Nyhed

Miljøminister tager kritik fra Rigsrevisionen om PFAS dybt alvorligt

Miljøministeriet

Rigsrevisionen kritiserer Miljøministeriets og Forsvarsministeriets håndtering af PFAS i en 14-årig periode fra 2007 til 2021. Miljøminister Magnus Heunicke kalder kritikken ”dybt alvorlig” og sætter derfor gang i et tværgående servicetjek af administrationen af PFAS.

Rigsrevisionen konkluderer i sin beretning til Statsrevisorerne, at Miljøministeriets og Forsvarsministeriets indsats mod PFAS i perioden 2007-2021 har været ”meget utilfredsstillende”.

Det kritiseres, at Miljøstyrelsen i en konkret sag har sagsbehandlet på et usikkert grundlag vedr. import af affald med PFOS til bortskaffelse. Hertil er der kritik af, at styrelsen ikke har fastsat krav om overvågning af udledning af PFAS fra affaldsdepoter. Endelig kritiseres Miljøstyrelsens indsats i forhold til at overvåge forurening med PFAS i spildevand, overfladevand og drikkevand.

Kritikken omhandler bl.a., at Miljøstyrelsen ikke har dokumenteret, at tilsynet med PFOS i produkter skete på grundlag af en risikovurdering, som begrunder, hvorfor tilsyn med det nu forbudte stof PFOS først skete syv år efter, at et generelt forbud var trådt i kraft, og at der først blev ført tilsyn med PFOS i brandskum 10 år efter, at det blev forbudt at anvende. 

Rigsrevisionens beretning omhandler perioden fra 2007 til 2021.

Miljøminister Magnus Heunicke ser med stor alvor på kritikken:

"Rigsrevisionen retter en meget klar kritik mod myndighedernes håndtering af PFAS i en 14-årig periode fra 2007 til 2021. Den kritik tager jeg meget alvorligt. Det er grundlæggende vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan, for at begrænse forurening med PFAS. Derfor viser beretningen også, hvor vigtigt det er, at vi har sat gang i at få ryddet op"

Tværgående servicetjek

På baggrund af beretningen har ministeren derfor igangsat et tværgående servicetjek af alle de relevante miljømyndigheders håndtering af PFAS.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:
"Vi skal være helt sikre på, at vi har fået rettet op på alle de fejl i myndighedernes håndtering af PFAS, som Rigsrevisionen har påpeget. Derfor igangsætter vi nu et tværgående servicetjek af de relevante miljømyndigheder, der har med PFAS at gøre"

De danske myndigheder har sat ind på en række af de områder, der kritiseres i beretningen. Der er skruet op for tilsynet med forbudte PFAS-stoffer i for eksempel forbrugerprodukter, i brandslukningsskum og sprøjtemidler. Der er obligatoriske grænseværdier på vej for PFAS i spildevandsslam.

Endelig er der indført øgede krav til test og grænseværdier for PFAS i drikkevand, og senere i år stilles der krav om test for yderligere 10 PFAS-stoffer i drikkevand.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:
"Vi er i gang og har strammet op på en hel masse af de punkter, hvor Rigsrevisionen kritiserer at indsatsen har været utilfredsstillende i perioden 2007 til 2021. Vi tester i dag meget mere, mange flere steder og for flere PFAS-stoffer. Danskerne skal kunne føle sig trygge ved, at myndighederne har fuldt fokus på PFAS-udfordringen"

Det er kommunerne, der er ansvarlige for, at vandselskaberne tester og indberetter resultater af test, så eventuel forurening opdages.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:
"Derfor har jeg inviteret kommunerne til et møde for at sikre, at de har fokus på, at de har pligt til at føre tilsyn med vandselskaberne og sørge for, at de måler og indberetter til kommunerne, så vi kan opdage, hvis der er forurening"

Derudover er myndighederne i gang med at føre tilsyn med og undersøge PFAS’ udbredelse i en række produkter, samt i jord og vand. Indsatserne giver samlet bedre muligheder for at opspore potentielle kilder til PFAS-forekomster samt afværge og inddæmme PFAS i miljøet.

Dansk handlingsplan mod PFAS og forbud i EU

Regeringens indsats mod PFAS stopper ikke her. Ud over den igangværende indsats arbejder Danmark sammen med fire andre EU-lande for et omfattende forbud i hele EU mod anvendelse af PFAS. Danmark går foran med et forbud mod PFAS i brandslukningsskum på øvelsespladser. Og senere i år kommer regeringen med en samlet national handleplan mod PFAS-forurening.

Miljøminister Magnus Heunicke siger:
"Helt overordnet går vi efter et forbud mod PFAS i hele EU. Vi skal have lukket for PFAS ved kilden. Men denne rapport er også et vigtigt argument for, at vi har brug for en national handlingsplan, som skal afværge, inddæmme og oprense PFAS-forurening. Vi skal gå grundigt til værks, så vi for alvor bliver rustet til at bekæmpe PFAS, siger miljøminister Magnus Heunicke."

PFAS er en samlet betegnelse for mindst 10.000 forskellige fluorholdige stoffer, som begyndte at blive brugt i 1950'erne. Stofferne er stabile, svært nedbrydelige og er vand- og fedtskyende. PFAS anvendes i for eksempel imprægneringsmidler, elektronik, tekstiler og maling.

 

Nyheden om Rigsrevisionen kritik om PFAS, kan findes på Miljøministeriets hjemmeside