Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Licensen skal afskaffes og DR slankes

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om de økonomiske rammer for det kommende medieforlig

Finansministeriet
Kulturministeriet
Se eller gense da aftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen blev præsenteret

Licensen afskaffes

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale, som betyder at fremtidens public service finansieres via den almindelige skat:

* Personfradraget reduceres

* Parallelt afskaffes medielicensen

Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig enige om:

* Midlerne til DR reduceres gradvist med 20 procent i forhold til det forventede i 2023.

Besparelsen fra at slanke DR skal blandt andet anvendes til at sikre kompensation til grupper af borgere, der i dag er helt eller delvist fritaget fra at betale licens. I den forbindelse afsættes der en pulje på 116 mio. kr. fuldt indfaset til forbedring af vilkårene for pensionister.

Hvad betyder det for dig?

Afskaffelsen af licensen indebærer en umiddelbar lempelse på 2.343 kr. for en familie med fuld licensbetaling og 1.171 kr. for en familie med nedsat licens.

Lempelsen gælder uanset antallet af personer i familien og er således den samme for enlige som for par.

Med aftalen finansieres DR fremadrettet via indkomstskatterne. Samtidig gennemføres en besparelse på DR på 20 pct. over 5 år. Konkret tilvejebringes finansieringen ved i en årrække at regulere personfradraget for personer på 18 år og derover med en lidt lavere sats end efter gældende regler. Den lavere regulering svarer til en reduktion af personfradraget med 2.900 kr., hvilket i en gennemsnitskommune har en skatteværdi på ca. 1.100 kr.

For pensionistpar med nedsat licens bliver skattestigningen på 2.177 kr. og dermed større end lempelsen ved afskaffelse af licensen på 1.171 kr. Derfor indføres der en ny mediecheck på 900 kr. til pensionister med en personlig tillægsprocent på 100. Checken er skattepligtig, men fritaget for indkomstmodregning ved opgørelse af boligstøtte efter samme principper som den supplerende pensionsydelse (ældrechecken). I en gennemsnitskommune udgør efter-skat værdien af mediechecken 558 kr. pr. person.

Samlet set indebærer omlægningen en gevinst på 1.242 kr. for enlige uden nedsat licens, mens den for en enlig pensionist med nedsat licens giver en gevinst på 628 kr., jf. tabelen nedenfor. For par er gevinsten ved omlægningen relativt beskeden.

Anm: Se anmærkning (*) i bunden af denne side

Som beskrevet afsættes der i forbindelse med aftalen en pulje på 116 mio. kr. fuldt indfaset til forbedring af vilkårene for pensionister. Udmøntningen heraf vil blive aftalt i forbindelse med finansloven for 2019. Det er samtidig aftalt, at godt 75 mio. kr. fuldt indfaset af besparelsen fra DR udmøntes til øvrige medieinitiativer i forbindelse med det kommende medieforlig. Endelig er parterne enige om at oprette en pulje målrettet blinde og stærkt svagsynede personer på 10 millioner kroner årligt.

Regeringen vil snarest fremlægge sit udspil til forhandlinger om en ny mediepolitisk aftale fra 2019 og frem. Men allerede nu er der altså nogle forhold, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt skal være forudsætningerne for det kommende medieforlig.

 

HER ER SELVE AFTALETEKSTEN TIL DOWNLOAD:

pdf (57 Kb)

Et slankere DR

Aftaleparterne er enige om, at DR varetager opgaver, der er en kulturbærende del af det danske samfund, og at DR skal videreføres som Danmarks centrale udbyder af public service. Men der er behov for en bedre balance mellem DR og private medieudbydere.

DR skal derfor fokusere klarere på grundlæggende public service og dermed et stærkere fokus på DR’s kerneopgaver. Den offentlige finansiering af DR reduceres derfor med 20 pct. i perioden 2019- 2023 i forhold til 2023, når der er taget højde for den forventede licensudvikling. Reduktionen på 20 pct. af tilskuddet i 2023 indfases ligeligt over perioden. Af tabellen nedenfor fremgår tilskuddet til DR efter reduktionen i perioden 2019-2023.

Anm: Se anmærkning (**) til tabellen i bunden af denne side

Hvad siger ministrene?
”Jeg er stolt af at være den finansminister, der fik afskaffet licensen, det er en medieskat, der hører fortiden til. Og så er jeg meget tilfreds med, at vi får slanket DR, ikke dramatisk, men fornuftigt”, siger finansminister Kristian Jensen. 

”Jeg er glad for, at vi nu endelig får lagt licensen i graven – det har jeg arbejdet for gennem mange år. Med aftalen får vi et mere fokuseret DR, som skal gentænke sig selv som kulturinstitution. DR skal ikke længere være en bred mastodont, men et smalt fyrtårn. Om kort tid vil regeringen følge op og præsentere et samlet mediepolitisk udspil. Det glæder jeg mig til”, siger kulturminister Mette Bock.

”Det er en rigtig god aftale. Jeg er meget tilfreds med, at vi fastholder et DR, der samler befolkningen med en public service-platform med indhold af høj kvalitet – også i fremtiden. Aftalen indebærer samtidig en skattelettelse. Det er jeg naturligvis glad for, da det er vores opgave at gøre livet lettere for danskerne”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

(*) Anmærkning til tabel om familietyper: Regnet med udgangspunkt i en kommune- og kirkeskatteprocent på 37,96. I parfamilierne er kun den ene medlem af Folkekirken og den anden har derfor en lidt lavere skatteprocent på 37,09. 1) Licensen udgør 2.527 kr. i 2018. Licensen reguleres årligt svarende til forbrugerpriserne. Fremskrives licensen med forbrugerpriserne til 2025 og tilbagediskonteres med lønudviklingen (reguleringstallet) til 2018 opnås et udtryk for licensbetalingen på 2.343 kr. i 2025 opgjort i 2018-niveau. Kilde: Egne beregninger.

(**) Anmærkning til tabellen om indfasning af et slankere DR: I overgangsperioden (2019-2021) vil tilskuddet udgøres af både finanslovbevillinger og licensfinansiering grundet fireårig (lineær) udfasning af medielicensen. Der tages i tilskuddet til DR højde for, at antallet af husstande (og dermed licensbetalere) forventes at stige svarende til antal voksne over 18 år. Den angivne licensfinansiering er behæftet med usikkerhed og er det forudsatte provenu efter hensættelse til tab på licensdebitorer mv. Tilskuddet i 2018 er det forudsatte tilskud og afhænger af det inddrevne licensprovenu i 2018 (2018 er med i tabellen som referenceår). Reduktionen i 2019-2023 indfases lineært. Afvigelser ved summeringer skyldes afrundinger.