Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Bandepakke III

Bander skal bag tremmer

Læs alt om regeringens bandepakke her

Regeringen

Udspil til ny bandepakke:

Regeringen er stærkt bekymret over den forråelse i rocker- og bandekriminaliteten, vi har oplevet i 2016. 54 gange har vi været vidner til skudepisoder i det offentlige rum, som har haft tilknytning til rocker- og bandekonflikter, og lovlydige borgere har gentagne gange været i fare for at komme i skudlinjen. Det har store konsekvenser for trygheden ikke mindst i lokalsamfundene, når der bliver skudt på hovedgaden.

Med de to tidligere bandepakker er der indført en række stærke værktøjer til at bekæmpe rocker- og bandekriminalitet. Indsatsen mod rockere og bander har resulteret i, at der det seneste år i gennemsnit har siddet 302 rockere og bandemedlemmer bag tremmer. Alligevel er der for tiden en meget anspændt rocker- og bandesituation. Aktuelt er der sket mere end en tredobling i antallet af konfliktrelaterede skudepisoder på offentlige steder fra 2015 til 2016. 

Grafik, der er med til at forklare regeringens tiltag mod bandekriminalitet
Bandepakke III Bander bag tremmer

Regeringen vil ikke se passivt til, mens rockere og bander med rå og hensynsløs kriminalitet skaber utryghed og usikkerhed. Med udspil til Bandepakke III foreslår regeringen 28 initiativer, og vi agter at fremsætte de nødvendige lovforslag hurtigst muligt, sådan at vi hurtigt kan sætte ind i kampen mod rockere og bander.

Her følger den samlede liste over initiativerne i regeringens rocker og bandepakke. De 28 initiativer er fordelt på tre indsatsområder:

 • Tryghed og sikkerhed for borgerne
 • Rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne
 • Pres på rockerne og banderne

Tryghed og sikkerhed for borgerne

Danskerne skal kunne føle sig trygge overalt, hvor de bor og færdes. Det udfordres af rockere og bander, der skaber utryghed – ikke mindst lokalt. Når en tilfældig ung kvinde bliver ramt af skud fra et bandemedlem, eller når naboer til rockerborge er bange for at sende deres børn af sted i skole, er borgernes sikkerhed og tryghed alvorligt udfordret. Derfor sætter regeringen nu stærkere ind mod både våben og rockerborge. Bandepakke III indeholder 13 tiltag, der skal være med til at sikre tryghed og sikkerhed for borgerne. Der er i alt 28 initiativer i regeringens nye bandepakke.

 • Skærpet straf for skyderier i det offentlige rum

  Der har i 2016 været en markant stigning i antallet af skudepisoder i det offentlige rum med relation til rocker- og bandekonflikter. Det kan potentielt ramme tilfældige og uskyldige forbipasserende.

  Regeringen vil derfor skærpe straffen for skyderier i det offentlige rum markant. Helt konkret foreslår regeringen, at der indsættes en helt ny bestemmelse

  i straffeloven, som vil betyde, at straffen for lovovertrædelser, hvor der er anvendt skydevåben og eksplosivstoffer i det offentlige rum, kan forhøjes med op til 50 %.

 • Opholdsforbud i særlige områder efter afsoning

  Når der udbryder voldelige konflikter mellem rocker- eller bandegrupperinger, kan det blandt andet handle om, at der bliver kæmpet om territorier i forhold til hashhandelen. Det skal vi ikke acceptere.

  Der skal ikke være steder, hvor bander får lov at dominere med deres rå og hensynsløse opførsel. Eft er endt afsoning i fængsel skal dømte rockere og bandemedlemmer derfor kunne afskæres fra at opholde sig i et bestemt område i op til flere år.

 • Udvidelse af bandebestemmelsen: Skærpet straf allerede ved konfliktoptrapning

  Den såkaldte bandebestemmelse giver i dag skærpede straffe for rocker- og banderelateret kriminalitet, hvis den sker under verserende bandekonflikter.

  Regeringen vil udvide bestemmelsen, så den også omfatter den kriminalitet, der kan fremkalde en konflikt, hvor der vil blive anvendt skydevåben mv.

  Det kan f.eks. være en skudepisode, der udløser en konflikt mellem to rivaliserende bander om et kriminelt marked.

  Samtidig vil regeringen udvide anvendelsesområdet for bandebestemmelsen til at omfatte grove våbenlovsovertrædelser.

 • Kommunerne skal kunne forbyde rockerborge

  Naboer til rockerborge er ofte stærkt generede af rockernes tilstedeværelse.

