Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Hvilende pensioner: Arbejdsgruppe enig om anbefalinger

En arbejdsgruppe har undersøgt, hvordan man bedre kan sikre små inaktive pensionsordninger. Læs anbefalingerne her.

Beskæftigelsesministeriet
Foto: Colourbox

Mange danskere glemmer deres gamle pensionsordning, når de skifter job. Det betyder, at der ikke længere bliver indbetalt til ordningen, og at opsparingen over tid risikerer at blive mindre og mindre og måske helt forsvinder som følge af administrationsudgifter i stedet for at blive brugt i alderdommen.

En arbejdsgruppe, som består af arbejdsmarkedets parter, brancheorganisationen Forsikring & Pension samt pensionsfondene ATP og LD, har derfor undersøgt, hvordan man bedre kan sikre de små inaktive pensionsordninger – også kaldet hvilende pensioner. Det har resulteret i en række fælles anbefalinger til pensionsbranchen, som i dag offentliggøres.

Arbejdsgruppen foreslår blandt andet, at pensionsinstitutterne skal styrke deres information til kunderne, så flere bliver opmærksomme på konsekvenserne ved at have en mindre hvilende pension.

Samtidig anbefales det, at den ordning, hvor man gratis kan flytte sin hvilende pension på op til 20.000 kroner til en aktiv pensionsordning, bliver permanent.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

”Danskernes pensionsopsparing skal gå til forsørgelse i alderdommen – ikke til administrationsgebyrer. Derfor glæder det mig, at pensionsbranchen nu styrker indsatsen for at minimere antallet af hvilende pensioner, der risikerer at blive spist op af gebyrer. Vi skal ikke overtage borgernes ansvar for deres egen pension. Men de skal vide, hvad der er på spil, når de har en hvilende pension stående i længere tid, så de har mulighed for at handle.

Pensionsområdet er meget komplekst, og jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for deres arbejde. Men arbejdet er ikke slut endnu. Nu skal anbefalingerne bredes ud i hele pensionsbranchen, så de får den ønskede effekt, og det er en udvikling, vi i ministeriet vil følge nøje.”

Arbejdsgruppen til sikring af hvilende pensioner blev nedsat af den tidligere S-R-SF regering. Opgaven lød på at undersøge omfanget af små hvilende pensionsordninger og komme med forslag, der gør det lettere at samle hvilende pensioner og overføre dem til alternative ordninger.

Beskæftigelsesministeriet vil i samarbejde med Erhvervsministeriet over en 3-årig periode følge op på, om pensionsbranchen iværksætter de anbefalede tiltag.

Her er anbefalingerne til pensionsbranchen:

Konkret og systematisk vejledning til kunder med små hvilende pensioner

  • Når et pensionsinstitut kontakter en kunde m.h.p. orientering af kunden om, at pågældendes pensionsordning vil blive gjort hvilende, medmindre den flyttes, genkøbes eller indbetalinger genoptages, skal pensionsinstitut-tet vejlede kunden om mulighederne for at flytte beløbet til en eventuel an-den ordning, og herunder særligt gøre kunden opmærksom på implikationerne ved at opretholde ordningen som en hvilende pensionsordning.
  • Ved den løbende kontakt med kunderne - fx i forbindelse med årsopgørel-ser m.v. - vejleder pensionsinstitutterne systematisk de kunder, der har små hvilende pensionsordninger, om implikationerne af at opretholde ordningen som en hvilende pension og om mulighederne for at flytte beløbet fra den hvilende pensionsordning til en eventuel anden ordning.
  • I det materiale, pensionsinstitutterne udsender til kunder i forbindelse med nytegning af pensionsordninger, indgår oplysninger om muligheden for og omkostninger m.v. ved at overflytte eventuelle små hvilende pensionsopsparinger i andre pensionsinstitutter til den aktuelle, aktive ordning.
  • Hvis det i øvrigt - typisk gennem henvendelse fra kunden - bliver et pensionsinstitut bekendt, at en kunde står overfor at ophøre med sine indbetalinger til en pensionsordning dér, og at dette skyldes et jobskifte, hvorved der etableres en ny, aktuel pensionsopsparing i et andet pensionsinstitut, vejledes kunden om mulighederne for at bruge den såkaldte jobskifteordning til at overflytte pensionsopsparingen til den nye, aktuelle ordning.
  • Pensionsinstitutter skal på PensionsInfo.dk markere særskilt, når der findes en lille hvilende pension, og angive, når det er gebyrfrit at flytte denne.
  • Pensionsbranchen overvejer hvor det måtte være relevant og hensigtsmæs-sigt at lade problemstillingen vedrørende de små hvilende pensioner indgå i generelle kampagner m.v., herunder som led i promovering af Pensions-Info.dk

Størrelsen af gebyrer og administrative forhold ved overflytning

  • Pensionsinstitutterne gør den nuværende ordning for gebyrfritagelse permanent, således at hvilende pensioner med en værdi op til 20.000 kr. fortsat vil kunne flyttes til en aktiv ordning uden opkrævning af gebyr.
  • Pensionsinstitutterne har fortsat fokus på at sikre og udvikle løsninger, der forenkler administrationen og gør det lettere for den enkelte at flytte sin hvilende pensionsopsparing til et andet selskab.

Overførsel til andet selskab i stedet for tvangsudbetaling

  • Pensionsinstitutter, der overvejer at iværksætte tvangsudbetaling af en hvilende pension, kontakter kunden med henblik på at søge afklaret, om pågældende har en ordning i et andet selskab, hvortil beløbet i stedet ønskes overført.

Læs mere om anbefalingerne her