Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Psykiatriudspil: Vi løfter i fællesskab

43 konkrete initiativer skal sætte retningen for en moderne psykiatri, der kan stå mål med udfordringerne.

Statsministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Se pressemødet her.

Flere danskere kæmper med psykiske lidelser og dårligt mentalt helbred – særligt blandt de unge er der bekymrende mange, der mistrives. Cirka hver femte ung mellem 16 og 24 år har det mentalt dårligt, mens det blandt de unge kvinder er helt op mod hver fjerde, viser tal fra den seneste Nationale Sundhedsprofil.

Den tendens ønsker regeringen at bremse, og derfor sætter den ind med en række initiativer, der har fokus på at gribe børn og unge tidligere der, hvor de er – i skolen, i familien, på uddannelsesinstitutionerne og ved fritidsaktiviteter samt andre civilsamfundsindsatser. Initiativerne går således på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelsesområdet og skal være med til at sikre en bedre og tidligere indsats for sårbare børn og unge.

Handlingsplanen indeholder i alt seks indsatsområder, og udover tidlige og lettilgængelige indsatser er der blandt andet fokus på bedre anvendelse af personale og ressourcerne i psykiatrien, højere kvalitet i behandlingen til de allermest syge patienter i psykiatrien, styrket kvalitet og kompetencer i socialpsykiatrien, bedre sammenhæng i behandlingen, styrket samarbejde mellem politi og psykiatri samt mere forskning.

Seks indsatsområder - 43 konkrete initiativer

 • Flere gribes med tidligere og lettilgængelig indsats

  1. Lokal forankring af afstigmatiseringsindsatsen EN AF OS
  2. Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende gennem civilsamfundet
  3. Viden om og udbredelse af “peer to peer”-projekter
  4. Psykiatritopmødet videreføres
  5. Landsdækkende udbredelse af headspace
  6. Styrke Studenterrådgivningen på de videregående uddannelser
  7. Udvikle forebyggende kommunale tilbud for psykisk sårbare unge
  8. Øge viden om mental sundhed og mistrivsel blandt børn og unge
  9. Psykisk mistrivsel i grundskoler og på ungdomsuddannelser skal reduceres
  10. Kompetencecenter målrettet børn som pårørende af mennesker med psykiske lidelser
  11. Videreføre tilskud til psykologbehandling for angst og depression
  12. Fjerne aldersloftet for tilskud til psykologbehandling af angst
  13. Sikre tilskud til psykologbehandling til unge mellem 14-17 år med angst og depression

 • Personalets kompetencer styrkes og bruges bedre

  14. Specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje skal leve op til fremtidens krav
  15. Specialpsykologernes kompetencer skal bedre i spil
  16. Undersøge mulighederne for sundhedsautorisation af psykologer
  17. Understøtte rekruttering af dygtige medarbejdere til psykiatrien
  18. Indrette Den Kliniske Basisuddannelse, så psykiatrien får en mere fremtrædende rolle
  19. Analyse af retspsykiatrien
  20. Udvide behandlingsmulighederne for ambulante retspsykiatriske patienter

 • Kvaliteten i indsatsen i socialpsykiatrien styrkes

  21. En strategisk omlægning og udvikling af indsatsen i socialpsykiatrien
  22. Videns- og kompetenceløft af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien
  23. Sikre kvaliteten på socialpsykiatriens største ydelsesområder
  24. Justere visitationen til de særlige pladser i psykiatrien

 • De mest syge patienter får bedre og mere intensiv behandling

  25. Udvikle et sundhedspædagogisk værktøj til forebyggelse af somatisk sygdom
  26. Nationale standarder for intensive sengeafsnit
  27. Nye intensive sengeafsnit i voksenpsykiatrien
  28. Nye intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams
  29. Styrke de regionale akutte udrykningsteams i psykiatrien
  30. Bedre samarbejde mellem politiet og sundhedssektoren

 • Bedre sammenhæng i borgerens behandlingsforløb

  31. Bedre overgang fra behandling i psykiatrien til indsatser i socialpsykiatrien
  32. Bedre inddragelse af pårørende i forbindelse med udskrivning fra psykiatrien
  33. Justere taksten for færdigbehandlingsdage
  34. Analyse, der skal understøtte bedre forløb for færdigbehandlede patienter
  35. Bedre overgange fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
  36. Kompetencecentre for behandling af dobbeltbelastning
  37. Udvikle og afprøve værktøjer til brug for opsporing af mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug
  38. Færre rusmidler og farlige genstande på psykiatriske afdelinger

 • Mere forskning og innovation

  39. Nyt forsknings- og teknologifællesskab
  40. Flere innovative forskningsprojekter og teknologiafprøvning
  41. Mere viden om behandling med elektrochok
  42. Nye Nationale Kliniske Retningslinjer
  43.  Ny klinisk kvalitetsdatabase for psykologbehandling

Sundhedsministeren forklarer baggrunden for udspillet i denne video.

Det siger ministrene:

 • Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

  ”Vi ser desværre en generation af børn og unge i dag, som i alt for høj grad slås med psykiske vanskeligheder. Derfor går vi nu sammen på tværs af regeringen for at sikre, at flere børn og unge får hjælp, før deres problemer har vokset sig så store, at de skal have behandling i psykiatrien – det skylder vi de unge. Vi skylder også at give en bedre hjælp til de allermest syge patienter i psykiatrien, som i dag ofte oplever at blive svingdørspatienter, fordi deres behandlingsforløb ikke hænger ordentligt sammen.”

 • Børne- og socialminister Mai Mercado

  ”Flere unge rammes af psykiske vanskeligheder, og blandt de voksne bliver de psykiske og sociale problemer mere forskelligartede og komplekse. Den udvikling skal vi tage meget alvorligt. Jeg er derfor glad for, at vi i dag præsenterer en ambitiøs psykiatriplan, som lægger op til, at vi i fællesskab løfter området med blandt andet tidlige indsatser, styrkelse af socialpsykiatrien og bedre sammenhæng. Jeg tror og håber, at det vil gøre en positiv forskel for de mange unge, voksne og familier, der har det svært.”

 • Justitsminister Søren Pape Poulsen

  ”Danske politibetjente håndterer til dagligt en stor opgave med at håndtere personer med psykiske lidelser, for eksempel ved tvangsindlæggelser, selvmordsforsøg, voldelige overfald, eller når nærtstående er bekymrede for en persons velbefindende. Vi har derfor udviklet et nyt initiativ med et fælles udrykningsteam, hvor politifolk og sundhedspersonale sammen rykker ud til hændelser, der involverer personer med psykiske lidelser. Det skal sikre, at personer med psykiske lidelser får den rette hjælp i rette tid.”

 • Undervisningsminister Merete Riisager

  ”Heldigvis er der mange børn og unge, som har det godt, men vi skal sørge for at fange dem, som har psykiske vanskeligheder. Vi har allerede en del viden om arbejdet med børn og unge med psykisk mistrivsel. Med den nye handlingsplan tager vi initiativ til, at den viden i højere grad når ud til lærerne og de øvrige fagprofessionelle i skolen og på ungdomsuddannelserne.”

 • Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers

  ”Det er vigtigt, at vi får mere viden om psykiatriske lidelser og ved hjælp af forskning udvikler nye behandlinger. Det vil hjælpe rigtigt mange danskere i hverdagen. Og så spiller Studenterrådgivningen en vigtig rolle – når vores unge på de videregående uddannelser har det svært med for eksempel eksamensangst og præstationspres, er det vigtigt, at de har et sted at gå hen, inden problemerne vokser sig store.”

pdf (4,42 Mb)