Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Finanslov 2020

Velfærd først: Retningen er sat mod et stærkere fællesskab

Finansministeriet
Tårnet på Christiansborg set fra indre slotsgård

Regeringen har lavet en finanslov for 2020 med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet med penge til blandt andet minimumsnormeringer, folkeskolen og en ny fond til grønne investeringer på 25 mia. kroner.

Med finansloven for 2020 vil regeringen og de øvrige fire partier sætte en ny retning for Danmark ved at prioritere velfærd, uddannelse og den grønne omstilling.

"Med finansloven for 2020 kan danskerne mærke, at der er kommet en ny regering, som prioriterer velfærd og den grønne omstilling. Som vi lovede før valget, lader vi pengene følge med, når der heldigvis kommer flere børn og ældre. Vi sikrer midler til, at der kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker. Vi vil indføre minimumsnormeringer til vores børn, styrke indsatsen for personer, som lever med psykiske lidelser, og modsat den tidligere regering vil vi investere i uddannelse. Og så er det en meget grøn finanslov, som er første skridt mod at sikre en bæredygtig fremtid for de kommende generationer", siger finansminister Nicolai Wammen

Som en del af finansloven har regeringen og de øvrige partier sat penge af til minimumsnormeringer, som skal indfases frem mod 2025. Der er også sat penge af til at styrke pædagoguddannelsen.

Psykiatriområdet får penge til flere sengepladser og til en række initiativer, som skal styrke forholdene for personer med psykiske lidelser eller psykisk mistrivsel.

 • Hovedelementer i Aftale om finansloven for 2020

  Styrket psykiatri

  Minimumsnormeringer

  Flere lærere i folkeskolen

  • Styrkelse af den understøttende undervisning

  Øvrig uddannelse

  • Afskaffelse af uddannelsesloftet
  • Takstløft til humanistiske, samfundsvidenskabelige, merkantile og teologiske uddannelser
  • Kunstnerisk udviklingsarbejde på arkitekt- og designskoler 
  • Tilskud til ungdomsuddannelserne

  Social, handicap, ældre og sundhed

  • Omsorg og nærvær i ældreplejen
  • Styrket ambulant voldsrådgivning
  • Kvindekrisecentre
  • Overvågning om natten til unge med svære handicap
  • Forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen
  • Styrket efterværn til tidligere anbragte
  • HPV catch-up program for drenge og unge mænd
  • Reserve til videreførelse af tidligere satspuljeprojekter
  • En styrket indsats mod rygning
  • 1.000 flere sygeplejersker

  En styrket grøn omstilling

  • Danmarks Grønne Fremtidsfond
  • Udtagning af landbrugsjord
  • Skovfond
  • Hurtigere sagsbehandling i Energiklagenævnet
  • Styrket kapacitet i Klimarådet
  • Udlægning af urørt skov
  • Forundersøgelser mv. til energiøer
  • Styrkelse af det grønne diplomati
  • Klimabistand
  • Grønne busser og grøn taxikørsel
  • Cykelpulje
  • El-biler – annullering af afgiftsstigninger og fremme af grønne firmabiler
  • Genindførsel af afgiften på PVC-folier
  • Genindførsel af afgift på PVC og ftalater
  • Tredobling af afgifterne på bæreposer og engangsservice i forhold til gældende niveau
  • Grønne statsobligationer

  Social dumping og international rekruttering

  • Styrkelse af den fælles myndighedsindsats mod social dumping
  • Skærpet bødestraf for virksomheders brug af illegal arbejdskraft
  • Kontrol af lovfastsat krav til aflønning på vejtransportområdet
  • Styrket indsats på tungvognsområdet
  • Kontrol med overholdelse af statslige arbejdsklausuler
  • Udbredelse af ID-kort på offentlige byggepladser
  • Øget anvendelse af ANPG-kameraer
  • Ny positivliste for faglærte  Udvidelse af etableringskortordningen for nyuddannede udlændinge
  • Ny opholdsordning på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning
  • Kampagne målrettet europæisk arbejdskraft, der rammes af Brexit
  • Afskaffelse af deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere m.fl.
  • Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge

  Kultur

  • Omprioriteringsbidraget annulleres på kulturområdet
  • Copenhagen Phil – Hele Sjællands Symfoniorkester
  • Danmarks Underholdningsorkester

  Kollektiv trafik

  • Reserve til initiativer inden for kollektiv trafik

  Øvrige initiativer

  • Tilskud til etablering af bredbånd
  • Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Styrkelse af anklagemyndigheden
  • Kvoteflygtninge
  • Den Danske Ordbog
  • Styrkelse af KVINFO
  • Styrkelse af Danwatch
  • Videreførelse af Forbrugerrådet Tænk Kemi
  • Certificering og uddannelse af tolke
  • Løft af LGBT Danmark
  • Rådet for Grøn Omstilling
  • Dyrenes vagtcentral
  • Døvefilm
  • Ulighedsredegørelse
  • Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
  • Evaluering af handicapområdet
  • Støtte til 92-gruppen
  • Barselsfond for selvstændige
  • En styrket indsats for at minoritetsetniske unge bliver en del af fællesskabet
  • Udvidet integrationsgrunduddannelse (IGU+)
  • Støtte til Forældrenes Landsorganisation
  • Pulje til målrettede prioriteringer
  • Effektanalyse af øget skattekontrol
  • Nyt skattecenter og 250 nye medarbejdere til styrket kontrol

  Øvrig finansiering mv.

  • Udmøntning af centrale reserver mv.
  • Justering af skatteregler vedr. nedsættelse af gæld
  • Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning
  • Stramning af beskatningen af leasede firmabiler
  • Afskaffe hovedaktionærnedslag
  • Forhøjelse af afgifterne på væddemål og onlinekasino
  • Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.
  • Genindførsel af registreringsafgift på fly
  • Indeksering af punktafgifter
  • Statens indkøbsprogram
  • Besparelser på statens konsulentforbrug
  • Nedlæggelse af reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
  • Håndtering af finansieringsudestående vedrørende registreringsafgiften.

Skole og uddannelsesområdet bliver også højt prioriteret i finanslovsaftalen. Partierne er enige om, at folkeskolen skal løftes med 275 mio. kr. i 2020 stigende til ca. 800 mio. kr. i 2023. Det giver kommunerne mulighed for at ansætte flere lærer allerede i 2020.

Samtidig bliver uddannelsesloftet afskaffet fra 2020, og det midlertidige taxameter-løft af de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser på universiteterne bliver videreført.

Med finansloven for 2020 bliver den grønne omstilling markant styrket for at tage de første skridt mod målet om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Regeringen og støttepartierne vil oprette Danmarks Grønne Fremtidsfond på 25 mia. kr., som skal investere i grønne og bæredygtige projekter og skabe grønne arbejdspladser. Med aftalen afsættes der også midler til udtagning af landbrugsjord, hvilket kan bidrage til at reducere landbrugets drivhusgasudledning.

På det grønne område er der også prioriteret penge til en skovfond og mere urørt skov. Samtidig hæves afgifterne på en række miljøskadelige stoffer.

Partierne har også aftalt at videreføre bredbåndspuljen og at annullere omprioriteringsbidraget på kulturområdet. Finansloven for 2020 er bl.a. finansieret ved at nedbringe statens forbrug af konsulenter og ved at tredoble afgifterne på bæreposer og engangsservice.

Herunder kan du downloade og læse heleaftaleteksten

pdf (742 Kb)
pdf (75 Kb)