Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

1. Digital hub - for et styrket vækstmiljø

Udviklingen inden for Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things går rigtig stærkt i disse år, og mange lande i både Europa og Asien investerer kraftigt i udviklingen af vækstmiljøer, som kan styrke digital innovation i virksomheder og tiltrække talenter og investeringer. Der er behov for en ambitiøs indsats, hvis danske virksomheder skal følge med deres udenlandske konkurrenter, og hvis Danmark skal kunne tiltrække virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne. Ellers risikerer vi, at de førende virksomheder vælger Danmark fra, og at vi går glip af investeringer og nye job, samt at iværksættere eller nye vækstvirksomheder flytter til andre steder med bedre betingelser for digital forretningsudvikling.

Virksomheder og talenter tiltrækkes bl.a. af et attraktivt digitalt vækstmiljø, hvor der udvikles nye og værdiskabende løsninger, nye vækstvirksomheder og nye forretningssucceser.

Et attraktivt digitalt vækstmiljø indebærer bl.a., at virksomhederne har adgang til specialiserede kompetencer og førende viden inden for Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things, og at der er gode muligheder for, at etablerede virksomheder og innovative tech-iværksættere kan finde sammen om udviklingen af digitale produkter, services og forretningsmodeller. Endvidere er adgang til kapital vigtigt.

Regeringen ønsker, at det digitale vækstmiljø i Danmark skal være blandt de førende i Europa, så der udvikles flere nye vækstvirksomheder. For at sikre dette er det nødvendigt med en stærk, fælles indsats på tværs af bl.a. virksomheder, myndigheder, brancheorganisationer, universiteter mv.

Regeringen vil derfor tage initiativ til at etablere et offentligt-privat partnerskab – Digital Hub Denmark – hvor regeringen sammen med private parter går sammen i en fælles indsats med fokus på følgende områder:

Matching og samarbejde mellem etablerede virksomheder, iværksættere og andre aktører

• Etablering af en digital platform, der matcher aktører – fx større virksomheder, der står over for en digital transformation med iværksættere og mindre virksomheder, der kan bibringe kompetencer, viden og talent. Virksomheder, fonde og forskningsmiljøer får mulighed for at udbyde opgaver, projekter, challenges mv., som andre virksomheder kan byde ind på

• Der tilknyttes også et læringssite, hvor det er muligt at opbygge kompetencer om kommerciel anvendelse af Big Data, Internet of Things og kunstig Intelligens

Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier

• Etablering af et nyt nationalt center for forskning i digitale teknologier på tværs af relevante forskningsinstitutioner. Centeret skal understøtte udviklingen af det digitale fagområde i Danmark og bidrage til tværdisciplinær forskning

• Medfinansiering af et pilotprojekt, som skal styrke samarbejdet mellem universiteter og virksomheder om digitale teknologier

• Promovering af mulighederne for tiltrækning af midler til danske interessenter i relation til temaet “Digital Innovation Hubs” i regi af det europæiske forsknings- og innovationsprogram Horizon2020

Styrket adgang til viden og eksperter inden for kommerciel anvendelse af digital teknologi

• Medfinansiering af konferencer med førende internationale eksperter inden for fx Big Data, kunstig intelligens og Internet of Things

• Igangsættelse af forsøg med bl.a. nye offentlige data med henblik på kommerciel udnyttelse af data og udvikling af nye services

Markedsføring af Danmarks stærke digitale vækstmiljø

• Styrke udlandets kendskab til Danmark som digital frontløber via markedsføring

• Øget fokus på tiltrækning af udenlandske investeringer ved at videreudvikle Invest in Denmarks indsats om promoveringen af Danmark som et attraktivt testland for tech/IT-løsninger

Partnerskabet etableres med deltagelse af Erhvervsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Udenrigsministeriet samt erhvervsorganisationer. Et advisory board bestående af bl.a repræsentanter fra erhvervslivet tilknyttes. Der nedsættes en bestyrelse og et eksternt sekretariat, som skal forestå indsatsen. I alt afsættes 120 mio. kr. i 2018-2022 til indsatsen, hvilket forventes at blive suppleret af midler fra de deltagende private virksomheder, fonde og organisationer.

Regeringen vil herudover etablere Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier inden for regeringens mål om, at det offentlige forskningsbudget skal svare til mindst 1 pct. af BNP. Regeringen har allerede afsat 10 mio. kr. til pilotprojektet, der skal styrke samarbejdet mellem universiteter og virksomheder om digitale teknologier.

 

Godt klima for digitale investeringer

For at fremme investeringer i digitalisering og ny teknologi er det vigtigt, at de skattemæssige afskrivningsregler er tilpasset den digitale udvikling.Fx er levetiden på computere, tablets, smartphones og andet IT-udstyr relativt kort, og det afspejles ikke i de nuværende skattemæssige afskrivninger.

Skatteministeriet vil igangsætte en analyse af, om der er grundlag for eventuelle justeringer af afskrivningsreglerne for visse IT- og telekommunikationsaktiver.

I analysen vil der også skulle indgå en vurdering af de provenumæssige konsekvenser ved en evt. justering af afskrivningsreglerne og hensynet til en enkel og administrerbar lovgivning.

Styrket forskning i digital teknologi

Regeringen vil prioritere forskning i nye teknologier.

Med aftalen om fordelingen af forskningsreserven og finansloven for 2018 er der lagt op til en høj prioritering af midler til forskning i nye teknologiske muligheder og løsninger. Regeringen vil herudover foreslå at prioritere markant flere midler til teknologisk forskning fra forskningsreserven i de kommende år.

Desuden overgår Danmarks Innovationsfonds udmøntning af midler til strategisk og udfordringsdrevet forskning til at tage udgangspunkt i de nye FORSK2025-temaer. Det skal lede til et øget fokus på ny teknologi og digitalisering i forskningsinvesteringerne.

Regeringen har herudover allerede afsat 50 mio. kr. til nye initiativer inden for digitale teknologier på universiteterne. Der er afsat samlet 30 mio. kr. til landets otte universiteter, som giver universiteterne mulighed for initiativer inden for Big Data.

Derudover har regeringen afsat 20 mio. kr. til udviklingen af virtuelle undervisningsteknologier.

I lyset af den digitale udvikling er der endvidere et særligt behov for at fremme, at alle forskere kan få adgang til den nødvendige digitale infrastruktur.

Digital infrastruktur er bl.a. netværk specielt designet til forskningsformål med højkapacitetsforbindelser til internationale samarbejdspartnere og ressourcer, supercomputere, datalagring samt applikationer og services, der understøtter og supplerer den øvrige e-infrastruktur. Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejder i samarbejde med Danske Universiteter en ny national strategi for e-infrastruktur, som skal understøtte hensigtsmæssig organisering og koordination mellem aktørerne på området.