  Derfor vil regeringen – i tråd med Rockerborgsudvalgets anbefalinger – give kommunerne bedre redskaber til at forbyde, at en bygning bliver brugt som tilholdssted for rockere eller bander.

 • Politiet skal have lettere adgang til lukning af rockerborge

  Regeringen vil give politiet bedre muligheder og lettere adgang til at lukke rockerborge midlertidigt i situationer, hvor der vurderes at være fare for naboerne.

  Hidtil har politiet kun kunnet lukke en rockerborg, hvis der på begge sider i en konflikt har været anvendt skydevåben eller eksplosivstoffer. Dette vil ikke længere være et krav.

 • Målrettet politiindsats mod banders dominans i boligområder

  Politiet vil gennem målrettede indsatser og tiltag have større fokus på at modvirke, at lokalområder, herunder boligområder, domineres af rocker- og bandegrupperinger.

 • Fordobling af minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben

  Minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer skal fordobles fra 1 til 2 års fængsel.

 • Landsdækkende frit lejde-aktion

  Der skal gennemføres en landsdækkende frit lejde-aktion, hvor man anonymt kan indlevere ulovlige våben til politiet. Sådanne aktioner har tidligere været effektive til at fjerne våben fra miljøet.

 • Private våbenejeres opbevaring af våben

  Politiet vurderer, at en stor del af de våben, som findes i rocker- og bandemiljøet, er stjålne. Over 1.000 skydevåben er i perioden 2012-2016 stjålet fra private hjem.

  Våben skal opbevares korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gennemføres der en oplysningskampagne målrettet private våbenejere om reglerne for opbevaring af skydevåben, herunder konsekvenserne ved manglende overholdelse af reglerne – både for den enkelte og for samfundet.

  Derudover nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af myndigheder og organisationer, som hurtigst muligt skal komme med forslag til, hvordan det yderligere sikres, at privates våben ikke ender i kriminelle miljøer.

 • Øget sikkerhed i skytteforeninger

  Regeringen vil øge sikkerheden i skytteforeninger, så rockere og bandemedlemmer ikke kan få skydetræning og adgang til livsfarlige våben ad den vej.

 • Våbenlovsovertrædelser skal konsekvent på straffeattesten

  Kun de allergroveste overtrædelser af knivloven og våbenloven fremgår af den private straffeattest.

  Det skal ændres, så overtrædelser af våbenlovgivningen vil fremgå, hvis overtrædelsen har ført til betinget eller ubetinget fængsel, rettighedsfrakendelse, anbringelse eller lignende.

 • Udlevering af overfaldsalarmer

  Borgere, der ønsker at anmelde eller vidne mod rockere og bandemedlemmer, og som har behov for beskyttelse, skal have mulighed for at få udleveret en overfaldsalarm.

  Det skal sikre, at de kan få hurtig assistance fra politiet, hvis de udsættes for trusler eller overfald.

 • Beskyttelse af hjemløse og andre særligt udsatte grupper

  Politiet skal med afsæt i PSP-samarbejdet (samarbejde mellem politiet, socialforvaltningen og psykiatrien) have øget fokus på at opsøge og beskytte særligt sårbare personer som f. eks. hjemløse og forhindre dem i at blive udsat for pres fra rocker- og bandemiljøet.

Bandepakke III Bander bag tremmer

Rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne

Antallet af kriminelle rockere og bandemedlemmer på fri fod i Danmark skal holdes så langt nede som muligt. Derfor skal dømte rockere og bandemedlemmer, der ikke er indstillede på at forlade de kriminelle miljøer, holdes i fængsel så længe som muligt. Bandepakke III indeholder syv tiltag, der skal være med til at få rockere og bandemedlemmer væk fra gaderne. Der er i alt 28 initiativer i regeringens nye bandepakke.

 • Afskaffelse af prøveløsladelse for rockere og bandemedlemmer dømt efter bandebestemmelsen

  Det skal som udgangspunkt ikke være muligt at blive prøveløsladt, hvis man er dømt efter straffelovens bandebestemmelse.

  Er man motiveret for at lægge rocker- eller bandekriminaliteten bag sig, skal det dog være muligt at lukke døren til fællesskabet op igen.

  Det skal derfor være muligt at blive prøveløsladt, hvis man deltager i et exitprogram og er indstillet på at forlade den kriminelle livsstil.

  For at undgå misbrug af exitprogrammet skal exitforløbet være påbegyndt i så tilstrækkelig lang tid før tidspunktet for prøveløsladelse, at det har været muligt at vurdere den pågældendes reelle intention om at forlade miljøet.

