Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny vækstplan skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter

"Det er op til alle gode kræfter i Det Blå Danmark at rulle ærmerne op og sætte handling bag vækstplanen, så vi sammen kan gøre vision til virkelighed,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Erhvervsministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Udenrigsministeriet

Vækstplanen for Det Blå Danmark skal frem mod 2025 gøre Danmark til en global frontløber inden for tests af maritime autonome teknologier, sikre konkurrencedygtige rammevilkår, skabe flere praktikpladser til søs og øge optaget på skibsfører- og skibsofficeruddannelserne samt skabe en samlet maritim markedsføringstrategi i samarbejde med erhvervet.

Regeringens vækstplan bygger på anbefalingerne fra Det Blå Vækstteam.

”Regeringen har med vækstplanen for Det Blå Danmark sat en kurs, der skal gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter i 2025. Det er nu op til alle gode kræfter i Det Blå Danmark at rulle ærmerne op og sætte handling bag vækstplanen, så vi sammen kan gøre vision til virkelighed,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Det Blå Danmark er ét af vores største eksporterhverv, og spiller en vigtig rolle for dansk beskæftigelse. Erhvervet er dog i hård konkurrence på verdensmarkedet, som er under hastig forandring som følge af ændringer i den globale arbejdsdeling, forbrugeradfærd og teknologiske udvikling.

Vækstplanens 36 initiativer er derfor målrettet både enkeltudfordringer og generelle rammevilkår.

 

pdf (221 Kb)

 

Vækstplanen bygger oven på Erhvervs- og iværksætteraftalen, der betød at DIS-ordningen blev udvidet til at omfatte offshore-specialskibe, dialogen med EU-Kommissionen om en maritim montørordning blev indledt og tinglysningsafgiften for handelsskibe bliver fjernet.

”Når vi styrker det blå Danmark, styrker vi i virkeligheden hele Danmark. Vi har allerede taget flere skridt hen imod at blive en endnu stærkere søfartsnation ved at sænke skatter og afgifter for den maritime sektor. Det oplever jeg meget tydeligt, når jeg besøger landets havne. Nu fortsætter vi kursen med en ny vækstplan, og det er jeg som skatteminister meget tilfreds med”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Den aftalte afskaffelse af tinglysningsafgiften for registrerings af handelsskibe, har allerede effekt, og det glæder erhvervsministeren:

”Med afskaffelse af tinglysningsafgiften har vi fjernet en væsentlig sten på vejen, når rederierne skal vælge kvalitetsflag. Afskaffelsen vil styrke Dansk Internationalt Skibsregisters (DIS) attraktivitet og betyde flere skibe under dansk flag på verdenshavene. Jeg ser Mærsks udmelding om indflagning af flere nye skibe under dansk flag, som det første konkrete bevis herpå”.

Med vækstplanen vil regeringen også arbejde for at fremme udvikling af et standardkoncept for færger til ø-sejlads. Introduktionen af en standardfærge vil understøtte udviklingen af danske styrkepositioner inden for maritim energieffektivitet og klima- og miljøløsninger og derved styrke den danske maritime industri, også gennem mulig eksport. Fokusområder, der skal styrke den internationale synlighed, tiltrække investorer og gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter.

”Den internationale konkurrence om eksportkroner og tiltrækning af investeringer er benhård. Regeringens vækstplan for Det Blå Danmark stiller skarpt på morgendagens udfordringer, så vi er på forkant med at sikre Danmarks position som global toneangivende søfartsnation til gavn for både eksporterhverv og den vigtige investeringsfremmeindsats”, siger udenrigsminister Anders Samuelsen.

Vækstplanen har stor spændevidde på tværs af den maritime sektor, og initiativerne vil blive gennemført løbende frem mod 2025 i samarbejde med erhvervet, arbejdsmarkedets parter og uddannelses- og forskningsinstitutionerne, så de maritime brancher også fremover kan rekruttere medarbejdere med de rette, tidssvarende kvalifikationer i forhold til fremtidens behov og teknologiske udvikling. Derfor skal etableres flere praktikpladser til søs og optaget på skibsfører- og skibsofficeruddannelserne øges.

