Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil oplyse for bedre madvaner

Det skal være let at vælge et sundt og danskerne skal skal have har de rette kompetencer til at træffe sunde, gode madvalg.

Miljø- og Fødevareministeriet
Sundheds- og Ældreministeriet
Udenrigsministeriet

Sundhedsmærkede skoler og dagtilbud, mere maddannelse hos børn og unge, et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed og etablering af et innovationspartnerskab, der skal fremme udviklingen af sundere, velsmagende produkter. Det er blot nogle af initiativerne i regerings strategi for mad, måltider og sundhed.

Næsten hvert femte barn mellem 9 og 16 år er overvægtige, og usunde madvaner – næst efter rygning – er den risikofaktor, der kan tilskrives flest dødsfald og kroniske livstilssygdomme som diabetes, hjertekarsygdom og kræft.

Derfor sætter regeringen nu ind med en række initiativer for mad, måltider og sundhed, der kan fremme sundheden og livskvaliteten hos danskerne. Bag regeringsstrategien står Miljø- og Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet samt Børne- og Socialministeriet. 

Der er 14 initiativer i strategien, som fordeler sig ud på syv områder

 • Sunde børn og unge for fremtiden

  Gode mad- og måltidsvaner i famlier med små børn
  Regeringen vil styrke vejledning til forældre om gode madvaner i forbindelse med, at barnet går fra mælk til at spise almindelig mad sammen med familien. Formidlingen og dertil hørende materialer målrettes familier, som er usikre på barnets behov i overgangen. Indsatsen bidrager til at reducere ulighed i sundhed samt forebygge overvægt og fejlernæring. Det sikrer trivsel og sund vækst og udvikling hos barnet.

  Mærkningsordning for sunde dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
  Regeringen vil igangsætte en helhedsindsats med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser som omdrejningspunkt, der skal skabe rammer og strukturer, som gør det nemt for alle børn og unge at træffe sunde valg. Der udvikles en frivillig mærkningsordning, hvor dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelsessteder har mulighed for at arbejde med og sætte fokus på mad og sundhed. Arbejdet kan inkludere fokus på samarbejde med lokale aktører fx landbrug eller supermarkeder, bevægelse og forældreinvolvering.

  Maddannelse i dagtilbud og grundskoler
  Regeringen vil igangsætte en indsats, som sigter mod at forebygge usunde madvaner ved at give børn og unge op- levelser med og en grundlæggende forståelse for mad og sundhed. Dagtilbud og grundskoler skal gennem viden og inspirerende materialer understøttes i at arbejde med børns og unges maddannelse, måltider og sundhed. I grundskolen skal der være fokus på at øge elevernes bevidsthed om maden, madens historie, Danmark som produktionsland, måltidets rolle som en del af vores kultur og måltidets betydning for fællesskabet.

  Officielle anbefalinger til sund mad og gode rammer om måltidet
  Alle dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser kan finde vejledning og hjælp til, hvordan der prioriteres sund mad og gode rammer om de måltider, der spises, mens børn og unge er i dagtilbud eller i skole. Regeringen vil derfor fortsætte arbejdet med at formidle og udbrede de officielle anbefalinger for at sikre flere sunde måltider i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser.

   

 • Sunde lokal- områder kan gøre en forskel

  Lokal måltidsindsats
  Regeringen vil gennemføre et forsøgsprojekt på Lolland-Falster, der har til formål at indfri det uforløste potentiale i eksisterende initiativer i det lokale foreningsmiljø ved at udvikle metoder, der styrker mad- og måltidsvaner samt relevante fællesskaber på tværs af sociale skel til inspiration for det omgivende samfund. Lokale foreninger bliver centrale aktører i projektet, da de er i berøring med en stor befolkningsgruppe og kan fungere som bindeled mellem forskellige grupper i lokalsamfundet. Dette kan skabe viden og erfaringer, der kan bruges til lignende initiativer andre steder i landet.

 • Sund og aktiv længst muligt

  Vidensbank for kommunale cases om mad, måltider og ernæring på ældreområdet
  Regeringen vil styrke kommunernes arbejde med ældres sundhed. Så snart ældre får brug for hjælpe, er det vigtigt, at kommunerne har tilstrækkelig viden om, hvordan man bedst hjælper – og at deres egne erfaringer kommer i spil – og at de praktiske erfaringer i kommunerne bliver delt. Derfor sættes der sær- lig fokus på at muliggøre vidensdeling mellem kommunerne i en vidensbank for kommunale cases, der har fungeret godt i praksis.

  Kommunikation om supplerende kostråd til borgere 65+
  Regeringen har igangsat et samarbejdsprojekt med blandt andet Landbrug & Fødevarer, Kost & Ernæringsforbundet, Ældresagen og Hjerteforeningen for at gøre kommunikationen om, at man kan gøre noget selv for at holde sig sund og rask mere tilgængelig – for både kommuner, frivillige, sundhedsorganisationer og den enkelte selv.

