Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Nye støttetiltag for truede afghanske lokalansatte med dansk tilknytning

Udenrigsministeriet
Forsvarsministeriet

Danmark har igennem to årtier haft en markant, aktiv og mangestrenget indsats i Afghanistan. Et bredt flertal blandt Folketingets partier har bakket op om den danske tilstedeværelse. I anerkendelse af den indsats er partierne enige om behovet for at gøre en ekstra indsats for dem, der har stået side om side med Danmark.

Sikkerhedssituationen i Afghanistan er alvorlig. Taleban vinder frem, og udviklingen går hurtigere, end mange havde frygtet. Et flertal af blandt Folketingets partier vil derfor tilbyde nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul, samt tidligere ansatte på ambassaden eller i Forsvaret, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år, evakuering til Danmark. Evakueringen vil begynde snarest og gennemføres gradvist, så ambassaden i Kabul fortsat kan fungere.

Aftalen mellem regeringen Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Alternativet indebærer, at der i forbindelse med Folketingets åbning bliver fremsat et lovforslag, som etablerer et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag til nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul, samt tidligere ansatte, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år. Opholdsgrundlaget vil være midlertidigt med en tidsbegrænsning på to år uden mulighed for forlængelse. Udlændinge, der er omfattet af det særlige og midlertidige opholdsgrundlag, vil dog kunne ansøge om opholdstilladelse i medfør af udlændingeloven efter ankomst til Danmark og på den baggrund opnå den status og de rettigheder, der følger af reglerne herom, herunder i forhold til familiesammenføring.

I nærmeste familie medregnes som udgangspunkt den lokalansattes ægtefælle/samlever og ugifte børn under 18. I helt særlige tilfælde kan øvrige personer i husholdningen, som den lokalansatte har forsørgeransvar for, også komme i betragtning. Kun én medfølgende ægtefælle vil kunne indgå i nærmeste familie, ligesom ingen ægtefæller under 18 år vil blive accepteret. Skulle dette få nogle til at afslå tilbuddet om evakuering til Danmark, er det selvfølgelig deres valg.

Som led i evakueringen og den kommende særlov indføres en sikkerhedsmekanisme, som i videst muligt omfang skal afdække, om de evakuerede ansatte og deres medfølgende familiemedlemmer udgør en sikkerhedsrisiko for Danmark. Relevante myndigheder vil således forestå en umiddelbar sikkerhedsscreening af de pågældende personer, inden de rejser fra Afghanistan. Herudover vil de evakuerede personer skulle deltage i sikkerhedsinterview med udlændingemyndighederne og andre relevante danske myndigheder efter ankomsten til Danmark. Det vil være en betingelse for retten til det toårige ophold i Danmark, at de evakuerede personer ikke vurderes at udgøre en fare for Danmarks sikkerhed. Det bemærkes, at en effektiv sikkerhedsscreening afhænger af tilgængeligheden af relevante og valide oplysninger, der kan belyse forhold af betydning for sikkerhedsmæssige aspekter. Det er en udfordring i Afghanistan.

Tidligere begået alvorlig kriminalitet vil afskære de evakuerede personer fra retten til det toårige ophold i Danmark. Hvis de pågældende begår kriminalitet her i landet, vil de almindelige udvisningsregler gælde.

Hvis en person er kommet til Danmark og først herefter vurderes at være en fare for Danmarks sikkerhed, eller det konstateres, at den pågældende har begået alvorlig kriminalitet, vil den pågældende som udgangspunkt ikke have ret til at opholde sig i Danmark.

Det gælder for både afgrænsningen af familien samt den sikkerhedsmæssige screeningsmekanisme, at den første sagsbehandling vil ske i Afghanistan. Det kommer til at skulle foregå under stort tidspres og i en udfordrende sikkerhedssituation, og med de generelle begrænsninger, der gælder i Afghanistan for så vidt angår f.eks. efterretninger og DNA-test.

De tolke, som Danmark har samarbejdet med, har primært været ansat af allierede lande. Derfor er det naturligt, at det er derigennem, de skal søge hjælp. Tolkeaftalen er etableret til de tolke og andre lokaltansatte, der er konkret truet eller i fare som følge af samarbejdet med Danmark, og som ikke kan få hjælp af deres ansættelsesland. Tolkeaftalen er fortsat åben under forudsætning af, at sagsbehandling er praktisk mulig. Der vil blive iværksat en oplysningsindsats med opfordring til, at truede personer omfattet af tolkeaftalen hurtigst muligt kontakter de relevante danske myndigheder, mens sagsbehandling kan gennemføres i Afghanistan. Der er tilført ekstra ressourcer, og ansøgninger behandles hurtigt.

Regeringen vil i tæt samarbejde med ligesindede lande fortsat afprøve muligheden for at identificere lande i regionen, hvor ansøgere under tolkeaftalen kan have ophold, mens deres ansøgning behandles.

Partierne er desuden enige om, at Danmark skal være klar til at drøfte en solidarisk byrdefordeling i forhold til lokalt ansatte hos NATO, EU og FN, og at anmodninger herom fra organisationerne vil blive drøftet i aftalekredsen.

Aftalepartierne er enige om at følge udviklingen i Afghanistan nøje, og at Danmark sammen med ligesindede lande løbende vil drøfte den videre håndtering, herunder i forhold til at støtte afghanere, der har haft en løsere tilknytning til landenes aktiviteter i Afghanistan.

Udenrigsminister Jeppe Kofod udtaler:

”Jeg er glad for, at et meget bredt flertal af partier står bag aftenens aftale. Aftalen leverer på regeringens ønske om at lave en hurtig, holdbar og ordentlig løsning for de lokalansatte afghanere i Danmarks tjeneste. De lokalansatte på vores ambassade står i en helt særlig situation, og der er derfor enighed blandt partierne om, at der er brug for en særlov, og at selve evakueringen vil kunne foregå allerede før særlovens vedtagelse.”

Forsvarsminister Trine Bramsen udtaler:

”Vi har afsat ekstra medarbejdere til at sikre hurtig afklaring både i Danmark og på jorden i Afghanistan. Tolkeaftalen er etableret til de tolke og ansatte, der er konkret truet eller i fare som følge af samarbejdet med Danmark og ikke kan få hjælp af deres ansættelsesland. Ordningen er fortsat åben og ansøgninger behandles hurtigt. Jeg kan kun opfordre til, at man bruger den mulighed.”

Læs mere om de nye støttetiltag på Udenrigsministeriets hjemmeside.