Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

400 mio. kr. til kulturel dannelse, elite og vækstlag

Finanslovsforslag giver bedre vilkår for de nationale kulturbærende institutioner, kulturel dannelse for børn og unge og en styrket talentudvikling.

Kulturministeriet

Regeringen afsætter nu 100 mio. kr. årligt i de kommende fire år til at styrke kulturen i hele Danmark. Bedre vilkår for de nationale kulturbærende institutioner, kulturel dannelse for børn og unge og en styrkelse af talentudviklingen på de kunstneriske uddannelser. Det er nogle af de indsatsområder, som regeringen vil investere målrettet i på den kommende finanslov.

 

”Kulturen er fundamentet for vores samfund – uden kunst, kulturel dannelse og åndelig føde vil Danmark være et fattigt samfund. Regeringens forslag til den kommende finanslov vil give kulturen i Danmark et økonomisk løft. Med en samlet bevilling på 400 mio. kr. over de kommende fire år tager vi nu hånd om nogle af de presserende udfordringer på kulturområdet, og samtidig får vi mulighed for at investere i en række nye indsatsområder.

Først og fremmest vil regeringen forbedre vilkårene for de nationale kulturbærende institutioner i Danmark – det gælder bl.a. Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Det Kongelige Teater, Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet. Der er behov for øremærkede midler til både bevaring og forskning – og ikke mindst formidlingen af vores fælles kulturarv og historie. Regeringen har også en ambition om at give de kunstneriske uddannelser et økonomisk løft, hvilket går rigtig godt i spænd med den målrettede talentindsats, som vi har igangsat tidligere på året.

Samtidig vil vi investere aktivt i at styrke den kulturelle og historiske dannelse af vores børn og unge. Det sker bl.a. i form af projektet ’Kend dit land’, som giver danske skolebørn mulighed for at komme på bustur rundt i Danmark og opleve vores historie, kultur og natur på tæt hold. Også arbejdet med børn og unge i udsatte boligområder skal prioriteres. Der er brug for at bygge op og bygge bro, og det kan kulturen bidrage aktivt til.

Endelig har regeringen en ambition om at give orkestermusikken og teatrene i hele Danmark et løft. Det gør vi ved at investere ekstra midler i landsdelsorkestrene på kryds og tværs af landet. Også de store teatre i Danmark vil blive tilført ekstra midler – til gavn for os alle", siger kulturminister Mette Bock

Følgende initiativer vil blive prioriteret som en del regeringens finanslovsforslag:

 • Kommende reformtiltag på museums- og scenekunstområdet
  Der øremærkes i alt 30 mio. kr. i 2020-2022 til en kommende reform på museumsområdet, der skal bidrage til en mere tidsvarende og gennemskuelig fordeling af museumsmidlerne i Danmark. Dertil afsættes desuden i alt 33 mio. kr. i 2019-2022 til en udviklingspulje for scenekunsten, der vil blive tænkt ind i en kommende reform på området.
 • De nationale kulturbærende institutioner styrkes
  Publikumsudvikling, bevaringsopgaver og forskning opprioriteres på en række af de nationale kulturinstitutioner. 89,5 mio. kr. afsættes i perioden 2019-2022.
 • Kultur for børn og unge – i hele landet:
  Initiativet 'Kend dit land' vil give elever fra 4. klassetrin mulighed for at opdage deres eget land og blive klogere på vores fælles historiske og kulturelle baggrund. I alt 72,9 mio. kr. afsættes til initiativet.
 • Kunstneriske uddannelser styrkes
  Også i fremtiden skal danske skuespillere, instruktører og film være på et højt internationalt niveau. Der bevilliges 40 mio. kr. til de statslige kunstneriske uddannelser i Danmark, så de kan styrke udviklingen af de næste generationer af talentfulde unge, danske kunstnere.
 • Kunst og kultur i udsatte boligområder:
  Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på, at kulturen og kunsten kan forankres bedre og spille en større rolle i udsatte boligområder.
 • Bedre forskning og muligheder for handicappede
  Der afsættes i alt 63 mio. kr., der bl.a. skal styrke Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen. Derudover skal bevillingen styrke de handicappedes mulighed for at nyde godt af kulturtilbud. Dette gøres ved at øge bevillingen til Nota, der stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde.
 • Danske teatre og orkestre styrkes:
  I alt 15 mio. kr. øremærkes til landsdelsorkestrene, der skal have mulighed for at tilbyde borgere i hele landet klassisk musik på højeste niveau. Samtidig afsættes i alt 12 mio. kr. til landsdelsscener, så de får mulighed for at lave teaterforestillinger af højeste kvalitet – til et bredt publikum.

Derudover har regeringen øremærket midler til en række andre, udvalgte kulturelle formål.