Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Bredt politisk flertal bag ny plan for pesticidbrug

Med den nye plan fastholdes målet om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at den høje beskyttelse af grundvandet styrkes. Se aftalen her.

Miljø- og Fødevareministeriet

Et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny plan for pesticidbrug for 2017 -2021. Med aftalen fastholdes et ambitiøst mål for at reducere pesticidbelastningen, mens kontrollen med ulovlige pesticider strammes.

Pesticider skal anvendes med fornuft, omtanke og med udgangspunkt i den nyeste forskning. Det er baggrunden for den nye plan for pesticidbrug for 2017-2021, som regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er blevet enige om.

Med den nye plan fastholdes målet om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at den høje beskyttelse af grundvandet styrkes. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider. For at forebygge at planter, svampe og skadedyr bliver resistente over for pesticider, er partierne blevet enige om, at det skal være muligt at få godkendt nye pesticider, som ikke udgør en risiko for grundvandet.

"Jeg er glad for, at vi er blevet enige om en ambitiøs plan, hvor vi er enige om, at pesticider skal bruges mindst muligt. Derfor holder vi fast i den ambitiøse målsætning om at mindske belastningen fra pesticider. Samtidig er vi ikke bange for at følge anbefalingerne fra internationale forskere om at tillade flere nye pesticider, som ikke skader vores sundhed, grundvand eller miljø," siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen og fortsætter:

"Med aftalen sænker vi desuden gebyret for ansøgninger for mindre anvendelser af pesticider, der typisk anvendes på små arealer, for at fremme produktionen af blandt andet dansk frugt og grønt".

Aftalekredsen bag Sprøjtemiddelstrategi 2013-16 satte i 2014 gang i en international vurdering af den danske grundvandsbeskyttelse og godkendelsesordningen for pesticider. I vurderingen anbefalede førende internationale eksperter blandt andet, at Danmark bør undersøge muligheden for at tillade flere pesticider for at forebygge resistens over for de pesticider, som danske landmænd bruger i dag. Det har Miljøstyrelsen vurderet og er nået frem til, at det kan gøres uden, at det går ud over beskyttelsen af grundvandet, vores sundhed og miljøet.

Planen for pesticidbrug indeholder en handlingsplan for at forebygge resistens ved brug af principper for godt landmandskab. Samtidig har aftaleparterne besluttet, at der i 2017 skal udarbejdes en handlingsplan om yderligere initiativer til beskyttelse i BoringsNære BeskyttelsesOmråder. Desuden vil aftaleparterne indbyde KL til et partnerskab om grundvandsbeskyttelsen i BoringsNære BeskyttelsesOmråder.

Eksempler på indsatsområder i pesticidstrategien

 • Høj beskyttelse af grundvandet
  Vurderingsprincipperne for godkendelse af sprøjtemidler justeres – uden at gå på kompromis med den høje danske beskyttelse af grundvandet. Dermed er der mulighed for, at landbruget kan få adgang til at bruge flere forskellige pesticider og dermed mindske risikoen for udvikling af resistens. For det første forenkles kravene til pesticiders nedbrydning i jord, hvis de ikke udgør en risiko. For det andet justeres grænseværdierne for nedbrydningsprodukter uden pesticideffekt og uden sundhedseffekter eller risiko for miljøet. For det tredje får virksomheder mulighed for at teste den faktiske udvaskning af pesticider på VAP-markerne i forbindelse med godkendelsesproceduren.
 • Styrket indsat i BoringsNære Beskyttelsesområder -BNBO
  Udpegning af BNBO vil efter en lovændring ske i en bekendtgørelse. Der udarbejdes en handlingsplan med yderligere initiativer til mulig nedbringelse af pesticidbelastningen og bedre grundvandsbeskyttelse i BNBO. Forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider og vask af pesticidsprøjter inden for BNBO, herunder på vaskepladser.
 • Mere viden om sundhedseffekter
  I programmet for forskning i bekæmpelsesmidler opprioriteres forskning i sundhedseffekter og viden om hvad det betyder, hvis potentielt persistente stoffer ophobes i jorden.
 • Godt landmandsskab – som også forebygger resistens  
  Integreret plantebeskyttelse (IPM) skal understøtte landmanden i både at forebygge ukrudt, sygdomme og skadedyr – samt kun at sprøjte efter behov og forebygge resistens. Strategien indeholder en handlingsplan for resistensforbyggelse ved brug af IPM og etableringen af en etårig IPM taskforce samt et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.
 • Kontrol af pesticider – fokus på forhandlerne til erhvervsmæssig brug
  Kontrollen med forhandlere til erhvervsmæssig brug styrkes i de næste 2 år.
 • Bedre vilkår for økologer -mindre afdrift til økologiske landmænd 
  Vilkårene for økologiske landmænd skal forbedres. Det gøres ved at reducere risikoen for afdrift, så økologiske landbrug ikke rammes af naboens pesticider. Der stilles derfor krav om brug af særlige afdriftsreducerende sprøjtedyser til sprøjtning med prosulfocarb, hvorved spredningenaf pesticider er mindre.
 • Kontrol af fødevarer
  Forbud anvendelse af glyphosat før høst til konsumafgrøder. Danske forbrugere skal fortsat med tryghed kunne handle fødevarer. Både økologiske og konventionelle fødevarer. Kontrollen af mange forskellige pesticider vil omfatte fødevarer udbudt på det danske marked med et særligt fokus på frugt og grønt importeret fra tredjelande. Kontrolresultaterne formidles til forskere, virksomheder og forbrugere. Alle med interesse kan derfor forholde sig til eksponeringen fra fødevarer og udviklingen over tid. Forbrugernes indkøb af frugt og grønt kan derfor ske på et oplyst grundlag.

Herunder kan du læse og downloade aftaleteksten

 

 

pdf (614 Kb)