 • Det sunde valg skal være det lette valg

  Innovationspartnerskab
  Regeringen vil etablere et innovationspartnerskab med deltagelse af myndigheder, virksomheder, sundhedsorganisationer, universiteter m.fl. Partnerskabet vil arbejde for, at de sunde valg bliver de lette valg for forbrugerne ved at udbrede og synliggøre de sundere fødevarer, herunder nøglehulsmærkede produkter, betragteligt.

 • Proaktive myndigheder skal sikre bedre viden til danskerne

  Styrket kommunikation og proaktiv indsats mod “fake news”
  Regeringen vil sikre, at myndighederne bliver en mere aktiv og synlig part i mad-, måltids- og sundhedsdebatten, på egne såvel som eksterne platforme og medier. Samtidig oprettes et netværk af samarbejdspartnere og relevante myndigheder, der samarbejder om at bidrage i debatten. Samarbejdet skal yderligere udarbejde et charter for god formidling om mad, måltider og sundhed.

  Styrket tilgængelighed evidensbaseret viden
  Regeringen vil sikre, at det bliver lettere at søge og finde relevant information, som er basseret på myndighedernes an- befalinger. Dette indebærer en løbende web- og SEO -optimering, samt udarbejdelse af materiale og information, der i højere grad tilpasses og besvarer danskernes spørgsmål og vidensbehov. Samtidig skal forbrugerne lettere kunne finde den evidens, der ligger til grund for myndighedernes rådgivning.

 • Danmark som foregangsland

  Prioriteret forskningsindsats
  Regeringen vil fremme det forskningsbaserede grundlag for rådgivning om mad, måltider og sundhed, gennem bedre koordinering på tværs af faglige discipliner og ved at indhente data om danskernes mad-og måltidsvaner. Regeringen vil sikre, at mad, måltider og sundhed prioriteres både i sektorforskningen og tværgående forskningsprogrammer. Det gælder også i forhold til større internationale forskningsprojekter.

  International vidensudveksling
  Regeringen vil udveksle viden fra partner- skaber i EU -regi ved, at Danmark aktivt deltager i relevante arbejdsgrupper i EU , WHO, OECD for at udveksle de bedste eksempler på, hvordan vi har anvendt og udviklet partnerskaber over årene.

  Nordisk samarbejde
  Regeringen vil fortsat prioritere det nordiske samarbejde, da det gavner hele den nordiske region at fokusere på udvikling af f.eks. ”Nøglehullet.” Den næste revision af Nordiske Næringsstofrekommendationer prioriteres ligeledes, da det er en stor fordel, at alle gode forskningskræfter i regionen hjælpes ad med at opretholde det stærke grundlag for anbefalinger til de nordiske borgere. Revisionen igang- sættes nu og vil tage 4 år.

 • Sammen kan vi nå langt

  Forum for mad, måltider og sundhed
  Regeringen vil etablere et nyt, nationalt ”Forum for mad, måltider og sundhed,” der skal arbejde for, at den overordnede målsætning om at forbedre danskernes mad- og måltidsvaner, samt at anbefalingerne fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed bliver til virkelighed. Det nationale forum vil endvidere indhente og følge op på erklæringer og målsætninger fra de enkelte aktører om indsatser, der understøtter den fælles målsætning samt agere som rådgivende forum for regeringen i forhold til mad, måltider og sundhed.

   

Der er afsat 40 mio. kroner til initiativerne, der blandt andet indeholder bedre information fra myndighederne om kost og mad til de mange danskere, der dagligt bliver bombaderet med forskellige oplysninger om, hvad der er rigtig at spise.

Udviklingen rammer samtidig skævt socialt set. Fra 2011-2014 steg andelen af børn med usunde madvaner fra 12 til 24 procent i familier med kortuddannede forældre. Det skal sammenlignes med, at børn med usunde madvaner i familier med forældre med lang uddannelse faldt fra 14 til 11 procent i samme periode.

Regeringen etablerer derfor et forsøgsprojekt på Lolland-Falster, der skal udvikle sund mad på tværs af sociale skel.

Samtidig skal understøtte, at børn og unge får de gode vaner så tidligt som muligt. Regeringen vil styrke vejledning til forældre om gode madvaner, når barnet går fra mælk til almindelig mad. 

Et af initiativerne er en ny mærkningsordning, som kan give interesserede dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser incitament til at arbejde med mad og sundhed. Den frivillige ordning giver også institutionerne mulighed for at profilere sig i forhold til sundhed.

Sundsminister Ellen Trane Nørby
Børne- og socialminister Mai Mercado
Undervisningsminister Merete Riisager

Læs hele regeringens strategi:

pdf (4,60 Mb)