 • Indskrænkning af adgangen til prøveløsladelse for alle bandemedlemmer

  Forslaget om afskaffelse af muligheden for prøveløsladelse, med mindre man deltager i et exit-program, gælder alene for indsatte, der er dømt eft er bandebestemmelsen.

  Der skal derfor indføres et nyt krav i kriminalforsorgens løsladelsesvejledning for at begrænse muligheden for prøveløsladelse. Kravet vil betyde, at det skal tillægges afgørende vægt, hvis den indsatte har tilknytning til en gruppe af personer, som tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet.

 • Skærpet kontrol med overholdelse af vilkår for prøveløsladelse

  Der skal iværksættes et forsøg med GPS-fodlænke baseret på ny teknologi i forbindelse med prøveløsladelse og udgang for personer, som politiet skønner kan have tilknytning til grupper, der står bag omfattende og alvorlig kriminalitet.

  Det skal skærpe kontrollen med, at den indsatte overholder vilkårene i prøveløsladelsen.

 • Hårdere kurs over for ledende bandemedlemmer under afsoning

  Politiet skal i forbindelse med, at ledende bandemedlemmer indsættes til afsoning, gøre kriminalforsorgen opmærksom på, at der er tale om et ledende medlem, og at den pågældende som udgangspunkt vurderes ikke at burde afsone sammen med andre medlemmer af den pågældende gruppering.

  Derudover skal der ske en skærpelse af de disciplinære sanktioner for overtrædelse af de ordens- og sikkerhedsmæssige regler i landets fængsler.

 • Flere i exit

  Der skal laves en revision af exitprogrammerne, så flere kan hjælpes til en vej ud af rocker- og bandekriminalitet.

  Det skal blandt andet sikre, at personer, der kun har en perifer tilknytning til rocker- og bandemiljøet også får mulighed for at deltage i et exitprogram.

 • Tiltalefrafald for aflevering af våben for personer i exitforløb

  Personer, der aktivt deltager i et exitprogram, skal frit kunne indlevere deres våben til politiet uden at få en straf for våbenbesiddelse.

 • Bedre adressebeskyttelse til personer i exitforløb

  Regeringen vil undersøge mulighederne for at tilbyde personer i exitforløb en udvidet adressebeskyttelse.

Grafik, der er med til at forklare regeringens tiltag mod bandekriminalitet
Bandepakke III Bander bag tremmer

Pres på rockerne og banderne

Rocker- og bandegrupperingers livsstil og indtægtsgrundlag er i høj grad baseret på kriminelle aktiviteter. Grupperne benytter grove metoder som vold, trusler og afpresning til at tyrannisere deres omgivelser. I rocker- og bandemiljøet er der et stort fokus på løbende at tilpasse kriminalitetsformer alt efter, hvad der giver den største profit med den mindst mulige risiko. Det har bl.a. medført en stigende tendens til, at personer fra rocker- og bandemiljøet optræder i sager om alvorlig økonomisk kriminalitet. Bandepakke III indeholder otte tiltag, der skal sætte pres på rockerne og banderne. Der er i alt 28 initiativer i regeringens nye bandepakke.

 • Styrkelse af politiets operative efterforskningsenheder

  Rocker- og bandegrupperingerne skal stresses maksimalt og angribes fra alle tænkelige fronter.

  De skal rammes på deres indtægter fra handel med stoffer, økonomisk kriminalitet og skattesvindel.

  Og de skal underkastes massivt kontrol- og efterforskningspres fra politiet, så de ikke kan fortsætte deres lyssky kriminelle aktiviteter i det skjulte.

  De redskaber, vi stiller til rådighed for myndighederne, skal følge med – og gerne være et skridt foran – udviklingen i rocker- og bandemiljøet.

  Derfor skal politiet have tidssvarende, effektive redskaber til at bekæmpe og efterforske rocker- og bandegruppernes organiserede kriminalitet.

  Politiets to særlige efterforskningsenheder skal tilføres 25 nye operative analytikere og en markant teknologisk styrkelse med en ny analyseplatform, sådan at enhederne bliver nye kraft centre i kampen mod rockere og bander.

 • Udvidelse af zoneforbud

  Reglerne om udstedelse af zoneforbud ved handel med narkotika på gadeplan udvides.

  I dag kan politiet kun give zoneforbud til personer, der udviser en særlig tryghedsskabende adfærd, f.eks. ved åbenlys handel med narkotika i et boligområde, men også såkaldte “hashvagter” og “løbere”, som ikke i sig selv nødvendigvis skaber særlig utryghed, kan ved deres rolle som bagmændenes stikirenddrenge være med til at idrage til utrygheden i et område.

