Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Tidlig opsporing af udsatte børn

Regeringen

Vold i familier og æresrelaterede konflikter er ofte omgærdet af tabu. Det er skjult bag hjemmets fire vægge. I nogle hjem er vold og afstraffelse fortsat en del af opdragelsen – også selv om revselsesretten blev afskaffet for mere end 20 år siden.

Og tærsklen for, hvornår myndighederne underrettes, kan være afhængig af kulturelle forskelle, hvis fx forældrene har baggrund i lande med opdragelsesmønstre, hvor vold er tilladt.

En tidlig, forebyggende indsats for at identificere familierne er vigtig. Dernæst er en resolut indgriben vigtig, når der opnås kendskab til vold og æresrelaterede konflikter i familier.

Kommunerne skal have bedre muligheder for og styrkede kompetencer til at lave tidlig opsporing af udsatte børn i parallelsamfund blandt andet med henblik på at forebygge og gribe ind over for vold.

Herudover vil regeringen se nærmere på, hvordan man kan styrke kommunernes opsporingsindsats og støtten til etniske minoritetskvinder, som har været udsat for vold og/eller negativ social kontrol.

Regeringen foreslår:

• Mulighed for tidlig dataunderstøttet opsporing af udsatte børn ved at kommunerne får mulighed for at samkøre oplysninger. Målet er tidligt at identificere udsatte børn, der er i risiko for at opleve vold og mistrivsel i hjemmet

Initiativet er inspireret af en frikommuneansøgning fra Gladsaxe Kommune som led i Frikommuneforsøg II.

Gladsaxe Kommune har identificeret en række risikoindikatorer, der kan forklare en betydelig del af trivslen blandt kommunens børn og unge.

Gladsaxe Kommune ønsker på den baggrund at designe en dataunderstøttet opsporingsmodel med henblik på at opdage og handle på disse risikoindikatorer allerede inden, der tydeligt er symptomer på mistrivsel hos barnet.

Gladsaxe Kommune vil basere den tidlige opsporing af familier med børn i risiko for social udsathed på samkørsel af egne, relevante data fra sundhedsområdet, socialområdet, beskæftigelsesområdet samt dagtilbudsområdet. Opsporingen vil ske på baggrund af risikoindikatorer, så som udeblivelser fra tandplejen, antal underretninger på barnet, forældres misbrugsbehandling og tilknytning til jobcenter. Målgruppen vil være familier med børn, der har én eller flere indgange til kommunen, for eksempel i forbindelse med ekstra behovssundhedspleje, ledighed eller misbrugsproblemer. Gladsaxe Kommune vil på baggrund af opsporingsmodellen tilbyde familierne en forebyggende indsats.

Med regeringens initiativ om tidlig opsporing af udsatte børn vil alle kommuner få mulighed for at samle og videndele oplysninger, som kommunerne allerede har. Derved øges sandsynligheden for tidlig opsporing af de familier og børn, som vi i dag ikke formår at hjælpe tidligt nok.