Lavere rentefradrag

Regeringen
Villakvarter
Foto: Colourbox

Et lavere rentefradrag vil øge opsparingen, mindske tilskyndelsen til en høj gældsætning og den skattemæssige tilskyndelse til at optage gæld med henblik på at investere i ejerbolig sammenlignet med investering i andre aktiver.

Regeringen foreslår, at rentefradraget nedsættes med 1 pct.-point årligt fra 2021 til 2025. Rentefradraget vil i 2025 være reduceret med 5 pct.-point for både den høje og den lave sats. Beløbsgrænsen for negativ nettokapitalindkomst på 50.000 kr. (og 100.000 kr. for ægtepar) fastholdes uændret.

Stabile rammer er vigtigt for både den enkelte familie og for dansk økonomi. Derfor indfases det lavere rentefradrag gradvist, og mens renterne er lave. Ændringen annonceres i god tid, så boligejere og boligkøbere har mulighed for at tilpasse sig de ændrede vilkår.

Rentefradraget er med til at sikre balance mellem boligbeskatningen og kapitalindkomstbeskatningen.

I 2025, når det lavere rentefradrag er fuldt indfaset, vil fradragsværdien udgøre ca. 20 pct. og 28 pct. (ekskl. kirkeskat) henholdsvis over og under beløbsgrænsen.

Tidspunktet er rigtigt nu. Renterne er historisk lave, og danskernes renteudgifter er derfor også historisk lave. Markedet forventer, at renterne fortsat vil være lave en periode fremover. En ændring af rentefradraget, mens renterne er lave, vil afbøde virkningen af lavere rentefradrag mest muligt.

Lavere rentefradrag påvirker alle indkomstgrupper relativt ensartet. Men på tværs af generationer vil effekterne variere. Yngre generationer vil typisk have større renteudgifter end ældre generationer. De vil derfor i gennemsnit opleve, at en større del af gevinsten ved lavere skat på arbejde og lavere eludgifter modvirkes af det lavere rentefradrag. Derfor er det centralt for regeringen, at nedsættelsen sker så nænsomt som muligt, og at ændringen varsles i god tid.

Skattebetalingen vil stige med 500 kr. i 2021 for en person med renteudgifter for 50.000 kr., når rentefradraget nedsættes med 1 pct.-point. I 2025, når det lavere rentefradrag er fuldt indfaset, vil skattebetalingen stige med 1.250 kr. For en person eller familie med renteudgifter på 100.000 kr. vil skattebetalingen stige med 1.000 kr. i 2021 og med 5.000 kr. i 2025.

Lavere rentefradrag ligger i forlængelse af nedsættelserne af rentefradraget siden slutningen af 1980’erne. Rentefradraget er forligsbelagt frem til og med 2020 som led i skatteaftalen fra 2012 (V, S, R, SF og K). Regeringen står ved forliget, og ændringen af rentefradraget foreslås indfaset fra 2021.

En nedsættelse af rentefradraget giver et finansieringsbidrag, der kan bruges på at nedsætte skatten på arbejde. Dermed bliver husholdningerne mere robuste ved at tilskynde til mindre låneoptag fremadrettet samtidig med, at tilskyndelsen til at komme i arbejde og til at arbejde mere øges. Det skønnes, at lavere rentefradrag vil øge beskæftigelsen svarende til 1.000 personer i 2025.