”Det er vigtigt, at flere unge ser mulighederne for en fremtid inden for det maritime erhverv. Uddannelser af høj kvalitet og dygtige unge er afgørende for, at Det Blå Danmark står for en vigtig del af den vækst, der skal skabe Danmarks fremtid,” siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. 

Vækstplan for Det Blå Danmark

Vækstplanen for Det Blå Danmark indeholder 36 initiativer. Initiativerne spænder bredt inden for en lang række områder, herunder bl.a. digitalisering og ny teknologi, rammevilkår, uddannelse og forskning, internationalt samarbejde, markedsføring og eksportfremme. Vækstplanens initiativer falder inden for fire tematiske områder.

 • Et kraftcenter for digitalisering

  Digitalisering og ny teknologi samt iværksætteri indtager en central rolle i vækstplanen. Vækstplanen indeholder følgende initiativer:

  • Danmark skal gøres til et førende laboratorium for tests af nye maritime teknologier, digitale systemer, produktions- og driftsformer samt energiproduktion.
  • Danmark skal specifikt være en frontløber inden for udvikling, test og anvendelse af maritim autonom teknologi, herunder som accelerator i nye forretningsmodeller.
  • Der skal arbejdes for, at de teknologiske muligheder udnyttes på bedste vis; dette kunne eksempelvis være i det danske skibsregister.
  • Der skal nedsættes et rådgivende partnerskab for digitalisering af Det Blå Danmark.
  • Der skal arbejdes for at håndtere maritime cybersikkerhedsudfordringer, herunder øget robusthed i den maritime IKTinfrastruktur, baseret på fælles EU- og IMO-standarder og - principper.
  • Der skal arbejdes for at indføre en fælles europæisk skibsrapporteringsplatform, så skibe ved anløb af EU-havne oplever reducerede administrative byrder.
 • Et kraftcenter med attraktive rammevilkår

  Danmark er i direkte konkurrence med andre lande om at fastholde virksomheder og arbejdspladser og tiltrække nye investeringer og aktiviteter. Regeringen har derfor stort fokus på erhvervets rammevilkår, så danske virksomheder kan konkurrere på lige vilkår med deres udenlandske kollegaer. Vækstplanen indeholder følgende initiativer:

  • I forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen udvides DISskatteordningen for søfolk til offshore-specialskibe fra 1. januar 2019 med henblik på at fastholde aktiviteten i offshoresektoren og støtte op om udviklingen hér med fokus på dansk beskæftigelse.
  • I forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen afskaffes tinglysningsafgiften for registrering af handelsskibe hurtigst muligt i 2018.
  • I forlængelse af erhvervs- og iværksætteraftalen er der i iværksat en dialog med EU-Kommissionen om mulighederne for en maritim montørordning eller tilsvarende ordning, som styrker de maritime virksomheders globale konkurrenceevne.
  • Regeringen vil overvåge, at de maritime erhverv i Danmark har konkurrencedygtige rammevilkår, for eksempel gennem nabotjek.
  • Regeringen vil undersøge de maritime erhvervs mulige finansierings- og kapitaludfordringer, herunder gennemføre nabotjek af kredit- og finansieringsordninger i Danmarks nabolande.
  • Erhvervsfremmesystemet skal forenkles til gavn for virksomhederne.
  • Der skal arbejdes for, at international regulering er teknologineutral, og for en effektiv global implementering og håndhævelse af international regulering.
  • Det skal understøttes, at ny teknologi til håndhævelse kan udvikles og afprøves i Danmark.
  • Mulighederne for at fremme blandt andet innovation og miljøhensyn ved offentlige udbud skal synliggøres.
  • Der skal arbejdes for at fremme udvikling af et standardkoncept for færger til ø-sejlads. Projektet forventes at gavne udviklingen af danske styrkepositioner inden for maritim energieffektivitet og klima- og miljøløsninger, herunder også eksportpotentialet. Arbejdet er forankret i Færgesekretariatet.
  • Der skal arbejdes for konkurrencedygtige rammevilkår for dekommissionering.
  • Regeringen vil på baggrund af anbefalinger fra ekspertudvalget på havneområdet komme med forslag til en revision af havneloven, der blandt andet skal understøtte, at konkurrencen mellem offentlige og private virksomheder sker på fair og lige vilkår.
  • Der skal arbejdes for et velfungerende transportsystem for vej, bane, søfart og luftfart og for et bedre samspil imellem transportformerne, herunder også ses på mulighederne for at flytte mere gods fra vej til sø.
  • Der skal nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal understøtte effektiv og smidig sagsbehandling for de søfarende.
 • Et kraftcenter af viden og knowhow

