Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Tema

Finansloven for 2019

Grafik

Med finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti om at gennemføre en række højt prioriterede indsatser:

 • Bedre folkepension. Folkepensionister får et løft i deres pension og skal fremover fuldt ud have del i velstandsudviklingen, ved at folkepensionen reguleres med den almindelige lønudvikling. Samtidig bliver det mere attraktivt for seniorer at blive længere på arbejdsmarkedet gennem en seniorpræmie. Desuden øges fradraget for arbejdsindkomst, og modregningsreglerne lempes.
 • Bedre pensionsforhold for overførselsmodtagere. Fra 2020 indbetaler staten hvert år ekstra 0,3 pct. af overførselsydelsen på en obligatorisk pensionsopsparing for en række grupper på indkomstoverførsler. Dermed får danskere, som i en periode af deres liv har været på overførselsindkomst, en højere indkomst som folkepensionister
 • Forliget om satspuljen fra 2015 opsiges med virkning fra næste folketingsvalg. Der afsættes samtidig en særskilt reserve til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområde m.v., herunder med særlig prioritet til socialområdet.
 • En endnu stærkere udlændingepolitik. En ny politik for midlertidigt ophold, loft over familiesammenføringer, etablering af et udrejsecenter på øen Lindholm og markante strafskærpelser for udviste kriminelle og personer på tålt ophold, der overtræder udlændingeloven.
 • En markant prioritering af kernevelfærd – ældre, sundhed og udsatte børn. Der sikres bedre behandling til folk med stærkt nedsat hørelse, en styrket indsats over for ensomme ældre og bedre forhold i daginstitutioner med mange udsatte børn.
 • Mere tryghed og sikkerhed til danskerne. Der prioriteres en øget politiindsats og toldindsats mod udrejsende kriminelle de danske grænser og i lufthavne. Samtidig styrkes SØIKs indsats i forhold til bekæmpelse af hvidvask. Kriminalforsorgens muligheder for rekruttering forbedres ved etablering af en ny uddannelsessatellit i Vestdanmark.
 • Ordnede forhold på arbejdsmarkedet: Der sikres en fortsat stærk indsats for ordnede forhold, og kontrolindsatsen på tungvognsområdet styrkes.
 • Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet: Det gøres lettere at drive virksomhed i Danmark og samtidig gennemføres en række afgiftslempelser, som gør det billigere for virksomheder og danskerne, herunder sommerhusejere og personer, der er bosiddende på øer.
 • Kultur til gavn for alle: Der foretages en klar prioritering af dansk kultur med fokus på bred forankring og formidling. Det gælder bl.a. indsatser i forhold til vores fælles historie 4 og kulturarv, dansk kultur i verdensklasse og udvalgte projekter, som er vigtige for danskernes historie.
 • Fremsynet infrastruktur: Der gennemføres en række VVM undersøgelser, der skal styrke beslutningsgrundlaget for fremtidige infrastrukturprojekter, og der igangsættes en proces i forhold til drøftelse af investeringer i infrastruktur efter 2020.
 • Bedre klima, renere luft og mere natur: Der gennemføres en række indsatser, som vil føre til bedre luftkvalitet, mindre klimabelastning, bedre natur og renere miljø. Der sker bl.a. en markant prioritering af kystbeskyttelsen og en forbedring af luftkvaliteten via skrotningsordning for gamle brændeovne og højere skrotpræmier til gamle dieselbiler.

 

