Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Kunderne skal være i centrum i fremtidens jernbane

Derfor skal staten i højere grad lade private operatører køre tog, hvor kunderne efterspørger det til rimelige billetpriser. Læs regeringens debatoplæg "En fremtidssikret jernbane” her.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Regeringen ønsker en langsigtet og bred politisk aftale om en fremtidssikret jernbane. Der er brug for en langsigtet plan, hvor der ikke skiftes kurs undervejs – også af hensyn til økonomien.

På den baggrund vil transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen invitere alle Folketingets partier til forhandlinger om den danske jernbanesektors udvikling.

Regeringen er ikke i tvivl. Jernbanen skal være indrettet på en sådan måde, at den imødekommer danskernes transportbehov i fremtiden.

"Jernbanen skal levere hurtig og pålidelig transport til rimelige priser mellem landsdelene. Og så er det vigtigt, at vi sikrer god betjening i hele landet, så vi kan afhjælpe trængslen i de større byer og samtidig sørge for, at borgere i de mindre befolkede egne også har et alternativ til bilen."

Sådan beskriver Ole Birk Olesen regeringens målsætninger for en fremtidssikret jernbane.

I den forbindelse vil regeringen markedsorientere togtrafikken og udvide brugen af udbud markant. Begge dele er vigtige redskaber for at opnå en højere økonomisk effektivitet.

En mere effektiv, fremtidssikret jernbane med mere markedsbaserede løsninger vil frigøre betydelige midler til politisk prioritering. Regeringen ønsker, at en mere effektiv jernbane skal være til gavn for passagererne.

"Man vælger kun toget, hvis det er hurtigt, kører til tiden og tilbyder en rejse til rimelige priser," udtaler Ole Birk Olesen og peger på, at den danske jernbanesektor har et stort udviklingspotentiale på netop disse punkter.

En netop offentliggjort sektoranalyse viser, at de største økonomiske forbedringer for den danske jernbane ligger i scenarier, hvor man i højere grad end i dag anvender udbud. Dette ligger også i tråd med udenlandske erfaringer, som viser, at udbud er med til at effektivisere driften.

"I dag kører der alt for mange tog på tidspunkter, hvor der er meget få passagerer, og det skyldes bl.a. en alt for stram styring af togtrafikken, som ikke har kundernes reelle behov i fokus. Markant mere konkurrence blandt operatørerne og et større fokus på at køre tog dér, hvor kunderne rent faktisk har brug for det, er blandt de midler, som vi bør tage i brug for en fremtidssikret jernbane. Samtidig skal vi drage nytte af ny teknologi og forenkle den danske togflåde," siger Ole Birk Olesen.

Regeringen vil dog ikke afvise, at et kundefokuseret og effektivt drevet DSB, der kan fungere på markedsvilkår, også kan spille en rolle i fremtidens jernbanesektor.

Ole Birk Olesen vil indkalde partierne til drøftelser om en fremtidssikret jernbane efter sommerferien. Regeringen har som afsæt for disse drøftelser i dag offentliggjort et debatoplæg om ”En fremtidssikret jernbane”.

Regeringens strategi for øget markedsorientering har fire fokusområder

  1. En markant udvidelse af brugen af udbud for derved at høste effektiviseringsgevinster til gavn for skatteborgerne og passagererne.
  2. Der skal løsnes op for den stramme styring af jernbanesektoren på de strækninger, hvor der er økonomisk grundlag for en direkte relation mellem kunden og togoperatøren uden statens mellemkomst.
  3. For at gøre jernbanesektoren klar til markant øget udbud vil regeringen etablere et nyt statsligt materielselskab. Det skal sikre statens langsigtede økonomiske interesser i forhold til materielplanlægning og ligebehandling af nye operatører, når togtrafikken udbydes. Selskabet skal videreføre DSB’s indkøbsprogram og varetage ejerskabet af de nye eltog. DSB’s utidssvarende materielflåde skal erstattes med driftsstabile og moderne eltog.
  4. En friere og mere markedsorienteret togtrafik skal komme passagererne til gavn i form af en ny og dynamisk prissætning, som det kendes fra flyselskaberne. Det vil åbne for en større spredning i billetpriserne så der bl.a. kommer flere billige billetter på tidspunkter, hvor der er ledige pladser i togene.Læs sektoranalysen her.

Herunder er oplægget En fremtidssikret jernbane”

pdf (4,52 Mb)