Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen tager næste skridt mod en fast Kattegatforbindelse

Regeringen vil afsætte midler til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Som et led i regeringens finanslovsudspil afsætter regeringen 60 millioner kroner til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Når resultatet af den igangværende screening af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse foreligger, vil man fra regeringens side tage endelig stilling til, om forundersøgelsen skal sættes i gang, og hvilken løsning man ønsker. Men regeringen foreslår at sikre midlerne allerede nu.

En foreløbig beregning tyder på, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres af brugerne alene og dermed ikke belaste statskassen og ikke fjerne råderum fra andre vigtige vejprojekter.

Potentialet ved en fast Kattegatforbindelse er enormt, og hvis beregningerne bekræfter, at det kan realiseres ved brugerbetaling, er det oplagt at gå videre med en egentlig forundersøgelse hurtigst muligt. Derfor er jeg glad for, at vi vil afsætte penge til en forundersøgelse allerede fra 2019, hvis screeningen altså viser, at det giver mening at arbejde videre med projektet, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

En forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat vil ikke spænde ben for, at vi fra og med 2021 kan sætte gang i og udvide andre motorvejsprojekter over hele landet for at komme den trængsel til livs, som allerede i dag er for stor.Ud fra erfaringsmæssige skøn forventes en forundersøgelse at tage 2-3 år, hvorefter der vil kunne sættes gang i en VVM-undersøgelse, som danner det endelige beslutningsgrundlag for en anlægslov.

  • Historik
  • Hvis screeningen giver anledning til at igangsætte forundersøgelsen, vil den blandt andet indeholde en opdateret trafikal analyse, samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og undersøgelser af forskellige tekniske løsninger for den faste forbindelse (broløsninger og tunnel) samt forskellige linjeføringer.
  • En beregning af en fast Kattegatforbindelse med opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, som blev sat i gang i 2016, viste på linje med tidligere beregninger, at en kombineret vej- og jernbaneforbindelse ikke vil kunne finansieres alene af brugerne. 
  • I lyset af denne beregning blev der efter transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesens ønske lavet en yderligere beregning, der umiddelbart viste, at en ren vejforbindelse vil kunne finansieres ved brugerbetaling og være tilbagebetalt af trafikanterne på 32 år – uden statsstøtte.
  • På den baggrund har ministeren igangsat en nærmere beregning (en såkaldt screening) af henholdsvis en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse. Det vil give et sammenligneligt beslutningsgrundlag for en eventuel forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse.
  • Når resultaterne af screeningen foreligger i løbet af 2018 tages endelig stilling til gennemførelsen af forundersøgelsen, som med de afsatte midler i finanslovsforslaget vil kunne sættes i gang i 2019.