. Som tidligere medarbejder i ældreplejen er jeg stolt over, hvordan vi nu grundlæggende og historisk reformerer og frisætter ældreområdet. Med aftalen får kommunerne også mulighed for at etablere en helt ny form for lokalplejehjem med frihedsgrader, som var de private. Det vil vi i Moderaterne følge meget tæt.

Den årlige ekstra milliard kroner til ældreplejen ligger ud over de afsatte midler til den demografiske udvikling, som allerede er afsat i regeringens 2030-plan.

Læs mere:

Læs nyheden på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside