Gentilmelding til nyheder med det samme-nyhedsbrev

Du har bekræftet din gentilmeldelse til vores nyheder med det samme-nyhedsbrev.

Tak for det!

 • Læs samtykkeerklæringen du har accepteret

  SAMTYKKEERKLÆRING TIL STATSMINISTERIETS BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OM ABONNENTER I FORBINDELSE MED UDSENDELSE AF NYHEDSBREVE FRA WWW.REGERINGEN.DK OG OPLYSNING OM BEHANDLINGEN

  Indsamling og behandling af dine personoplysninger
  Statsministeriet behandler på nuværende tidspunkt dine personoplys-ninger til det formål at udsende nyhedsbreve på www.regeringen.dk. Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Statsministeriet fortsat indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.

  Statsministeriet indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mailadresse, som du har indtastet
  • Oplysninger om, hvilke nyheder du modtager

  De indsamlede oplysninger anvendes endvidere til, at Statsministeriet – for at kunne videreudvikle og forbedre nyhedsbrevet – fører statistik over brugen af nyhedsbrevet, som registreres i nyhedsbrevssystemet. Oplysningerne bliver kun brugt på et overordnet og anonymiseret niveau.

  Statsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører personoplysninger til ministeriets databehandlere.

  Statsministeriet opbevarer dine personoplysninger, indtil du aktivt afmelder dig nyhedsbrevet eller dette ophører.

  Hvis Statsministeriet ikke modtager din accept af denne erklæring inden den 25. maj 2018, vil ministeriet betragte det som, at du har tilbagetrukket dit samtykke i henhold til retningslinjerne nedenfor. Statsministeriet vil i så fald slette dine personoplysninger. Du kan altid tilmelde dig nyhedsbrevene igen på www.regeringen.dk.

  Behandlingsgrundlaget 
  Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

  Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os? 
  Statsministeriet er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  Statsministeriet
  Prins Jørgens Gård 11
  1218 København K 
  Telefon: 33 92 33 00
  Mail: stm@stm.dk 
  Hjemmeside: www.stm.dk

  Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
  I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Databeskyttelsesrådgiveren for Statsministeriet er advokat Martin Sønnersgaard. Han kan kontaktes på følgende måder:

  Kammeradvokaten
  Att.: Databeskyttelsesrådgiver Martin Sønnersgaard
  Vester Farimagsgade 23
  1606 København V
  Telefon: 50 77 84 23
  Mail: mso@kammeradvokaten.dk

  Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangs-punkt ret til indsigt i Statsministeriets behandling af dine oplysninger.

  Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Stats-ministeriets behandling af dine oplysninger.

  Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

  Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Statsministeriet til en anden dataansvarlig uden hindring.

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Statsministeriet. Du kan se ministeriets kontaktoplysninger ovenfor.

  Retten til at trække dit samtykke tilbage
  Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på linket ”Afmeld nyhedsbrev” øverst i de nyhedsbreve, du modtager fra ministeriet. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Statsministeriet på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller via borger.dk.

  Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører ministeriet som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis ministeriet af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger, men du vil i givet fald få besked herom.

  Klage til Datatilsynet
  Du har ret til at klage over ministeriets behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

  Love og regler
  Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk.