Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Grænsehandelspakke og afgiftssanering

Adskillige afgifter fjernes helt - andre sættes ned

Aftaleparterne er enige om at gennemføre en markant lempelse af afgiftstrykket, så det bliver billigere at være dansker, virksomhedernes byrder lettes og grænsehandlen mindskes.

Der afsættes ca. 315 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 575 mio. kr. i 2025 til at lempe afgifterne.

Grænsehandelspakke
Danskerne handler ofte i andre lande. At danskerne handler på tværs af grænser er ikke noget nyt. Det giver danskerne bedre forbrugsmuligheder og øger deres købekraft. Samtidig kan noget af grænsehandlen henføres til, at de danske punktafgifter er højere end i vores nabolande, og i nogle tilfælde højere end det samfundsøkonomisk er gavnligt.

Derfor er aftaleparterne enige om at nedsætte afgifterne på nogle af de mest grænsehandelsfølsomme varer.

Grænsehandelspakken medfører hjemvendt grænsehandel (mere omsætning i Danmark) for ca. 220 mio. kr.

Disse afgifter fjernes eller lempes

 • Nøddeafgiften

  Nøddeafgiften (råstofafgiften) er en del af chokoladeafgiftsloven og består af otte forskellige afgiftssatser, der ikke har sundhedsmæssig begrundelse og giver udfordringer for danske virksomheder.

  Derfor halveres nøddeafgiften den 1. januar 2018 og afskaffes den 1. januar 2020. Det skøn-nes at indebære et mindreprovenu fuldt indfaset på ca. 175 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Afskaffelsen medfører varige administrative lempelser for de berørte virksomheder.

 • Afgifter der ikke forhøjes som planlagt

  Efter gældende regler indekseres en række afgifter frem til 2020 ved diskretionære forhøjelser.

  Afgifterne på flere grænsehandelsfølsomme varer er imidlertid i dag allerede højere, end hvad der er samfundsøkonomisk optimalt (fx afgifterne på chokolade og vin).

  Derfor annulleres den planlagte 2018-forhøjelse af afgifter, der omfatter sukkerafgiften, cho-kolade- og sukkervareafgiften, vinafgiften og en række forbrugsafgifter. Annulleringen sker fra den 1. januar 2018 og skønnes at indebære et mindreprovenu fuldt indfaset på ca. 190 mio.kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Annulleringen indebærer administrative engangslempel-ser for de berørte virksomheder.

 • Emballageafgift

  Emballageafgiften indebærer administrative byrder for virksomheder, omkostninger for for-brugerne og grænsehandel med drikkevarer.

  Derfor afskaffes emballageafgiften for pantbelagte drikkevarer (øl og sodavand). Afgiften afskaffes den 1. juli 2019. Afskaffelsen af emballageafgiften skønnes fuldt indfaset at medfø-re et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 160 mio. kr. årligt. Afskaffelsen skøn-nes at indebære varige administrative lempelser på 5 mio. kr. årligt.

  Det skal sikres, at ned-sættelserne af emballageafgiften er i overensstemmelse med EU-reglerne, før reglerne kan træde i kraft.

 • Tillægsafgiften på alkoholsodavand

  Tillægsafgiften på alkoholsodavand består af fem forskellige satser og medfører blandt andet betydelig grænsehandel og illegal handel.

  Samtidig er de sundhedsmæssige effekter be-grænsede. Derfor afskaffes tillægsafgiften på alkoholsodavand.

  Tillægsafgiften på alkoholsodavand afskaffes fra 2018, hvilket skønnes at indebære et mindre provenu på ca. 10 mio. kr. årligt. Afskaffelsen indebærer varige administrative lempelser for de berørte virksomheder.

 • Punktafgifter

  Danmark har relativt høje punktafgifter på grænsehandelsfølsomme varer som eksempel chokolade- og sukkervarer, hvilket medvirker til grænsehandel.

  Endvidere sker der illegal handel og snyd med punktafgifterne. Lavere punktafgifter forventes over tid at reducere snyd. For yderligere at modvirke snyd med punktafgifterne vil aftaleparterne drøfte hvordan man styrker skattemyndighedernes kontrol.

 • Afgift på te og engangslightere

  Teafgiften er en del af forbrugsafgiftsloven og består af to forskellige satser. Danmark er det eneste land i EU, der har en afgift på te. Der er ingen sundhedsmæssig begrundelse for teafgiften.

  Derfor afskaffes teafgiften. Afskaffelsen sker den 1. januar 2018, hvilket skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Afskaffelsen medfører varige administrative lempelser for de berørte virksomheder på ca. 1 mio. kr. årligt.

  Energiafgift for gas i engangslightere indbringer ca. 1 øre pr. engangslighter, hvilket ikke vurderes at stå mål med de administrative byrder forbundet med afgiften.

  Derfor afskaffes energiafgiften for gas i engangslightere den 1. januar 2018. Afskaffelsen skønnes at indebære et begrænset mindreprovenu. Afskaffelsen medfører varige administrative lempelser for de berørte virksomheder.

  Det skal sikres, at afgiftsfritagelse for engangslightere er i overensstemmelse med EU-reglerne, før reglerne kan træde i kraft.

 • Bagatelgrænser for registrering

  Der indføres generelle bagatelgrænser for registrering i visse nationale afgiftslove den 1. januar 2019.

  Det skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt efter tilbage-løb og adfærd. Bagatelgrænserne vil medføre ensretning og forenkling af de administrative regler for registrering, hvormed flere virksomheder kan undlade at lade sig registrere.

  Initiativet medfører varige administrative lempelser for de berørte virksomheder på ca. 3 mio. kr. årligt

 • Afgiftslempelse for små producenter af spiritus

  Små producenter af spiritus (destillerier) betaler i dag fuld afgift af deres produkter. En afgifts-lempelse for små producenter af spiritus samt et generelt lavere krav til sikkerhedsstillelse for betaling af spiritusafgift vil i højere grad ligestille små producenter af spiritus med små ølpro-ducenter (bryggerier).

  Formålet med ølmoderationsordningen er at styrke de mindre ølproducenters konkurrence-evne over for de større ølproducenter. Dette skal også skal gælde for mindre producenter af spiritus.

  Derfor lempes afgiften den 1. januar 2018, hvilket skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 5 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd.

 • Afskaffelse af afgift på regntøj mv.

  Afgift på PVC og ftalater samt på PVC-folier er afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv. Afgiften vurderes ikke længere at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekt på sundhed eller miljø.

  Derfor afskaffes afgiften på PVC og ftalater og afgiften på PVC-folier den 1. januar 2019. Afskaffelsen skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 25 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Afskaffelsen vurderes desuden at medføre varige administrative lempelser for de berørte virksomheder på ca. 8 mio. kr. årligt.

 • Øvrige saneringsforslag

  Rapporten fra saneringsudvalget indeholder også en lang række saneringsforslag, som ikke skønnes at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser, men som er ønsket af erhvervslivet.

  Disse vil blive gennemført ved, at aftaleparterne sammen udarbejder en sane-ringspakke i efteråret 2018.