Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Her er aftalen om Europol

Læs hele aftaleteksten, som giver mandat til forhandlinger om Danmarks tilknytning til Europol

Statsministeriet

Aftale om Danmarks tilknytning til Europol efter 1. maj 2017

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om, at kampen mod grænseoverskridende kriminalitet kræver et tæt europæisk samarbejde, og at Europol er et centralt og effektivt samarbejdsorgan for dansk politi.

Det europæiske politisamarbejde er i hastig udvikling og det forventes, at den teknologiske udvikling vil give de lande, som er medlemmer af Europol, stadig mere effektive værktøjer til forebyggelse, efterforskning og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet.

Regeringen har efter folkeafstemningen i december 2015, efter mandat fra Folketingets Europaudvalg, anmodet Kommissionen om en aftale, som kan sikre Danmark den tættest mulige tilknytning til Europol, når Danmark fra 1. maj 2017 på grund af retsforbeholdet ikke længere kan være medlem af Europol.

Kommissionen har efter et forhandlingsforløb på den baggrund foreslået regeringen en ordning, som muliggør et fortsat samarbejde mellem dansk politi og Europol. Ordningen indebærer, at Danmark ift. adgang til databaserne kan have et tættere samarbejde med Europol end andre lande, der ikke er medlem af Europol, som følge af, at Danmark er medlem af EU og deltager i Schengen-samarbejdet.

Det er Rigspolitiets vurdering, at den foreslåede ordning på kort sigt vil sikre dansk politi en tilfredsstillende adgang til Europols databaser. Det er dog også Rigspolitiets vurdering, at dansk politis muligheder for at drage nytte af de nye teknologiske muligheder, som Europol vil stille til rådighed, i nær fremtid vil være væsentligt begrænsede. Det skyldes, at Europols databaser fremadrettet vil blive stillet til rådighed for Europols medlemsstater i langt højere grad end i dag, således at den enkelte betjent eller patrulje kan få direkte adgang til oplysninger i Europol. Det vil være et effektivt operativt redskab i kampen mod den grænseoverskridende kriminalitet.

Partierne lægger vægt på, at dansk politi fortsat skal have mulighed for at deltage i det operationelle politisamarbejde i Europol og fortsat skal have mulighed for at have hurtig og effektiv adgang til Europols databaser, da de udgør et uundværligt værktøj for dansk politi.

 

 

Partierne er enige om følgende:

Den ordning, som Kommissionen foreslår, kan for nuværende sikre Danmark en tæt tilknytning til Europol, når Danmark fra 1. maj 2017 ikke længere er medlem af Europol. Det er en tilfredsstillende løsning, som umiddelbart sikrer dansk politi den nødvendige adgang til politisamarbejdet i Europol og til Europols databaser.

Aftaleparterne noterer sig, at Kommissionens forudsætning for aftalen er, at Danmark forbliver medlem af EU og fortsat deltager i Schengen-samarbejdet på et mellemstatsligt grundlag.

Regeringen vurderer – efter drøftelse med Kommissionen – at det vil blive vanskeligt at opnå fuld dansk tilknytning til PNR og det nye Eurojust. Aftaleparterne noterer sig, at regeringen vil arbejde aktivt for at opnå aftaler, der sikrer Danmark den tættest mulige tilknytning til PNR og Eurojust.

I nær fremtid ventes Europol-samarbejdet at udvikle sig på en måde, som ifølge Rigspolitiet vil stille dansk politi betydeligt ringere end politimyndighederne i de lande, der er medlemmer af Europol. Partierne vil derfor følge udviklingen nøje og årligt gøre status over dansk politis situation i forhold til Europol. Det skal konkret ske med en årlig rapport efterfulgt af et møde i aftalekredsen samt en redegørelsesdebat i Folketinget primo november måned.

Aftaleparterne noterer sig, at justitsministeren i efteråret 2017, for partierne bag aftalen og flerårsaftalen om politiets økonomi fremlægger en samlet vurdering af de operationelle konsekvenser - samt evt. økonomiske implikationer - for dansk politi af, at Danmark ikke længere vil være medlem af Europol og til sin tid ikke længere vil være medlem af det nye Eurojust og i udgangspunktet ikke vil deltage i samarbejdet om udveksling af passageroplysninger samt de øvrige relevante retsakter. Ligeledes at justitsministeren på baggrund af ovenstående vurdering vil invitere partierne bag aftalen og flerårsaftalen om politiets økonomi til drøftelse af behovet for eventuelle kompenserende tiltag, som kan sikre, at dansk politi fortsat har de mest effektive redskaber i kampen mod grænseoverskridende kriminalitet.

Foto: Colourbox