Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nyt udspil skal sikre styrket tilsyn med advokater

Udspillet kommer blandt andet på baggrund af historier om forsvarsadvokater, der har givet gaver til klienter og uddelt reklametøj til indsatte.

Justitsministeriet
Portræt af Søren Pape Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

Justitsministeren præsenterer i dag et samlet udspil, der skal styrke rammerne for et mere sammenhængende og skærpet advokattilsyn. Udspillet kommer blandt andet på baggrund af en række historier om forsvarsadvokater, der har givet gaver til klienter og uddelt reklametøj til indsatte.

Det er helt afgørende for tilliden til vores retssystem, at advokaterne lever op til deres ansvar og følger spillereglerne for deres hverv. Der har desværre været en række negative historier fremme om advokater, der tegner et billede af en advokatbranche med nogle brodne kar. I foråret 2017 kom det blandt andet frem, at nogle forsvarsadvokater har uddelt gaver til klienter og reklamegenstande til indsatte. Der har også været historier om advokater, der gentagne gange har handlet i strid med god advokatskik og alligevel kunnet forsætte deres virke. Det skader tilliden til hele branchen og dermed til vores retssystem.

Derfor varslede justitsministeren i juni 2017 et forbud mod, at forsvarsadvokater giver gaver til deres klienter og klienters pårørende, samt et forbud mod at bære reklametøj for advokatvirksomheder i fængslerne. Samtidig iværksatte justitsministeren en ekstern undersøgelse, der skulle skabe et overblik problemerne på området. Undersøgelsen er nu færdig, og på baggrund af den præsenterer justitsminister Søren Pape Poulsen nu et samlet udspil med en lang række nye initiativer, der skal styrke tilsynet med advokatbranchen.  

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

"Tilliden til vores retssystem er afhængig af, at advokaterne lever op til deres ansvar og følger spillereglerne for deres hverv. Flere historier om advokater har desværre gjort det klart, at advokatbranchen rummer nogle brodne kar, der bryder med god advokatskik og skader tilliden til hele branchen. Regeringens udspil skal derfor skabe klarere rammer for advokaterne og give tilsynet et markant løft og flere redskaber til at opfange de brodne kar. Derudover vil Advokatnævnet fremover betinget kunne frakende en advokat sin beskikkelse, ligesom loftet for nævnets bøder i særligt grove sager fordobles.

På den måde sikrer vi, at advokaterne lever op til deres ansvar og den tillid, som følger med hvervet."

Konkret foreslår justitsministeren blandt andet at styrke grundlaget for tilsynet med advokater betragteligt ved at give Advokatrådet adgang til oplysninger fra offentlige myndigheder om advokater, ligesom der oprettes en whistleblowerordning ved rådet. Samtidig stilles der højere krav til tilsynet, der skal være mere målrettet og struktureret med henblik på tidligere at sætte ind over for advokater, der ikke overholder deres pligter. Justitsministeren foreslår desuden at styrke de disciplinære sanktionsmuligheder, så Advokatnævnet fremover – ud over bøde og ubetinget frakendelse af advokatbeskikkelsen – skal kunne tildele en advokat en betinget frakendelse. Samtidig fordobles bødemaksimum til 600.000 kr. i tilfælde, hvor en advokat groft har overtrådt sine pligter.

Derudover foreslås det at sætte forsvarsadvokaternes salærkrav i straffesager i system, så der bliver større gennemsigtighed og fokus på, at ingen advokater opgiver urigtige oplysninger og modtager salær for opgaver, som de ikke har udført.

Justitsministeren sender nu et lovforslag i høring om de initiativer, som kræver lovændring. Forslaget forventes at blive fremsat i starten af det næste folketingsår.

Læs udspillet her.

Læs rapporten fra den eksterne undersøgelse her.