Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Sådan vil regeringen prioritere satspuljemidlerne

Regeringen ønsker en effektiv hjælp til udsatte og sårbare grupper. Dem, der vokser op under vanskelige kår, og dem, der kommer skævt ind i livet. Det vil skinne igennem, når der onsdag er sættemøde forud for forhandlingerne om satspuljen for 2017.

Finansministeriet

Satspuljemidlerne skal hjælpe socialt udsatte.

Det vil skinne igennem, når der onsdag er sættemøde forud for forhandlingerne om satspuljen for 2017.

Regeringen vil prioritere cirka 1 milliard kroner i 2017 til en række indsatser målrettet socialt udsatte. I alt udmøntes ca. 3,4 mia. kr. i perioden 2017-2020.

Færre socialt udsatte
Antallet af socialt udsatte skal være lavere. Derfor vil regeringen prioritere indsatser, som løfter flere danskere længere ind i fællesskabet.

Det skal sikres, at de sociale indsatser for personer med handicap eller sociale problemer er vidensbaserede og har et rehabiliterende sigte.

 

Flere ind i arbejdsfællesskabet
En tilknytning til arbejdsmarkedet er et stort skridt på vejen til at føle sig som en del af samfundet.

Derfor vil regeringen bringe udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet gennem en styrket indsats rettet mod virksomhederne, eksempelvis via bedre hjælp til kontanthjælpsmodtagere på langvarig forsørgelse.

Samtidig styrkes indsatsen for at bringe personer med handicap tættere på arbejdsmarkedet, bl.a. gennem etablering af virksomhedsrettede forløb for handicappede ledige.

 

Kvalitet og sammenhæng for ældre og svage patienter
Ældre borgere og borgere med en eller flere kroniske sygdomme skal mødes af den nødvendige behandling, de rigtige kompetencer og en ensartet høj kvalitet, samtidig med, at de rustes bedre til at klare deres situation.

Regeringen vil derfor bl.a. afsætte en pulje til hurtigere indlæggelser i psykiatrien samt styrke forebyggelsen i omsorgstandplejen til ældre.

 

Forebyggende indsats mod vold på botilbud
Over de seneste år har der desværre været en række tilfælde af grov vold og vold med døden til følge på botilbud, som huser personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og komplekse sociale problemer.

Derfor prioriterer regeringen en styrket indsats mod vold på botilbud.

Det vil blandt andet inkludere oprettelsen af en ny specialiseret socialpsykiatrisk afdeling for en mindre gruppe af borgere præget af bl.a. svære psykiske lidelser, udadreagerende adfærd og i nogle tilfælde misbrug.

 

Indsats mod parallelsamfund
Der skal sættes ind over for de grupper af indvandrere og flygtninge, der mangler respekt for dansk lovgivning og lever efter egne normer, regler og værdier med stærk social kontrol.

Derfor vil regeringen styrke indsatsen mod parallelsamfund, ligesom der netop er fremlagt to handlingsplaner. En for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering samt en for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.