  Vækstplanen har ligeledes fokus på fastholdelse og fremtidssikring af den danske maritime arbejdsstyrke, herunder at uddannelser og forskning matcher erhvervets behov nu og i fremtiden. Vækstplanen indeholder følgende initiativer:

  • Regering vil understøtte, at uddannelser med relevans for Det Blå Danmark giver kompetencer, der matcher erhvervets behov nu og i fremtiden.
  • Der skal initieres en forsøgsordning for uddannelse af søfarende til den nationale færgedrift.
  • Muligheden for at skabe flere og mere fleksible praktikpladser til søs skal drøftes med branchen, for eksempel med udgangspunkt i Danske Rederiers udspil om en praktikpladsgaranti, svarende til 350 årsværk.
  • Rekrutteringen på professionsbacheloruddannelserne til skibsfører og skibsofficer øges. Dette indebærer, at kravet om en på forhånd indgået uddannelsesaftale bortfalder.
  • Der arbejdes for at skærpe Det Blå Danmarks profil med henblik på at tiltrække talent, herunder bakke op om Det Blå Danmarks fælles rekrutteringskampagne ”WorldCareers.dk”.
  • Der bakkes op om, at arbejdet i Kontaktudvalget for maritim forskning udvides med en årlig drøftelse af centrale maritime forskningsemner.
  • Regeringen vil investere 237 mio. kr. i forskning i nye teknologiske muligheder og 282 mio. kr. i forskning, der skal skabe grøn vækst. Danmarks Innovationsfond står for udmøntningen af midlerne med afsæt i FORSK2025-kataloget og aftalen om fordelingen af forskningsreserven for 2018.
 • Et kraftcenter med globalt udsyn og tiltrækningskraft

  Danmark har forudsætningerne for ikke blot at værne om Danmarks rolle som betydningsfuld global maritim spiller, men også for at udbygge den. Regeringen vil derfor styrke Danmarks internationale profil og tiltrækningskraft som et globalt maritimt kraftcenter. Følgende anbefalinger kan fremhæves:

  • Den globale profilering af Det Blå Danmark styrkes gennem en målrettet og ambitiøs markedsføringsindsats af Danmark som et globalt maritimt kraftcenter.
  • Der udarbejdes en samlet maritim markedsføringsstrategi, herunder oprettes der en ”blå ambassadør”-ordning, som regeringen kan trække på i markedsføringsindsatsen.
  • Arbejdet med at etablere én myndighedsindgang for maritime virksomheder fortsættes, herunder digitalisering af denne.
  • Det internationale samarbejde med centrale maritime vækstmarkeder styrkes, herunder fortsættelse af vækstrådgiverordninger som for eksempel i Ghana og Kina, med henblik på at forbedre de danske virksomheders eksportmuligheder samt understøtte global frihandel.
  • Danske maritime virksomheders adgang til viden om internationalisering og eksportmuligheder styrkes, blandt andet ved styrket anvendelse af digitale platforme og målrettet koordination ved delegationsbesøg.
  • Der sættes i samarbejde med KL og relevante erhvervsorganisationer fokus på mulighederne for at anvende offentligt ejede skibe som demonstrationsplatforme og udstillingsvinduer i forbindelse med for eksempel eksportfremme og markedsføring.