Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

En styrket forsknings- og eksportindsats

Danmark er førende inden for udvikling af innovative, grønne energiløsninger, og verden over er der stor efterspørgsel efter danske energiteknologier, -løsninger og -viden.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Statsministeriet
Danmarks myndighedssamarbejder om omstilling af energisektoren

Danmark er førende inden for udvikling af innovative, grønne energiløsninger, og verden over er der stor efterspørgsel efter danske energiteknologier, -løsninger og -viden. I 2017 var Danmarks eksport af energiteknologi og -service på 85 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,5 pct. sammenlignet med året før. Siden 2010 har der været en samlet stigning i eksporten af energiteknologi og -service på 31,1 pct.

Den nuværende eksport af energiteknologi svarer til 11,1 pct. af den samlede vareeksport, og Danmark er dermed fortsat det land i EU-15, hvor eksport af energiteknologi udgør den største andel af den samlede vareeksport.

 

Regeringen foreslår

 • Forøgelse af de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi til 580 mio. kr. i 2020. Dette er fordelt med 500 mio. kr. til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) og 80 mio. kr. til Innovationsfonden.
 • Yderligere forøgelse efter 2020 af de statslige midler til forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi. Indsatsen skal fremme forskning og udvikling af omkostningseffektive energiteknologier til gavn for vækst, beskæftigelse og eksport.
 • Øremærkning af 60 mio. kr. til nye testfaciliteter for smart energi.
 • National strategi for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet.
 • Et massivt løft af eksportordningen med i alt 175 mio. kr. til og med 2024:
  • Forlængelse af eksportordningen i Tyskland, Storbritannien og USA til og med 2024.
  Udvidelse af eksportordningen med to nye samarbejdslande samt udstationering af fire nye energirådgivere.
 • Udbygning af myndighedssamarbejdet gennem offentlig-private partnerskaber med fokus på at fremme dansk eksport, markedsudvikling og investeringer.
 • Igangsættelse af initiativer, som følger af nye politiske og kommercielle muligheder i lande, hvor der ikke er et eksisterende myndighedssamarbejde med Danmark.
 • Baggrund

  Forskning, udvikling og demonstration af nye grønne løsninger fremmer ikke alene den grønne omstilling i Danmark, det skaber samtidig også grundlag for vækst og arbejdspladser i energisektoren i hele landet og eksport af dansk energiteknologi. En analyse viser, at der i 2016 var godt 31.000 grønne energiarbejdspladser i Danmark. Størstedelen er i Region Midtjylland, der har godt 12.500 grønne energiarbejdspladser. Herefter følger Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

  For at fastholde den danske førerposition på forsknings- og udviklingsområdet foreslår regeringen en ny samlet national strategi for forskning, udvikling og demonstration (FUD), som skal sikre bedre sammenhæng i værdikæden for forskning, udvikling og demonstration af ny energiteknologi, drage maksimal nytte af det stigende internationale forsknings- og udviklingsarbejde og gøre offentligt støttede energiteknologiske projekter mest muligt attraktive for private investorer. Derudover vil regeringen foreslå, at der oprettes nye testfaciliteter inden for smart energi.

  Der vil være tale om tilskud til testfaciliteter i stor skala til test af samspil og integration mellem nye teknologiske løsninger, der skal bidrage til udvikling af et sammenhængende og fleksibelt energisystem. Det foreslås, at der inden for rammen af FUD-midlerne på energiområdet øremærkes 60 mio. kr. hertil i 2021.

  Danmark som frontløber på energieksport
  Dansk viden og danske energiløsninger efterspørges i stigende grad globalt, i takt med at stadig flere lande ønsker at omstille til grøn energi.

  Ifølge det Internationale Energiagentur vil en fuld implementering af Paris-aftalen fra COP21 kræve investeringer svarende til mere end 13.500 mia. USD i energieffektivisering og vedvarende energi frem mod 2030. FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling forventes ligeledes at øge efterspørgslen efter grønne løsninger.

  Disse muligheder skal Danmark gribe gennem bl.a. bilaterale myndighedssamarbejder og eksport. Derfor foreslår regeringen et massivt løft til eksportfremmeindsatsen på energiområdet i både omfang og volumen med i alt 175 mio. kr. til og med 2024. Danmark skal være til stede på flere markeder, kunne agere agilt og fokusere indsatsen, hvor efterspørgslen er størst. Derfor forlænges og udvides den nuværende eksportordning på de centrale eksportmarkeder i Tyskland, Storbritannien og USA.

  Samtidig udbygges Danmarks myndighedssamarbejde på fremtidige vækstmarkeder gennem offentlig-private samarbejder med et øget fokus på fremme af dansk eksport, markedsudvikling og investeringer. Dette vil samlet set yde et vigtigt bidrag til regeringens mål om mindst at fordoble dansk eksport af energiteknologi fra ca. 70 mia. kr. til over 140 mia. kr. i 2030.