  Politiet skal derfor også kunne forbyde hashvagter og løbere at opholde sig inden for et bestemt område.

 • Bedre politisamarbejde mod organiseret kriminalitet ved grænsen

  Det grænsenære samarbejde styrkes ved at give mulighed for, at politikredsene kan videregive oplysninger fra det automatiske nummerpladegenkendelsessystem til andre myndigheder – herunder udenlandske politimyndigheder.

 • Eftersyn af politiets godkendelser af vagter og dørmænd

  Adgangen til jobbet som vagt- og dørmand er i dag betinget af, at man kan blive godkendt af politiet.

  Politiet har dog erfaret, at dørmænd med tilknytning til rocker- og bandemiljøet i nogle tilfælde misbruger deres stilling og bruger den som platform for salg af narkotika.

  Politiet vil derfor lave et eftersyn af praksis for vurderingen af, om en ansøger kan godkendes.

 • Øget tilstedeværelse af politi ved større arrangementer

  Politiet vil fremover generelt øge deres tilstedeværelse ved arrangementer, hvor rockere og bandemedlemmer er samlet til manifestationer eller større festligheder, som kan skabe utryghed.

 • Indsats mod rockeres og bandemedlemmers statussymboler

  Der skal sættes en stopper for, at personer, der har forfalden gæld til det offentlige, ikke indfrier eller afdrager gælden, men i stedet anvender pengene til ekstravagant forbrug, eksempelvis ved at lease luksusbiler.

  Regeringen ønsker at gøre det uattraktivt for leasingselskaber at indgå aftaler med personer, der ikke betaler deres gæld til det offentlige.

  Regeringen vil derfor se på muligheden for at indføre regler om, at et leasingselskab, som gøres bekendt med, at en kunde har forfalden og misligholdt gæld til det offentlige og fortsætter et leasingforhold vedrørende eksempelvis en luksusbil, får en sanktion, f.eks. i form af bødestraf, eller pålægges at hæft e for gælden med et beløb svarende til de leasingydelser, som selskabet fremadrettet modtager.

 • Arbejdsgruppe skal stoppe misbrug af offentlige goder

  Det er krænkende for retsfølelsen, at rockere og bandemedlemmer misbruger velfærdssamfundets goder til at understøtte deres kriminelle aktiviteter.

  Der nedsættes en arbejdsgruppe, der med inspiration fra Al Caponetankegangen skal se på mulige tiltag, som kan forhindre dette.

  Arbejdsgruppen forankres i Justitsministeriet med deltagelse af relevante myndigheder.

 • Stop for misbrug af sociale ydelser

  Parallelt med arbejdsgruppen om stop for misbrug af offentlige goder etableres der en stående task force bestående af politiet, anklagemyndigheden, kommunerne, SKAT og i relevant omfang andre myndigheder.

  Task forcen skal hurtigt og effektivt kunne håndtere konkrete sager, hvor myndighederne bliver opmærksomme på rockere og bandemedlemmer, som udviser en adfærd, der giver grund til at mistænke, at de pågældende uretmæssigt modtager off entlige ydelser, eller en levevis, der ikke harmonerer med det forhold, at de samtidig har gæld til det offentlige eller modtager sociale ydelser.

Grafik, der er med til at forklare regeringens tiltag mod bandekriminalitet
Bandepakke III Bander bag tremmer

Målet er klart: Borgernes tryghed og sikkerhed skal sikres. Flest mulige rockere og bandemedlemmer skal bag tremmer og væk fra gaderne. Man skal som rocker eller bandemedlem tydeligt mærke, at risikoen for at blive opdaget og straffet for sin kriminalitet er stor. Med udspillet vil vi sikre, at rockere og bandemedlemmer kommer til at tilbringe mere tid i fængslerne, hvor de ikke kan chikanere, true og skyde på almindelige borgere.

Samtidig sender vi et utvetydigt signal om, at det får store konsekvenser, hvis man vender fællesskabet ryggen for at blive rocker eller medlem af en bande.

Rockernes og bandemedlemmernes organiserede kriminalitet og manglende respekt for andre mennesker bryder med vores grundlæggende værdier.

Deres hensynsløse opførsel skaber utryghed i det omgivende samfund. Det skal vi ikke acceptere.

Med udspillet “Bander bag tremmer” sætter regeringen stærkt ind, fordi borgerne i Danmark skal være trygge overalt, hvor de færdes.

Her kan du læse og downloade Bandepakke III "Bander bag tremmer"

pdf (2,02 Mb)

Herunder kan du se hele pressemødet fra regeringsseminaret 28. januar 2017, hvor bandepakken blev præsenteret.