Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil stramme betingelserne for at blive dansk statsborger

Det skal medføre udelukkelse fra at opnå dansk statsborgerskab, hvis en ansøger har begået vold mod børn, seksualforbrydelser eller banderelaterede forbrydelser. Læs elementerne i udspillet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Se udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg fortælle om baggrunden for det nye udspil

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg præsenterer i dag regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale. Forud for forhandlingerne om udspillet siger ministeren:

”Med det her udspil ønsker vi at gøre det klart, at det er noget ganske særligt at blive dansk statsborger. Det er bestemt ikke noget, man kan komme sovende til, men derimod noget, man skal selv skal gøre en aktiv indsats for at opnå.

I regeringen ønsker vi, at dansk statsborgerskab kun gives til de udlændinge, som har været her i mange år, og som tydeligt har vist, at de både kan og vil det danske samfund og vores danske værdier.

Derfor foreslår vi blandt andet at stille strammere krav til, at man skal kunne forsørge sig selv. Og så er det helt principielt, at har man begået alvorlig kriminalitet i Danmark, så skal man selvfølgelig ikke kunne blive dansk statsborger.”

Regeringens vil blandt andet skærpe selvforsørgelseskravet, skærpe kriminalitetskravet ved ansøgning om dansk statsborgerskab og oprette en særlig lægefaglig instans, der skal styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om dansk statsborgerskab.

Se hovedelementerne herunder:

Hovedelementer i regeringens udspil til en ny indfødsretsaftale

 • Skærpelse af selvforsørgelseskravet

  Regeringen foreslår, at en ansøger fremover ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år forud for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Ansøgeren må endvidere ikke i de seneste 5 år forud for lovforslagets fremsættelse have modtaget ydelser i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder.

  Regeringen vil desuden indføre et krav om, at ansøgere ikke må have modtaget dagpenge (herunder sygedagpenge og barselsdagpenge) i den relevante selvforsørgelsesperiode.

 • Skærpelse af kriminalitetskravet

  Regeringen ønsker, at visse strafferetlige sanktioner skal fremover medføre udelukkelse fra indfødsret. Det gælder blandt andet:

  • Vold begået mod børn
  • Seksualforbrydelser
  • Banderelaterede forbrydelser
 • Ny betingelse om underskrivning af grundloven

  Regeringen vil indføre en ny betingelse, som betinger statsborgerskab af medvirken i en ceremoni, hvor ansøgeren skal skrive under på at ville overholde grundloven mv. Statsborgerskabet får først retsvirkning fra underskrivelsestidspunkt. Ceremonierne skal finde sted i kommunerne.

 • Oprettelse af særlig lægefaglig instans

  Regeringen ønsker at styrke de lægefaglige diagnoser i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om naturalisation ved at oprette en enhed i Styrelsen for Patientsikkerhed, som af Folketingets Indfødsretsudvalg kan anmodes om en ”second opinion”, hvis der i forbindelse med behandlingen af en indfødsretssag opstår tvivl om kvaliteten af en lægeerklæring.

 • Forelæggelsesadgang for visse ”bagatelagtige” færdselsbøder

  Regeringen vil lempe karensniveauet for bødestraffe efter færdselsloven fra 3.000 kr. til 4.000 kr. samt udvide den eksisterende forelæggelsesadgang for bødesager i tilfælde, hvor ansøgeren er blevet straffet med en samlet færdselsbøde i niveauet 4.000 kr. til 7.000 kr. for flere overtrædelser af færdselsloven til samtidig pådømmelse, som dog ikke hver især har udløst en bøde på 4.000 kr. eller derover.

 • Adgang til dansk statsborgerskab for dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig

  Regeringen ønsker at give dansksindede sydslesvigere bosiddende i Sydslesvig mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.

Som et nyt tiltag indeholder regeringens udspil et forslag om at betinge dansk statsborgerskab af, at ansøgeren medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune og dér skriver under på at ville overholde grundloven m.v.

Herudover indeholder regeringens udspil også forslag om at tilpasse karensniveauet for visse bødestraffe efter færdselsloven, så færdselsbøder på op til 4.000 kr. ikke fremover får betydning for adgangen til dansk statsborgerskab. Desuden foreslår regeringen en øget adgang til at forelægge visse færdselsbøder for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på eventuel dispensation fra kriminalitetskravet.

Endelig foreslår regeringen, at dansksindede sydslesvigere bosat i Sydslesvig gives mulighed for under lempede betingelser at opnå dansk statsborgerskab.

Læs mere om udspillet på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside.