Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Regeringen sætter turbo på grøn omstilling med ambitiøs grøn skattereform

Skatteministeriet
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Erhvervsministeriet

Regeringen foreslår en høj og mere ensartet CO2-afgift, der sikrer reduktioner på 3,7 mio. ton CO2i 2030. Det vil give danske virksomheder klare, langsigtede rammer for investeringer i den grønne omstilling. Udspillet er det største bidrag til at nå klimamålet, som denne regering har præsenteret.

En høj og mere ensartet CO2-afgift skal give danske virksomheder et stærkt incitament til at omstille sig til mindre klimabelastende produktion og samtidig sikre stabile og langsigtede rammer for omstillingen.

Regeringens udspil vil sikre reduktioner på 3,7 mio. ton CO2 i 2030.  Det sker ved at indføre en CO2-afgift på op mod 1.125 kr. inkl. kvotepris for at udlede et ton CO2. Det er et ambitiøst niveau, der bidrager til at nå klimamålet i 2030.

Regeringens udspil indeholder også en bundpris, så der skabes sikkerhed for, at klimamålet i 2030 opfyldes. Derudover afsættes der 7 mia kr. frem mod 2030 til en grøn omstillingsfond målrettet de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig.

”Der er brug for at sætte turbo på den grønne omstilling i Danmark. Derfor foreslår regeringen en høj og mere ensartet CO2-afgift med en bundpris, som sikrer, at vi når klimamålet i 2030. Det skal sikre, at de virksomheder, der belaster klimaet, selv betaler for deres udledninger. Udspillet giver det største bidrag til at nå klimamålet, sammenlignet med alle de klimaaftaler, der er indgået de senere år. Det er med andre ord et meget stort, omfattende og ambitiøst udspil. Det ser jeg frem til at forhandle med partierne,” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Siden ekspertgruppens rapport udkom tidligere i år, er der udbrudt krig i Ukraine. Det har understreget behovet for at blive uafhængig af russisk gas og fossile brændsler generelt. Det skubber kun yderligere på regeringens grønne ambitioner.

Med regeringens udspil reduceres danske virksomheders forbrug af ledningsført gas med knap 30 % i 2030.

”Vi er allerede nået langt på den grønne dagsorden – vi har indgået over 50 grønne aftaler til over 90 mia. kroner. Men vi er ikke færdige. Den ambitiøse CO2-afgift, som vi nu præsenterer, er derfor endnu et vigtigt skridt på vej mod indfrielsen af vores klimamål. Vi skal udfase gas og andre fossile brændsler og erstatte det med grøn energi. Det kræver, at alle omstiller sig – også danske virksomheder,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Derudover er der afsat 7 mia. kr. til blandt andet omstillingsstøtte, så de virksomheder, der har sværest ved den grønne omstilling, kan få hjælp.

”Vi skal i fællesskab med dansk erhvervsliv finde de grønne løsninger. Og så er det vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, hvor vi ikke skubber forurening og arbejdspladser ud af landet. Derfor skal vi støtte op om de virksomheder, hvor den grønne omstilling kan være lidt tungere at komme i gang med. Men det haster, for danske virksomheder skal i fremtiden producere mindre sort og mere grønt. Det giver både mening for klimaet og for økonomien,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Regeringens udspil er baseret på ekspertgruppens anbefalinger. Regeringen foreslår på den baggrund, at afgiften skal være 750 kr. pr. ton CO2 for de virksomheder, som ikke er omfattet af EU’s kvotehandelssystem og 375 kr. pr. ton CO2 for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem. Oveni kvoteprisen bliver det samlet 1.125 kr. pr. ton CO2 for de virksomheder, som er omfattet af EU’s kvotehandelssystem. For mineralogiske processer med videre foreslås en afgift på 100 kr. pr. ton CO2. Oveni kvoteprisen bliver det 850 kr. pr. ton CO2.

På tre områder vælger regeringen at gå længere end ekspertgruppens anbefalinger:

  • For det første foreslås en bund i CO2-afgiften, så afgiften kan forhøjes, hvis kvoteprisen i EU’s kvotesystem falder. Det betyder, at færre CO2-reduktioner fra EU’s kvotehandelssystem kan imødegås af flere CO2-reduktioner fra en højere national CO2-afgift.
  • For det andet gives en særlig afgift til mineralogiske processer med videre (cement, tegl, metal og glas) med en forventning om, at branchen leverer reelle reduktioner til klimamålet i 2030. Det skal ses i lyset af, at ekspertgruppen er kommet frem til, at denne branche er konkurrenceudsat med risiko for udflytning til udlandet ved en stor afgiftsforhøjelse. Danmark er ikke et foregangsland, hvis vi bare flytter udledningerne ud af Danmark.
  • For det tredje afsættes 7 mia. kroner frem mod 2030 til investeringer i grøn teknologi og omstillingsstøtte målrettet de virksomheder, der har sværest ved at omstille sig. Det skal holde hånden under danske arbejdspladser og reducere risikoen for, at CO2-udledninger flytter til udlandet.

Siden regeringen trådte til, er der lavet aftaler og truffet beslutninger, som sikrer halvdelen af de reduktioner, regeringen er forpligtet på for at indfri 70 % reduktion i 2030. Der udestår reduktioner for ca. 9,4 mio. ton CO2 i 2030 for at nå de 70 % Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug satte et reduktionsmål om, at landbruget skal reducere yderligere ca. 4-6 mio. ton CO2 frem mod 2030. Samtidig forventes det, at de forhøjede kvotepriser i EU medfører reduktioner på ca. 1 mio. ton CO2 mere end forventet i 2030. Med dette udspil forventes en yderligere reduktion på 3,7 mio. ton CO2 i 2030. Regeringen viser dermed en vej mod klimamålet i 2030.

Regeringen vil starte forhandlinger i denne uge, skriver Skatteministeriet på sin hjemmeside.

 

Faktaark om grøn skattereform
Faktaark om den grønne skattereform
pdf (968 Kb)