Nyhed

Bredt flertal er enige om at anvende ca. 16 milliarder på mere materiel og personel i forsvarsforligets første delaftale

Forsvarsministeriet

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået den første delaftale under det nye forsvarsforlig fra juni 2023. Med aftalen investeres ca. 16 mia. kr. i mere materiel samt styrket rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen til pressemøde sammen med ordførere fra partierne, som er med i aftalen
Foto: Forsvarsministeriet

Investering i luftværn til Hærens brigade, missiler og droner, uddannelse af militære lærlinge fra konstabel- og sergentgruppen og kompensation for medarbejderes geografiske fleksibilitet.

Det er nogle af initiativerne i forsvarsforligets første delaftale, der er indgået mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Jeg er stolt af at kunne præsentere den første delaftale under forsvarsforliget, som vi indgik i sommer. Der lagde vi rammerne for et styrket dansk forsvar. Nu tager vi første skridt mod at levere på ambitionen om en historisk opbygning af Forsvaret. Initiativerne i første delaftale skal sammen med implementeringsplanen for genopretning af Forsvarets fundament og en akutpakke til ejendomsområdet sikre, at vi kommer solidt fra start.

Luftforsvar til Hæren, droner til Flyvevåbnet og våben til Søværnet

Med delaftalen investeres ca. 9,7 mia. kr. i militære kapaciteter til hhv. Hæren, Flyvevåbnet og Søværnet i form af:

  • Meget kortrækkende luftværn til Hærens brigade til bedre beskyttelse mod lufttrusler.
  • Langtrækkende droner til overvågning og efterretningsindhentning i Arktis og Nordatlanten.
  • Nærluftforsvarsmissiler til Søværnets skibe.
  • Torpedoer til brug på Søværnets skibe og Flyvevåbnets Sea Hawk-helikoptere.
  • Opbygning af logistisk kapacitet til at kunne understøtte indsættelser i og uden for nærområdet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Med initiativerne går vi nu i gang med at styrke vores kampkraft. Det er vigtige første skridt i den opbygning, der skal ruste Forsvaret til fremtiden. Det vil også bidrage til, at vi i højere grad lever op til vores NATO-styrkemål, som er et centralt pejlemærke i det nye forsvarsforlig.

Mere personel til Forsvaret

Med delaftalen styrkes også rekruttering, fastholdelse og uddannelse af medarbejdere for ca. 3,5 mia. kr. til en række konkrete initiativer:

  • Uddannelse af ufaglært personel fra konstabel- og sergentgruppen, der kan ansættes som militære lærlinge med løn.
  • Et nyt bemandingssystem med mere målrettet styring af personelressourcer.
  • Mobilitetsfremmende tiltag som fx kompensation for geografisk fleksibilitet hos medarbejdere.
  • Nedbringelse af den anvendte tid på administration, transport mm. for Hjemmeværnets frivillige til fordel for løsning af operative opgaver.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger:
Det har været helt naturligt at tage fat på, hvordan vi bedre kan rekruttere, fastholde og uddanne Forsvarets medarbejdere. Uden dem er det slet ikke muligt at nå i mål med den historiske opbygning af Forsvaret, og manglen på kollegaer trækker allerede nu store veksler på de ansatte. Derfor er det afgørende, at vi sikrer gode rammer for vores medarbejdere, så vi er i stand til at håndtere de vigtige opgaver, der ligger forude for Forsvaret.

Styrkelsen af Forsvaret forudsætter, at Forsvarsministeriets koncern er rustet til at løfte de opgaver, der følger med forsvarsforliget. Der vil med delaftalen derfor også blive ansat flere medarbejdere i Forsvarsministeriets støttende styrelser til for eksempel at drive rekrutteringsindsatsen og materielanskaffelserne.

Genopretningsplan, tilskud og økonomisk ramme

Partierne har drøftet planen for implementering af genopretningen af Forsvarets fundament og er enige om at fortsætte arbejdet med genopretningsplanen i 2024 og frem mhp. at sikre et solidt grundlag for udvikling af Forsvaret i 2024-2033. Som en del af genopretningsplanen indprioriteres Værnepligtsrådets fokuspunkter ift. de værnepligtiges indkvarteringsforhold, og partierne er dertil enige om en akutpakke på ejendomsområdet.

Ud over mere materiel og personel er aftalepartierne også enige om at videreføre en række eksisterende tilskud og initiativer, som udløb ved udgangen af 2023. Det gælder blandt andet tilskud til oplysnings- og forskningsaktiviteter og initiativer på veteranområdet.

