Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Mere om vejafgifter

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre periodebaserede vejafgifter for person- og varebiler. Danske billister kompenseres for vejafgiften.

Finansministeriet
Skatteministeriet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre periodebaserede vejafgifter i Danmark for person- og varebiler.

Danske billister kompenseres for vejafgiften.

En sådan ny ordning forventes indført med virkning fra 2020. Vejafgiften indrettes således, at den tilvejebringer et provenu opgjort efter tilbageløb og adfærd, samt administrative omkostninger og efter tilbageførsel til danske billister på 0,3 mia. kr. fra 2020 og frem.

Regeringen vil udarbejde et konkret oplæg til en ny ordning med udgangspunkt i lignende ordninger for person- og varebiler i andre europæiske lande, herunder den planlagte vejafgift i Tyskland.

Udgangspunktet er en afgift af person- og varebiler for benyttelse af motorveje og evt. andre overordnede veje. Afgiften kan betales ved køb af en vignet, der gælder f.eks. 10 dage, to måneder eller et år. For danske biler vil afgiften kunne opkræves én gang årligt sammen med de øvrige løbende afgifter.

I den planlagte tyske ordning afhænger afgiften af bilens drivmiddel (benzin eller diesel), emissionsnorm og motorstørrelse med en sats på maksimalt 130 Euro pr. år. Prisen for 10 dage varierer fra 2,5 Euro til 25 Euro, mens prisen for to måneder varierer fra 7 Euro til 50 Euro. I ordningen kompenseres tyske bilister gennem en reduktion af de løbende bilafgifter.

Den tekniske løsning vil formentlig ligge tæt på den vejbenyttelsesafgift, som danske og udenlandske lastbiler i dag betaler for at benytte vejnettet i bl.a. Danmark. Ordningen forventes således baseret på elektroniske vignetter, hvor betaling af afgiften registreres i en database sammen med bilernes registreringsnumre. Myndighederne kan ved opslag i databasen afgøre, om der er betalt afgift for de enkelte biler. Udenlandske bilister vil formentlig kunne betale afgiften på en hjemmeside, via en app på deres telefon eller på betalingssteder som tankstationer eller kiosker.

Datagrundlaget for at opgøre provenueffekterne af en tilsvarende afgift i Danmark er meget spinkelt, og det samlede provenu kan derfor alene opgøres som en størrelsesorden.

Provenuet opgjort efter kompensation til danske bilister og efter tilbageløb og adfærd samt administrative omkostninger kan med betydelig usikkerhed beregningsteknisk opgøres til i størrelsesordenen 300 mio. kr. årligt ved introduktion af en dansk ordning i 2020.