Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sådan vil regeringen styrke erhvervsuddannelserne

Regeringen vil bruge 2 mia. kr. på at styrke erhvervsuddannelserne og sikre, at flere unge går fra folkeskole til faglært.

Undervisningsministeriet
Se pressemødet fra Morsø landbrugsskole

Metoderedegørelse, kildekritik og engelske verber skal i højere grad sidestilles med kundekontakt, robotteknologi og murerteknik i folkeskolen. Og så skal erhvervsuddannelserne tilbyde de unge et spændende ungemiljø, som både bygger på solide håndværkstraditioner og et stærkt fællesskab.

Det og meget mere skal være med til at skabe en bedre balance mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser, når de unge skal vælge ungdomsuddannelse. 

Med udspillet ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’ foreslår regeringen en omfattende indsats i folkeskolerne, 10. klasse, vejledningen af de unge, kommunernes indsats, strukturerne omkring og indholdet i erhvervsuddannelserne. Der er i alt afsat cirka to milliarder kroner til udspillet over fire år.

”Folkeskolen skal skabe faglige drømme hos eleverne og give plads til, at de udover dansk og matematik også kan prøve kræfter med for eksempel service, konstruktion og mekaniske principper. Det giver elever bedre forudsætninger for at vælge den ungdomsuddannelse, der passer dem bedst. Udspillet skal også puste nyt liv i den faglige stolthed, give plads til fordybelse og afklaring på erhvervsuddannelserne og sikre erhvervsskolerne mere frihed og ansvar. Vi sætter cirka to milliarder kroner af til området, så der er tale om en markant satsning,” siger undervisningsminister Merete Riisager.   

Erhvervsuddannelser integreres i skoledagen

Med udspillet lægger regeringen op til, at alle elever i folkeskolen møder erhvervsuddannelsernes fagligheder som en mere integreret del af skoledagen. Det sker blandt andet med bedre fysiske rammer til praktiske fag på folkeskolerne, en obligatorisk prøve i et praktisk/musisk valgfag, erhvervsskolelærere i folkeskolen, valgfag på erhvervsskoler for folkeskoleelever, mere praksisfaglighed i læreruddannelsen og kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere.

Og så vil alle elever fremover blive vurderet uddannelsesparat til hver enkelt ungdomsuddannelse, uanset hvilken retning de er interesserede i. Intentionen er, at flere elever og forældre får erhvervsuddannelserne ind på deres radar, og at erhvervsuddannelserne bliver et naturligt valg for langt flere unge.

 

10. klasse vil få et konkret og grundigt gennemsyn af en ekspertgruppe, så 10. klasse i langt højere grad bliver begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen. Ekspertgruppen får til at opgave at komme med anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan erhvervsrettes og nærheden til erhvervsskolerne øges.

Regeringen vil styrke kvaliteten og ungemiljøet i erhvervsuddannelserne. Mange erhvervsskoler er allerede godt med, men med initiativerne vil regeringen blandt andet arbejde for, at alle elever, når de møder ind første dag på en erhvervsuddannelse, oplever, at erhvervsskolen både tilbyder undervisning med solid faglighed, et attraktivt ungemiljø og mulighed for fordybelse og afklaring. Det sker for eksempel ved at udvide grundforløb 1 med ét år, så elever i op til to år efter afsluttet 9. eller 10. klasse kan få det længere introducerende forløb, inden de skal vælge uddannelse. Også de ældre elever får mulighed for mere tid til afklaring og fagene med det nye introducerende grundforløb, GF+, der skal ligge før grundforløb 2.

Også eleverne på social- og sundhedsuddannelserne, som har kæmpet med faldende søgetal, får bedre muligheder for at få løn under hele uddannelsen. Og så lægger regeringen op til et forsøg med mere praktiktid i kommunerne og mindre i regionerne.

Derudover vil erhvervsskoler opleve at få mere frihed og initiativ. Beslutningskraften på erhvervsskolerne bliver styrket, og der skal være mindre bureaukrati og stærkere bestyrelser.

Regeringen inviterer aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen og folkeskoleforligskredsen til første forhandlingsmøde i Undervisningsministeriet onsdag den 19. september.

