Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Et bredt flertal i Folketinget er enige om, at Danmark i 2030 får firedoblet produktionen af sol- og vindenergi på land samt mulighed for femdobling af havvindmøllestrøm. Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der fra 2035 ikke er boliger, der opvarmes med gas.

Ruslands invasion af Ukraine har understreget, at klimapolitik og sikkerhedspolitik hænger uløseligt sammen. Den grønne omstilling er derfor afgørende for klimaet og uafhængigheden af russisk energi. Regeringen har i forlængelse af udspillet Danmark kan mere II indgået aftalen med Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne.

”Danmark bliver med denne aftale et stort grønt kraftværk for hele Europa, når vi nu skaber mulighed for en femdobling af dansk havvindmøllestrøm i 2030. Det er helt afgørende for klimaet og for at gøre Danmark uafhængig af russisk energi, at et bredt og ansvarligt flertal i Folketinget nu står sammen og viser, at Danmark kan mere. Vi sætter skub i udrulning af fjernvarme og sætter en klar ambition om, at al gas skal være grøn i 2030, og vi i 2035 vil helt af med gasfyr i danske hjem,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Aftaleparterne er enige om at sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030. Partierne er også enige om at udbyde 4 gigawatt ekstra havvind til realisering senest i 2030, hvilket vil betyde, at Danmark kan femdoble produktionen af havvindmøllestrøm de næste 8 år.

”Et vigtigt redskab til hurtigt at blive fri af Putins gas er at bygge flere vindmøller og solceller på land. Derfor firedobler vi produktionen af vedvarende energi på land. Denne udbygning kræver plads. Der bliver behov for et areal svarende til størrelsen på Mors, når vi skal løse den samlede udfordring og derfor nu sigter efter at skabe 10-15 store energiparker fordelt over hele landet. Samtidig gør vi det lettere for kommunerne at planlægge for VE-anlæg, bl.a. fordi vi nu skaber mulighed for at opstille solceller og vindmøller i såkaldte herregårdslandskaber,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Omkring 400.000 danske hjem er i dag afhængige af gas til radiatorerne i stuen og brusebadet om morgenen. Det gør os sårbare over for Ruslands indflydelse på gasforsyningen, og det er skidt for klimaet og danskernes pengepung. Med aftalen er der enighed om at gøre uvildig rådgivning om reduktion af gasforbruget og grøn varme lettere tilgængelig, og at der skal være bedre lånevilkår til udskiftning af gas- og oliefyr.

”Fra dansk side skal vi gøre, hvad vi kan, for at blive uafhængige af russisk olie og gas. Derfor er jeg glad for, at vi med aftalen nu gør det nemmere og billigere for danske boligejere at komme af med deres olie- eller gasfyr og i stedet skifte til f.eks. fjernvarme eller en varmepumpe. Det gør vi, fordi vi godt ved, at det kan være en stor udskrivning at skifte væk fra olie- og gasfyr. Derfor gør vi det nu sammen med den finansielle sektor lettere at tage valget, for det er et vigtigt skridt på vejen i at stoppe Putins krigsmaskine,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Firedobling af vedvarende energi på land

Solcelleparker og landvindmøller kan levere billig grøn energi i årene frem mod 2030, så vi kan blive uafhængige af russisk gas og olie så hurtigt som muligt.

Aftaleparterne er enige om vigtige konkrete tiltag, der kan understøtte en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Partierne er bl.a. enige om:

At staten skal hjælpe med at realisere store energiparker på land
At gøre det muligt at opstille VE-anlæg i herregårdslandskaber
Styrke lokal opbakning til opstilling af sol- og vindenergi
En ny pulje til at støtte vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer (f.eks. solceller på tage)
Hurtigere og bedre myndighedsarbejde
Styrket vejledning om miljøvurderinger og naturdirektiver
Bedre datagrundlag for opstillere og myndigheder
At understøtte at elnettet kan følge med
Femdobling af havvind

Danmarks store havarealer og vind- og havbundsforhold giver ideelle betingelser for at høste havvind og gevinster i Nordsøen. De danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk – ikke bare for Danmark, men også for Europa. Aftaleparterne er enige om at muliggøre udbygning af yderligere 4 GW havvind inden udgangen af 2030. Dermed kan Danmarks produktion af havvind mere end femdobles over de næste 8 år.

Med aftalen er partierne enige om:

At udbyde yderligere 4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 under forudsætning af, at havvindmølleparkerne ikke belaster statens finanser negativt over deres levetid
De konkrete placeringer og udbudsrammer for de 4 GW besluttes senere.
Parkerne skal bl.a. kunne levere strøm til PtX-anlæg, hvilket potentielt kan begrænse behovet for udbygning af elnettet
De 4 GW havvind kommer oven i al tidligere aftalt havvindsudbygning, herunder de 2 GW havvind, der senest blev indgået aftale om med Aftale om Finansloven 2022
Dertil kommer igangsættelse af fysiske forundersøgelser af attraktive og finscreenede havvindområder, der kan rumme mindst 6 GW
Der igangsættes samtidig et servicetjek af tilladelsesprocessen for havvind og et analysearbejde igangsættes, der skal udvikle modellen for, hvordan udnyttelsen af Danmarks havarealer og havvindsressourcer skal ske på længere sigt

Mere grøn varme

Ambitionen er, at al gas i Danmark skal være grønt i 2030, og at der ikke er boliger, der opvarmes med gas fra 2035. Værktøjerne er hurtigere fjernvarmeudrulning, flere varmepumper og mere biogas.

Regeringen er i dialog med EU om et stop for nyinstallation af gasfyr
Fjernvarmeselskaber skal planlægge udfasning af naturgas i varmeproduktionen
Prisloft på fjernvarme skal sikre danskerne rimelige varmepriser
Vilkår for investeringer i – og udrulning af – grøn fjernvarme forbedres
Ambition om aftale med KL om klar besked til borgerne om fjernvarmeudrulning
Fritagelse for tinglysningsafgift af pant for lån til udskiftning af olie- eller gasfyr til andre opvarmningskilder i perioden 2023-2028
Etablering af ordning, hvor det bliver muligt at optage lån med statsgaranti til skift til andre opvarmningskilder i boliger i landdistrikter
Fremrykning af produktion af biogas
Begrænse metantab fra biogasproduktion samt undersøge anvendelsen af halm og en yderligere sænkelse af energiafgrødegrænsen
Justering af Erhvervspuljen med fokus på CO2 som supplerende tildelingskriterie og øget støtte til i grøn omstilling
Læs fakta om firedobling af vedvarende energi på land her.

Forside til klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 - Et grønnere og sikrere Danmark
pdf (1,15 Mb)