Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Kamp mod finansiel kriminalitet bliver styrket

Finanstilsynet styrkes med betydeligt flere ressourcer, øgede muligheder for at udskrive bøder, indsætte observatører i bankerne og stoppe for optagelse af nye kunder.

Erhvervsministeriet
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Straffen for at afgive forkerte oplysninger til Finanstilsynet øges markant ligesom forældelsesfristerne for grove sager om hvidvask gøres længere, og der arbejdes for at skærpe det personlige ansvar for bankernes ledelser.

Finanstilsynets uafhængighed af bankerne styrkes med ansættelsesklausuler, der fremover vil forhindre Finanstilsynets ledelse i at gå direkte ud i den finansielle sektor, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

Aftalen indeholder 16 konkrete initiativer, der styrker Finanstilsynet og stiller øgede krav.

Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser
1. Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg.
2. Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkerte afgivne oplysninger
3. Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der behov for at følge en virksomhed, hvor der er risici for finansiel kriminalitet.
4. Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.
5. Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige  overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.
6. Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

  • Erhvervsminister Rasmus Jarlov:

    ”Jeg er på Folketingets vegne stolt over, at det er lykkedes at samle så bredt et flertal på trods af, at vi står overfor et folketingsvalg, som kunne have fristet til at trække fronterne op mellem partierne i stedet for at lave en aftale.

    Men samtlige partier har sat sagen højest og har bidraget konstruktivt til at nå et kompromis, hvor vi slår benhårdt ned overfor finansiel kriminalitet uden, at det kammer over i at blive destruktivt overfor sektoren. Vi er gået langt, men det er også nødvendigt, hvis den danske finanssektor skal være og fremstå ren.

    Det er afgørende både for sektoren selv og for Danmark. Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer flere sager, men efter at have kigget grundigt rundt i Europa efter inspiration, kan vi stå inde for, at Danmark får et af de hårdeste tilsyn med finansiel kriminalitet, når tilsynet får taget de værktøjer i brug, som det nu får,” siger han.

Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne
7. Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysnin-ger til Finanstilsynet mv.
8. For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finan-siel virksomhed øges forældelsesfristen til 10 år.
9. Skærpelse af sanktioner overfor revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven
10. En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus
11. Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og mhp. for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.
12. Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker
13. Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste 5 år.
14. Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskifte, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.
15. Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.
16. Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Den finansielle forligskreds, der består af regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, er blevet enige om en aftale, der skal sikre, at det bliver langt sværere at vaske penge hvide i Danmark og i danskejede banker og i det hele taget at udføre finansiel kriminalitet.

 LÆS MERE HOS ERHVERVSMINISTERIET

pdf (118 Kb)