Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Læs om kystbeskyttelse, klimatiltag og indsats mod skadelig kemi mv.

Finansministeriet
Forslag om et nyt klima-atlas for at få bedre kystsikring er en del af finanslovsudspillet

Den danske natur byder på masser af oplevelser, men naturen kan også være udfordrende, når Danmark rammes af voldsomt vejr som eksempelvis oversvømmelser og stormflod.

Regeringen ønsker et bæredygtigt og grønt Danmark, som samtidig er sikret bedst muligt mod de voldsomme naturkræfter. Til det formål er der gjort adskillige tiltag i finanslovforslaget for 2018.

Rettidig vejrvarsling

Når voldsomt vejr rammer Danmark har rettidige og præcise varsler stor værdi for borgere og virksomheder i de berørte områder. Derfor vil regeringen modernisere it-infrastrukturen hos DMI, så den teknologiske udvikling udnyttes bedst muligt til at sikre bedre prognoser.

Samtidig skal et nyt Klimaatlas sikre et opdateret og kvalificeret overblik over, hvilke områder i landet der er mest udsatte i forhold til voldsomt vejr.

Bedre kystbeskyttelse

Danmarks kyster skal sikres bedre mod den stigende vandstand i de omkringliggende farvande. Til det formål ønsker regeringen at gennemføre en række initiativer, der blandt andet kan understøtte kommuners og grundejeres etablering af forebyggende kystbeskyttelse, ligesom der skal sikres en hurtig og effektiv behandling af ansøgninger og klager om kystbeskyttelse.

Naturpulje

Den danske natur skal være kendetegnet ved et rigt og varieret plante- og dyreliv, og danskerne skal have god adgang til naturen. Derfor vil regeringen prioritere 80 mio. kr. over de næste fire år til konkrete indsatser, som blandt andet skal beskytte ferske enge og overdrev.

Samtidig skal naturkanonen fra 2009 opdateres, så kendskabet til den danske natur udbredes.

Væk med skadelig kemi

De danske forbrugere skal i videst mulig omfang skærmes mod skadelig kemi, og med en ny kemiindsats vil regeringen styrke informationsaktiviteterne mod både forbrugere og virksomheder. Samtidig prioriteres forskning i kemikaliernes virkning, ligesom regeringen vil sætte fokus på den internationale regulering på området.

 

OVERSIGT:

Klima, miljø og fødevarer

  • Sikre kyster: I perioden 2018-2021 afsættes i alt 28 mio. kroner til at styrke kystbeskyttelsesindsatsen for at forhindre fremtidige oversvømmelser og erosion. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL i juni 2017 blev der desuden afsat 7 mio. kr. i perioden 2018-2020 til at sikre en hurtigere sagsbehandling af kystbeskyttelsessager.
  • It-modernisering af DMI: Regeringen ønsker at modernisere it-infrastrukturen i Danmarks Meterologiske Institut for at udnytte de nye teknologiske muligheder til at skabe bedre prognoser. Der afsættes 9 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.
  • Klimaatlas: Der afsættes i alt 27 mio. kr. i 2018-2021 til udviklingen af et nyt Klimaatlas, der på baggrund af opdateret data kan vise, hvilke områder i Danmark der er særligt udfordret af ekstreme vejrbegivenheder.
  • Grøn naturpulje: Regeringen vil prioritere 17 mio. kr. i 2018 og 21 mio. kr. årligt i 2019-2021 til konkrete naturindsatser, som eksempelvis beskyttelse af ferske enge, bier og sommerfugle. Indsatsen skal understøtte det videre arbejde med naturbeskyttelse frem mod 2020 og 2030.
  • Opdateret naturkanon: Samtidig vil regeringen prioritere 4 mio. kr. i 2018 til at opdatere naturkanonen fra 2009 for at sikre, at kendskabet til den danske natur udbredes.
  • Ny kemiindsats: Regeringen ønsker med en ny fælles kemiindsats at sikre, at forbrugerne i mindst muligt omfang udsættes for skadelig kemi. Den nye kemiindsats skal videreføre og styrke de eksisterende indsatser på området. Samlet afsættes 265 mio. kr. i perioden 2018-2021.
  • Ernæringsindsats: Regeringen vil prioritere en tværgående indsats, der skal understøtte sund kost og bedre ernæring for borgerne. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.
  • Økologisk landbrug: Regeringen vil tage initiativ til at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække efterspørgslen efter tilskud til økologisk landbrug, såfremt udgifterne til omlægning overstiger de afsatte bevillinger på finansloven for 2018.