Hovedelementerne i ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’

 • 1. Folkeskolen skal nære elevernes håndværkerdrømme
  • Investering i nye og renoverede faglokaler, værksteder og udstyr
  • Valgfag i 7.-9. klasse på erhvervsskolerne
  • Lærere fra erhvervsuddannelserne gennemfører undervisning og aktiviteter i folkeskolen
  • Obligatorisk prøve i det obligatoriske praktiske/musiske valgfag i 8. klasse
  • Barrierer for skoleelevers ophold på virksomheder skal fjernes
  • Praksisfaglighed i læreruddannelsen
 • 2. Opgør med automatvalget
  • Et nationalt program for valg af ungdomsuddannelse for alle elever i 7. - 9. klasse
  • Systematisk tilgang til uddannelsesvalg i 7. – 9. klasse
  • Nyt undervisningsforløb ”Uddannelses- og erhvervskendskab” i 8. og 9. klasse
  • Ny model for uddannelsesparathedsvurdering
  • Styrket kollektiv vejledning i 7. – 9. klasse
  • Kompetenceudvikling af vejledere og folkeskolelærere
 • 3. Kommunerne skal have større ansvar for søgningen
  • Kommunerne skal sætte lokale mål for søgningen til ungdomsuddannelserne
 • 4. Flere skal vælge rigtigt første gang
  • Følge effekten af adgangsforudsætninger til gymnasiale uddannelser med henblik på at understøtte øget søgning til erhvervsuddannelserne
 • 5. 10. klasse skal pege i retning af erhvervsuddannelserne
  • Ekspertudvalg: Hvordan kan 10. klasse erhvervsrettes, så flere vælger en erhvervsuddannelse
  • Understøttelse af 10. klasseaktivitet på erhvervsskolerne
 • 6. Begejstring og faglig stolthed er grundpiller i erhvervsuddannelserne
  • Ny og fælles fortælling som led i rebranding af om erhvervsuddannelserne
  • Øget brug af eksterne gæstelærere på erhvervsskolerne
  • Bedre muligheder for supplering og adgangskurser til de videregående uddannelser
  • Etablering af en simpel kommunikativ model for videreuddannelsesmuligheder
  • Erhvervsuddannelserne er studiekompetencegivende med adgang til GSK
  • Dannelse inkluderes i formålsbestemmelsen for erhvervsuddannelserne
  • Iværksætteri og virksomhedsstart på grundforløbet
 • 7. Attraktive ungdomsmiljøer
  • Udvikling og udbredelse af god praksis om ungdomsmiljøer, herunder den gode modtagelse, traditioner for afslutning, for eksempel medaljer, samt identitetsskabelse og fællesskab
  • Krav om decentral supervision af nye erhvervsuddannelseslæreres undervisningspraksis
  • Forsøg med bedre muligheder for kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder
  • Økonomisk ramme til øget udbud af erhvervsuddannelser i tyndt befolkede områder
 • 8. Mere tid til afklaring og til at fordybe sig i fagene
  • Adgangskurser for voksne på erhvervsskolerne
  • Adgangen til grundforløbets 1. del udvides til op til to år efter 9. eller 10. klasse
  • Nyt 10 ugers introducerende og afklarende grundforløb (GF+) for de ældre unge og voksne
 • 9. Kvaliteten skal være endnu bedre
  • Kvalitetstilskud i 2019-2022 til digitalisering, ungdomsmiljø og gæstelærere
  • Øget gennemsigtighed gennem præsentationer af data over erhvervsskolernes nøgletal
  • Styrket kvalitetstilsyn og skærpede sanktioner
 • 10. Større sikkerhed for at få en praktikplads
  • Nyt praktikpladstilsagn
  • Erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende indsats udvides
  • Status på praktikpladssituationen
  • Bedre tilbud til praktikvejledere i virksomheder
 • 11. Social- og sundhedsuddannelserne skal appellere til flere
  • Lønrefusion til praktikvirksomheder i overgangen mellem grund- og hovedforløbet
  • Forsøgsramme på social- og sundhedsuddannelserne
 • 12. Frihed til erhvervsskolerne
  • Bedre muligheder for at oprette nye lokale erhvervsuddannelser
  • Nye procedurer for løbende og smidigere markedstilpasninger af erhvervsuddannelser
  • Forenkling af reglerne og tydeliggørelse af faglige udvalgs og erhvervsskolernes opgaver
  • Krav om obligatoriske handlingsplaner for øget gennemførelse og talentspor afskaffes
  • Professionalisering af og øget ansvar til erhvervsskolernes bestyrelser
pdf (2,61 Mb)