Nyhed

Regeringen omlægger grænsekontrollen mod Tyskland og ophæver grænsekontrollen mod Sverige. Samtidig styrkes politiindsatsen i Danmarks grænseområder

Justitsministeriet

Regeringen har i dag meddelt EU-kommissionen, at grænsekontrollen mod Sverige ophæves. Samtidig omlægges grænsekontrollen mod Tyskland. Grænsekontrollen videreføres i en ny midlertidig periode på 6 måneder, men i en ny form, hvor der i højere grad fokuseres på at styrke indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet i grænseområderne frem for indrejsekontrol. På den måde vil det også blive lettere at være pendler i grænseområdet. Ændringerne træder i kraft den 12. maj 2023.

Grænsekontrollen skal være så effektiv som muligt, samtidig med at den skal være til mindst mulig gene for almindelige borgere. På den baggrund har regeringen besluttet at ændre grænsekontrollen.

Det er Rigspolitiets vurdering, at omlægningen af grænsekontrollen samlet set vil have en positiv effekt i forhold til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet, der påvirker alle politikredse.

Den 12. maj 2023 vil grænsekontrollen mod Sverige ophøre. Det betyder, at de periodevise indrejsekontroller på Øresundsforbindelsen og i de større havne med ankomster fra Sverige ophører. Grænsekontrollen mod Tyskland bliver genindført i en ny midlertidig periode og vil som udgangspunkt løbe frem til den 11. november 2023. Kontroltrykket vil blive ændret betydeligt, så der kontrolleres færre indrejsende, og så politiet i højere grad vil tilrettelægge kontrollerne på baggrund af politifaglige vurderinger af, hvor og hvornår effekten af kontrollen vil være størst. Det ændrede kontroltryk betyder, at der bliver frigivet ressourcer til en styrkelse af politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne. Samtidig styrkes den generelle udlændingekontrol i hele landet med 20 årsværk.

Justitsminister Peter Hummelgaard siger:
”Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser, og de nye ændringer vil samlet betyde, at den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne bliver styrket.
Når regeringen opretholder grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode, så er det fordi, vi finder det nødvendigt for at imødegå de trusler, Danmark står over for. Blandt andet har krigen i Ukraine medført, at den aktuelle sikkerhedssituation er usikker. Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig, og dertil kommer truslen fra fremmede staters efterretningstjenester og det aktuelle migrationspres i Europa.”

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger:
”Afskaffelsen af grænsekontrollen til Sverige og omlægningen på grænsen til Tyskland, hvor kontroltrykket på selve grænsen lettes til fordel for mere kontrol bag grænsen, er godt for danskernes sikkerhed og for den frie bevægelighed mellem Danmark og vores nabolande. Det er en god dag for Danmark og vores naboer. Ved at frigøre ressourcer til smart kontrol – bl.a. droner, nummerpladegenkendelse og baglandspatruljer – og investere i mere asfalt på grænsen, så trafikken kan afvikles smidigere, forbereder vi os også samtidig bedre til fremtiden. Både på en situation, hvor kontrollen på den dansk-tyske grænse helt kan afskaffes, som vi nu gør det til Sverige, og en situation, hvor sikkerhedsbilledet gør det nødvendigt på ny at intensivere den. Det er rettidig omhu.”

Baggrund

Danmark har siden 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol mod Tyskland og siden 12. november 2019 mod Sverige. Den midlertidige grænsekontrol er tilrettelagt som
stikprøvebaserede indsatser, som i antal, tidsmæssig placering og intensitet tilpasses den forventede mængde indrejsende samt det aktuelle efterretningsbillede. Landegrænsen mod Tyskland består af 13 grænseovergange, som kontrolleres ved enten sektorpatruljer eller fast døgnbemanding, ligesom der udføres kontrol af tog og færgeankomster fra Tyskland. Den midlertidige grænsekontrol mod Sverige har været gennemført som periodiske kontroller målrettet vejtrafikken og togtrafikken over Øresundsforbindelsen og færgetrafikken fra Sverige. Kontroltrykket på grænserne mod Sverige har i gennemsnit ligget på 1- 2 kontroller ugentligt ved hver af de større grænseovergange. Der har således ikke været tale om døgnbemandede kontroller mod grænsen til Sverige.

Regeringen vurderer det nødvendigt at genindføre grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode for at imødegå de trusler, Danmark står over for. Terrortruslen mod Danmark er fortsat alvorlig. Dertil kommer den markante, bredspektrede og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningstjenester. Derudover er der aktuelt et migrationspres, hvor 11 lande på nuværende tidspunkt befinder sig i en situation, hvor antallet af asylansøgere er højere end under migrationskrisen i 2015-2016.

Den omlagte grænseindsats, med et lavere kontroltryk i selve grænsekontrollen mod Tyskland, vil medvirke til at smidiggøre grænsepassagen bl.a. for pendlere. Med henblik på yderligere at lette trafikafviklingen over grænsen i den aktuelle eller en fremtidig situation med grænsekontrol igangsættes der derudover en udvidelse af det asfalterede kontrolområde ved grænseovergangen ved Frøslev. Tiltagene vil ikke i alle tilfælde hindre kødannelse i Tyskland, men vil bidrage til en bedre trafikafvikling og vil dermed også komme pendlerne til gavn. Myndighederne vil desuden fortsætte overvejelserne om tiltag, der yderligere vil kunne smidiggøre grænsepassagen for pendlere.

Såfremt trusselsbilledet ændrer sig og vurderes at nødvendiggøre det, vil det være muligt at øge indrejsekontrollen på ny med meget kort varsel.