Her er finansloven - punkt for punkt

 • Bedre sundhed
  • Sundhedsreform 
  • Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser
  • Donorblod fra homoseksuelle mænd m. fl.
  • Effektivitet og sammenhæng på høreområdet
  • Nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling
  • En endnu stærkere vaccinationsindsats
  • Mere rationelt indkøb af lægemidler
  • Pulje til sundhedsindsatser
  • God lægedækning i alle dele af landet
  • Styrket samarbejde mellem forsvarets SAR helikoptere og akutlægehelikopterne
  • Tilskud til Danske Patienter
  • Styrket indsats over for fødselsdepressioner
  • Styrket vidensgrundlag om årsager til legionellasmitte
 • Styrket indsats til de mest psykisk syge
  • Opkvalificering af sengepladser i voksenpsykiatrien
  • Intensive børne- og ungdomspsykiatriske teams
 • Styrket ældrepleje
  • Bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord
  • Styrket indsats mod uplanlagt vægttab og underernæring
  • Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet
  • Handlingsplan til bekæmpelse af udadreagerende adfærd overfor ansatte i ældreplejen
  • Opfølgning på arbejdet med udvikling af kvalitetsindikatorer i ældreplejen
  • 4-årig forsøg med landsdækkende ledsagerordning for ældre synshandicappede
 • 1.000-dages-program
  • Dagtilbud af høj kvalitet
  • Indsatser i hjemmet i barnets første 1.000 dage
 • Bedre uddannelse i hele landet
  • Dimensionering af sygeplejerskeuddannelsen
  • Flere skal vælge en erhvervsuddannelse
  • Gymnasier i tyndt befolkede områder
  • Særlig indsats for bedre uddannelser i Region Sjælland
  • Ligestilling af landbrugsuddannelser med andre kostskolemiljøer
  • Flere togter på Skoleskibet Georg Stage
  • Forhøjelse af fribeløbet for SU-modtagere
 • Udlændinge og grænsekontrol
  • Fra integration til midlertidighed, selvforsørgelse og hjemsendelse
  • Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge
  • Familiesammenføringsloft
  • Valgret og valgbarhed til udlændinge
  • Øget kontrol – bedre styr på, hvem der er i Danmark
  • Ny konsekvent kurs over for udlændinge, der er uønskede i Danmark
  • Udenlandsk finansiering af religiøse trossamfund, foreninger mv.
 • Tryghed og sikkerhed
  • Grænsekontrol
  • Særlig politiindsats og toldindsats mod udrejsende kriminelle
  • Øget lufthavnskontrol
  • Uddannelse af fængselsbetjente i Vestdanmark
  • Styrkelse af SØIKs bekæmpelse af hvidvask
  • Bedre arbejdsforhold for politibetjente
  • Specialiserede dyrevelfærdsenheder
 • Pensionister

  Forbedret rådighedsbeløb for pensionister

  • Folkepensionen løftes i 2019
  • Folkepensionen følger lønudviklingen fra 2020 uden fradrag til satspuljen

  Øget pension for personer, der har pensionsopsparing

  • Forøgede fradragsgrænser for pensionister med små og mellemstore opsparinger

  Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet

  • Mindre modregning ved ægtefællers arbejde
  • Højere fradrag ved arbejdsindkomst
  • Seniorpræmie
 • Ordnede forhold på arbejdsmarkedet
  • Styrkelse af politiets indsats på tungvognsområdet
  • Fælles myndighedsindsats
  • Sikring af Arbejdstilsynets bevilling
 • Lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet
  • Afskaffelse af administrationsgebyr for affaldshåndtering
  • Nedbringelse af erhvervslivets byrder
  • Opfølgning på vækstteams
  • Styrket indsats mod brodne kar på selskabs- og regnskabsområdet
  • Iværksætterevents
  • Eksportindsats på fødevareområdet
  • Lempet elvarmeafgift til sommerhuse
  • Styrket mobilitet i yderkommuner og på øer
  • Forbedret færgesejlads til øer 7
  • Pantebrevsmodel for salg af visse ejendomme
  • Styrkelse af iværksætterindsatsen på Lolland og Falster
  • Maritim Montørordning
  • Nedsættelse af satsen for lystfartøjsforsikringsafgiften
  • Udvidelse af skattefrihed for visse selvejende institutioner og foreninger
  • Afskaffelse af foderfosfatafgiften
  • Hotellers rumvarmeafgift
  • Indsats mod grænsehandel
  • Afskaffelse af afgifter for registrering af ejer- og pantrettigheder for fly
  • Fremrykning af nulmoms
  • En ny model for importmoms
  • Fornyelse af dele af Skatteministeriets IT-systemer
 • Landsbypulje
  • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke udviklingen i landdistrikterne.
 • Forbedret infrastruktur
  • VVM-undersøgelser på transportområdet
  • Forundersøgelse af en fast Kattegatforbindelse
  • Søby Havn
  • Investeringer i infrastruktur frem til 2030
  • Øget hastighedsgrænse for lastbiler på landeveje
  • Begrænsning af lastbilsoverhalinger på motorveje
 • Bedre klima og renere luft
  • Ren luft i de store byer – miljøzoner up to date
  • Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler
  • Bedre miljøkontrol med lastbiler
  • Mere miljøvenlig krydstogtturisme i Østersøen
  • Overvågning af svovludledning i danske farvande
  • Nedsættelse af udvalg og pulje til ammoniakreducerende tiltag
  • Mindre metanudslip fra biogasanlæg
  • Tilskudsordning til investeringer i nye slagtesvinestalde
  • Skrotpræmie til gamle brændeovne
  • Styrkelse af klimavenlig adfærd gennem mærkningsordninger mm.
  • Analyse til forbedrede opgørelser af CO2-optag i jord og skov
 • Mere natur i 2030
  • Grøn naturpulje
  • Stærkere beskyttelse af de danske kyster
  • Vrag og anlæg i Erdkehlgraven ved Christiania
  • Pulje til håndtering af vilde dyr fra cirkus
  • Dyrenes Vagtcentral
  • Arbejdsgruppe om sætningsskader som følge af tørke
 • Styrket dansk kultur
  •  Kultur til børn i Danmark
  • Fælles historie og kulturarv
  • Kultur i verdensklasse – for alle danskere
  • Kunstneriske uddannelser
  • Bedre biblioteksservice for universiteterne
  • Vikingeskibsmuseet i Roskilde
  • REGAN Vest
  • Den Store Danske
  • Nationalmuseets mønt og medaljesamling
  • Fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum
  • Restaurering af Dybbøl Mølle
  • Dansk Skoleidræt
  • National handlingsplan for kulturarv
  • Danske Taler
  • Danske computerspil
  • Øvrige kulturindsatser i hele Danmark
 • Øvrige initiativer
  • Tilskud til vanskeligt stillede ø-kommuner
  • Udvidet kriminalitetsstatistik
  • Gastro 2025
  • Udmøntning af pulje til blinde og stærkt svagsynede
  • Kortere sagsbehandlingstider
  • Affald i etageejendommme
 • Finansiering
  • Udmøntning af centrale reserver mv.

