Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Genåbning af skoler og dagstilbud

Børne- og Undervisningsministeriet
Erhvervsministeriet

Statsminister Mette Frederiksen har meddelt, hvordan første fase af genåbningen af Danmark kan forløbe efter nedlukningen som følge af COVID-19. På Børne- og Undervisningsministeriets område vil en mulig gradvis åbning ske fra onsdag den 15. april og frem. Rammerne og hygiejnen skal være i orden, før de kan åbne, og det forudsætter, at kommunalbestyrelsen eller uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Dette gælder for:

  • Dagtilbud, obligatoriske tilbud og pasningsordninger
  • Grundskoler: 0.-5. klasse
  • SFO, fritidshjem og klub: 0.-5. klasse
  • Specialtilbud, specialklasser og ungdomsskolens heltidsundervisning, mv.: Alle klassetrin
  • Gymnasiale uddannelser: 3.g- og 2. hf-klasser samt ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser)
  • Erhvervsuddannelser: Merkantile eux-elever, som afslutter det studiekompetencegivende år denne sommer, og tekniske eux-elever på sidste år af deres uddannelse for så vidt angår de gymnasiale fag
  • AMU-certifikatkurser: Hvor der er ledige, for hvem det pågældende AMU-kursus er påkrævet for at starte et specifikt job.

Alle øvrige uddannelsestilbud under Børne- og Undervisningsministeriet forbliver lukkede efter de nuværende retningslinjer til og med den 10. maj og fortsætter nødundervisningen og nødpasningen, som under de seneste uger af nedlukningen. TAMU holder fortsat åbent, og på henholdsvis FGU og STU kan institutionslederen tilbyde elever med helt særlige behov, at de kan komme ind til de vante fysiske rammer på skolen.

Det gælder for al undervisning fysisk på skolen, at eleverne fortsat vil blive undervist efter reglerne om nødundervisning, da det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning.

Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger dette. For medarbejderne gælder sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger.

De kommende dage vil børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil gå i dialog med og inddrage sektoren på området for at sikre den bedste vej mod den første fase af genåbningen. Det betyder blandt andet, at der skal udarbejdes konkrete retningslinjer i samarbejde med sundhedsmyndigheder. De forventes klar inden påske.

”En ansvarlig genåbning på børne- og undervisningsområdet kræver, at vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så alle - både børn og voksne - føler sig trygge, når de kommer tilbage til vuggestuer, børnehaver og skoler. Derfor skal vi de kommende dage i dialog med sektoren for at planlægge den nye hverdag på bedst mulig vis. For børn, elever og ansatte vil endnu ikke kunne vende tilbage til præcis den hverdag, de var vant til inden COVID-19,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Prøver og eksaminer

Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt.

9. og 10. klasse skal fortsat modtage nødundervisningen i hjemmet. De står altså i en situation, hvor de i en længere periode ikke har fået almindelig undervisning. Det giver dårlige muligheder for både eksamensforberedelse og –afvikling. Dertil kommer, at skolerne har grebet nødundervisningen forskelligt an, og at forskellige grupper af børn har fået forskelligt udbytte af undervisningen. Der er en risiko for, at særligt børn fra socialt svage familier, tosprogede elever, og børn med særlige behov ikke har fået den nødvendige støtte, og at deres udbytte af undervisningen dermed er lavere end ellers. De risikerer dermed at blive stillet urimeligt dårligt ved afgangsprøven. Det er altså af hensyn til, at eleverne stilles lige – til deres retssikkerhed – at prøverne aflyses.

Der er endnu ikke taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Regeringen vil drøfte med Folketingets partier, hvordan eleverne i 3.g og 2.hf kan afslutte deres eksamen.

På erhvervsuddannelserne er der allerede fastsat regler for prøveaflæggelse, da der er mulighed for at af de afsluttende svendeprøver enten løbende afvikles, eller ved at der kan udstedes et administrativt svendebevis. Disse vilkår ændres ikke i første fase af genåbningen.

Vejledninger til skoler og institutioner

Sundhedsstyrelsen vil sende vejledninger og materialer ud til kommuner, ledelse og ansatte på de berørte institutioner og skoler i løbet af de kommende dage. Materialet indeholder plakater og pjecer, og der vil også blive udarbejder undervisningsmaterialer til brug i de små klasser.

Find vejledningerne her:

Vejledning til dagtilbud

Vejledning til skoler og fritidsordninger

Vejledning til ungdoms- og voksenuddannelser

Hele pressemødet fra 8. april om den kontrollerede genåbning