Partierne er derudover enige om at løfte forsvarsforligets økonomiske ramme med 2,9 mia. kr. i 2028 og 2,0 mia. kr. i 2029, så den samlede økonomiske ramme udgør ca. 155 mia. kr. i forligsperioden.

I alt afsættes ca. 16 mia. kr. til første delaftale.

Socialdemokratiets forsvarsordfører, Simon Kollerup siger:
Nu går arbejdet i gang. Skimmelsvampen skal fjernes, og de faldefærdige forhold på kasernerne skal udbedres. Vi sætter med aftalen strøm til de første mange milliarder, som konkret skal løfte det danske forsvar med ny ammunition, flere militære lærlinge, droner og mange andre initiativer, som kan forbedre grundlaget for at rekruttere nye soldater og fastholde dem i længere tid i Forsvaret end i dag.

SF’s forsvarsordfører, Anne Valentina Berthelsen siger:
Hvis vi skal styrke Forsvaret, skal vi først og fremmest styrke grundpillerne i organisationen, få gjort op med det voldsomme efterslæb på drifts- og vedligeholdelsesområdet og tage hånd om udfordringerne med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Det er kedelige, men vigtige opgaver, og det glæder mig utrolig meget, at vi i dag har taget et stort skridt på vejen for at løse den opgave. Vi er dog ikke færdige på området, hvad angår HR-initiativer, og vi glæder os til endnu en forhandling senere på året.

Moderaternes forsvarsordfører, Peter Have siger:
Det har været en stor prioritet for Moderaterne at sikre ordentlige forhold for både værnepligtige og de øvrige ansatte i Forsvaret. Derfor er vi meget glade for, at Værnepligtsrådets fokuspunkter bliver fulgt, sådan at vi allerede i år og senest til næste år kan udmønte en akutplan for vores kaserner. Det vil på den korte bane sikre ordentlige faciliteter for vores værnepligtige. Vi glæder os over, at der er også er stor fokus på at forbedre soldaternes uddannelse og arbejdsforhold. I Moderaterne glemmer vi ikke Danmarks veteraner. I delaftalen viderefører vi økonomi til området for 2024, og vi vil arbejde stenhårdt på at skabe de rigtige rammer for vores veteraner i de kommende forhandlinger.

Danmarksdemokraternes forsvarsordfører, Lise Bech siger:
Vi lever i en tid, hvor det er helt afgørende, at vi har et stærkt forsvar. I Danmarksdemokraterne er vi glade for, at vi med dagens aftale bidrager til at styrke rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen i Forsvaret, så vi har det personel, vi har brug for til at løfte de mange opgaver, som Forsvaret står over for de kommende år. For Danmarksdemokraterne har det været vigtigt, at vi med dagens aftale også sikrer, at det lokale erhvervsliv kan bidrage til at løse nogle af opgaverne for Forsvaret, så Forsvarets medarbejdere og soldater først og fremmest kan fokusere på militære opgaver, samtidig med at det bidrager til at skabe udvikling og vækst i lokalsamfundene i vores landdistrikter.

Merete Scheelsbeck, forsvarsordfører, Det Konservative Folkeparti siger:
Et stærkt forsvar er konservativt hjerteblod, og det glæder mig, at så mange partier har samlet sig bag den styrkelse af Forsvarets grundvilkår, som vi i Det Konservative Folkeparti har kæmpet for længe. Med delaftalen sikrer vi en væsentlig investering i vores dronekapacitet. Vi øremærker penge til, at vores kaserne får et strengt nødvendigt løft, og så gør vi nogle vigtige tiltag, som skal gøre Forsvaret til en attraktiv arbejdsplads med gode karrieremuligheder.

Radikale Venstres forsvarsordfører, Christian Friis Bach siger:
Vi er meget tilfredse med, at vi nu tager de første vigtige skridt for at sikre at Forsvarets ansatte får langt bedre muligheder for at uddanne sig under tjenesten. Det vil være godt for Forsvaret, det vil styrke fastholdelsen og det vil gøre det lettere at integrere en karriere i Forsvaret med en civil karriere. Vi er glade for, at vi med de langtrækkende droner og patruljeskibene får langt bedre mulighed for at overvåge og kontrollere i Arktis og Nordatlanten – til gavn for hele Rigsfællesskabet.

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Alex Ahrendtsen siger:
Dansk Folkeparti er tilfreds med første skridt i genoprettelsen af det danske forsvar og de foreslåede forbedringer af forholdene for soldaterne. Vi er glade for, at der også skal ses på, hvordan vi kan afskaffe kunstcirkulæret i forbindelse med Forsvarets ejendomme.

Faktaark: Opbygning af Forsvaret – solidt fra start

Aftaletekst: Første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033

Læs nyheden på Forsvarsministeriets hjemmeside