Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Flertal vil styrke stalkingindsats og lave selvstændig stalkingbestemmelse

Justitsministeriet

Regeringen er enige med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet om i alt 14 initiativer i et nyt udspil, der skal sætte ind over for stalking. Blandt initiativerne er en selvstændig bestemmelse om stalking i straffeloven.

Stalkingofre lever under et stort pres med chikane og trusler, hvilket er intimiderende og grænseoverskridende for det menneske, der bliver udsat for stalking. En undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor viser, at op mod halvdelen af ofrene må foretage ændringer i deres hverdagsrutiner som følge af stalkingen.

Der er altså tale om en alvorlig forbrydelse, der sætter spor i ofrene. Derfor præsenterer regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet nu et nyt udspil med i alt 14 initiativer, der skal styrke indsatsen mod stalking.

Med udspillet sættes der ind på tværs af myndighederne med en helhedsorienteret bekæmpelse af stalking. Blandt andet får stalkingofre ret til at få beskikket en bistandsadvokat og til at blive underrettet, når deres stalker får uledsaget udgang første gang, løslades, prøveløslades eller f.eks. optræder i medierne, mens den pågældende afsoner. Der lægges også op til at styrke samarbejdet mellem myndighederne, så både ofre for stalking og udøvere kan få den rette hjælp.

Derudover er regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet enige om, at der skal fremsættes et lovforslag, som indfører en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der definerer og kriminaliserer stalking.

Stalking er i dag i et vist omfang kriminaliseret i tilholdsloven. Det kan således straffes med op til 2 års fængsel, hvis en gerningsperson, der er meddelt et tilhold i forhold til en bestemt person, fortsætter med at kontakte den pågældende. Med den nye stalkingbestemmelse lægges der op til, at stalking skal kunne straffes, selv om der ikke på forhånd er meddelt et tilhold. Der lægges endvidere op til, at strafferammen frem over skal være bøde eller fængsel indtil 3 år.

Endelig tages der med udspillet hånd om forebyggelsen af ny kriminalitet med en udvidelse af Dansk Stalking Centers behandlingskapacitet, så flere personer, der udøver stalking, kan tilbydes samtaleforløb.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

”Det er dybt grænseoverskridende og intimiderende for ofre at blive forfulgt, overvåget og chikaneret af stalkere. Der er tale om en alvorlig forbrydelse på linje med psykisk og fysisk vold, som skal stoppes. Vi har ikke været gode nok til at bekæmpe stalking, og der er brug for en langt mere helhedsorienteret indsats. Derfor er jeg glad for, at et politisk flertal i dag kan præsentere en stor og bred pakke af initiativer, der er blevet til med inspiration fra organisationer, der har stillet deres store viden og engagement til rådighed.”

Læs mere om stalkingindsatsen på Justitsministeriets hjemmeside.