Finansminister Kristian Jensen siger:

”Regeringen har lavet en god finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, hvor vi bruger den stærke danske økonomi til at udbygge vores kernevelfærd og understøtte væksten. Vi investerer i bedre sundhed og ældrepleje, og vi forbedrer pensionisters økonomi, så de får en større del i det økonomiske opsving. Med aftalen afskaffes satspuljen, som vi kender den i dag, og til gengæld bliver der etableret obligatorisk pensionsopsparing for personer på dagpenge, kontanthjælp mv. Vi prioriterer også et mere grønt Danmark med investeringer i klima, miljø og natur, og vi strammer vores udlændingepolitik. Så med aftalen passer vi både godt på pengene og på Danmark.”

Bedre sundhed og psykiatri
Finanslovsaftalen giver et markant løft af danskernes velfærd. I alt er der prioriteret ca. 3 mia. kr. over de næste fire år til bedre sundhed og psykiatri, styrket ældrepleje og nye initiativer for børn i sårbare familier. En del af pengene skal gå til at styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet, så ældre får den rette pleje, hjælp og omsorg.

Som en del af aftalen øger regeringen og Dansk Folkeparti pensionisters rådighedsbeløb, ligesom pensionisters økonomiske tilskyndelse til at arbejde i deres seniorliv bliver forbedret.

Parterne har aftalt at hæve grænserne for, hvor meget pensionister kan tjene, før de bliver modregnet i deres pension, og hvor meget man må få udbetalt i arbejdsmarkedspension, før man bliver modregnet i pensionstillæg og ældrecheck.

Satspulje afskaffes
Fremadrettet skal pensionister heller ikke betale til satspuljen, da satspuljen, som vi kender den i dag, bliver afskaffet som en del af finanslovsaftalen. Det betyder, at folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen. De fleste andre overførselsgrupper vil fremadrettet heller ikke bidrage til satspuljen, men vil i stedet få pengene indbetalt på en obligatorisk pensionsopsparing.

Regeringen og Dansk Folkeparti har også besluttet, at pensionister skal have større del i det økonomiske opsving allerede fra næste år, og derfor vil folkepensionens grundløb stige i 2019.

Parterne er også blevet enige om en række stramninger på udlændingeområdet, med det fokus at flere flygtninge kun skal være midlertidigt i Danmark i stedet for at blive her permanent. Samtidig er der sat penge af til at forlænge den midlertidige grænsekontrol.

Fokus på klimamål
Med finanslovsaftalen bliver der også gennemført initiativer, der peger frem mod at opfylde Danmarks klimamål i EU i 2030, og som forbedrer luftkvaliteten og miljøet i Danmark. Blandt andet bliver det muligt at skærpe kravene i miljøzoner for at få mere ren luft i de store byer. Med aftalen bliver der også bedre kystbeskyttelse i Vestjylland.

Med i størrelsesordenen ca. 500 mio. kr. årligt til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet vil regeringen og Dansk Folkeparti også gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark for at understøtte væksten og den stærke danske økonomi.