Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Rapport fra Arbejdsgruppen om mulig dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde

Erhvervsministeriet
Danske pengesedler.

Den daværende regering besluttede i juli 2017 at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på at forberede stillingtagen til dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde. Arbejdsgruppen afslutter nu sit arbejde og afrapporterer til regeringen.

Det konkluderes i rapporten, at der er mange forhold, der taler for dansk deltagelse i banksamarbejdet. Videre konkluderes det, at de udestående forhold, der blev rejst i den tidligere rapport om mulig dansk deltagelse i banksamarbejdet fra 2015, er blevet afklaret eller konkretiseret.

Rapporten peger samtidig på, at banksamarbejdet fortsat er i udvikling, ligesom der på EU-niveau arbejdes på flere tiltag, der kan ændre rammevilkårene for de danske kreditinstitutter, uanset om Danmark deltager i banksamarbejdet eller ej.

Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler:

"Jeg er glad for at have modtaget arbejdsgruppens rapport, som bidrager til, at det vigtige spørgsmål om eventuel dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde kan bedømmes på et solidt fagligt grundlag.

Det er lovende, at banksamarbejdets tilsyn med de største banker er velfungerende og af høj kvalitet, og at de væsentligste forhold af betydning for dansk realkredit nu er afklaret. I forhold til dansk realkredit er der nogle uafklarede tilsynsforhold, som ved dansk beslutning om deltagelse vil skulle drøftes nærmere med det fælles tilsyn i banksamarbejdet.

Det er regeringens holdning, at der er behov for større klarhed på flere områder, inden vi kan fastlægge en holdning til dansk deltagelse: Sveriges stillingtagen er uafklaret, der arbejdes fortsat på nye elementer i banksamarbejdet, og Storbritanniens fremtidige forhold til EU er ikke fastlagt. Derudover er der fortsat uklarhed om, hvordan nye Basel-anbefalinger gennemføres i EU, hvilket kan have stor betydning for rammevilkårene for den danske finansielle sektor, uanset om vi deltager i banksamarbejdet eller ej.

Regeringen vil vende tilbage til sagen, når der er større klarhed om disse spørgsmål, og når vi har haft en god offentlig debat om mulig dansk deltagelse. Det er regeringens holdning, at hvis vi ender med at anbefale dansk deltagelse i banksamarbejdet, bør der afholdes folkeafstemning om spørgsmålet.”

Arbejdet er blevet forestået af en arbejdsgruppe under Erhvervsministeriet med deltagelse af relevante ministerier og myndigheder samt Nationalbanken. Der har i forbindelse med arbejdet været afholdt møder med tilsyns- og afviklingsmyndigheder samt kreditinstitutter i en række lande, der deltager i banksamarbejdet. Derudover er der afholdt møder med banksamarbejdets tilsynsmyndighed, banksamarbejdets afviklingsmyndighed, Europa-Kommissionen samt eksterne eksperter og organisationer.

 

pdf (1,40 Mb)